Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРОСТИ ВЕЩЕСТВА ИЗУЧАВАНИ В УЧИЛИЩЕ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРОСТИ ВЕЩЕСТВА ИЗУЧАВАНИ В УЧИЛИЩЕ"— Препис на презентация:

1 ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРОСТИ ВЕЩЕСТВА ИЗУЧАВАНИ В УЧИЛИЩЕ
Изготвил: доц. д-р Петинка Галчева

2 Развитие на понятията по съдържание Химичен елемент 6. клас
Понятията химичен елемент и просто вещество се отнасят към фундаменталните химични понятия. Формирането им започва в 6. клас и в хода на училищния курс се обогатява по съдържание (чрез наслагване на нови съществени признаци) и по обем - чрез разчленяване на видовите понятия. Развитие на понятията по съдържание Химичен елемент 6. клас Всички атоми от един вид; Атоми с еднакъв брой р ХЕ съществуват под формата на ПВ и ХС, в които атомите са свързани; Атомите и едноатомните йони са частици, характерни за всеки химичен елемент

3 ХЕ съществуват под формата на ПВ и ХС. Прости вещества 6. клас
7. клас Всички признаци се повтарят и затвърдяват при изучаване на ХЕ от Алкална и Халогенна група и ПЗ и ПС. 9. клас В природата ХЕ съществуват като смес от изотопи с постоянен състав. ХЕ съществуват под формата на ПВ и ХС. Прости вещества 6. клас Свързани атоми на един и същ химичен елемент Не участват в химично разлагане ПВ могат да имат атомен или молекулен строеж

4 Развитие на понятията по обем
Чрез диференциране на по-частни понятия Химични елементи с метални свойства с неметални свойства с двойнствени свойства Прости вещества Метали Неметали Чрез изучаване на единични представители – конкретизиране на абстрактното знание

5 6. клас – Кислород, водород, желязо
ОАМПР 6. клас – Кислород, водород, желязо 7. клас – ХЕ от ІА и VІІА групи и техните ПВ и ХС 8. клас ХЕ от ІІА, ІІІА и VІА групи и техните ПВ и ХС След изучаване на Периодичния закон и система в 8. клас ХЕ се изучават на база предположенията, които могат да се направят по ПС – дедуктивно Съвременно познавателно равнище 9. клас ХЕ Vа и ІVА групи и техните ПВ и ХС

6 След изучаване на ТСА и ТХВ става възможно да се проследи закономерното изменение в свойствата на ХЕ в двете посоки на ПС. 10 клас – Елементи от Б групите и техните ПВ и ХС (Cu, Ag, Fe, Zn, Pb)

7 Химични елементи с метални свойства. Прости вещества - метали
Етапи на формиране на понятията 7. клас Въвеждат се съществените признаци на алкални елементи (ХЕ с метални свойства) Образуват ПВ метали Образуват твърди йоннокристални хидриди Образуват основни оксиди Образуват основни хидроксиди С увеличаване на Ar химичната им активност нараства

8 Въвежда се алгоритъм за изучаване на ХЕ с метални свойства и ПВ метали
Въвежда се алгоритъм за изучаване на ХЕ с метални свойства и ПВ метали Физични свойства Химични свойства Взаимодействие с прости вещества Взаимодействие с кислород 4Na + O2 →2Na2O Взаимодействие с водород 2Na + Н2 →2NaН Взаимодействие с други неметали 2Na + Cl2 →2NaCl Взаимодействие с химични съединения Взаимодействие с вода 2Na + 2Н2O → 2NaOН + Н2 Взаимодействие с киселини 2Na + 2НCl → 2NaCl + Н2 Разпространение, получаване, употреба

9 8. клас – след изучаване на ПЗ и ПС
Понятията химичен елемент с метални свойства и ПВ метал се обогатяват по обем с изучаване на ХЕ от ІІА група на ПС Алгоритъмът търпи промяна Обща характеристика на групата - предположения за свойствата по мястото на ХЕ в ПС Физични свойства и строеж Химични свойства Взаимодействие с прости вещества Взаимодействие с кислород, водород и други неметали Взаимодействие с вода и киселини Взаимодействие с химични съединения Разпространение, употреба, физиологично действие След изучаване на окислително-редукционни процеси в 8. клас за елементите с метални свойства се въвежда редукционна способност и се проследява редукционна-та активност в А групите.

10 10. клас (След изучаване ТСА, ТХВ в 9. клас)
Изучават се ПВ на ХЕ от Б групите с характерните им свойства (Преходни метали) Търпи промяна алгоритъмът за изучаване на ХЕ: Място в ПС и строеж на атома Свойства и употреба Взаимодействие с прости вещества 2.2e t 2Cu + O CuO 2e t Cu + Cl CuCl2

11 Взаимодействие с химични съединения 2.2e t + 2 2
2Cu + 4HCl + O CuCl2 + H2O По-важни съединения Меден сулфат Меден дихидроксид Меден оксид Димеден оксид Физиологично действие Разпространение

12 Химични елементи с неметални свойства. Прости вещества - неметали
Етапи на формиране на понятията 7. клас Въвеждат се съществените признаци на халогенни елементи (ХЕ с неметални свойства) Образуват ПВ неметали Образуват водородни съединения Образуват киселинни оксиди Образуват безкислородни и кислородсъдържащи киселини С увеличаване на Ar химичната им активност намалява

13 Физични свойства и физиологично действие Химични свойства
Въвежда се алгоритъм за изучаване на ХЕ с неметални свойства и ПВ неметали: Строеж Физични свойства и физиологично действие Химични свойства Взаимодействие с прости вещества Взаимодействие с водолод Cl2 + Н2 → 2НCl Взаимодействие с метали Cl2 + 2Na → 2NaCl Взаимодействие с химични съединения Взаимодействие с вода Cl2 + Н2O → НClO + НCl Взаимодействие с основи Cl2 + 2NaОН → NaClО+ NaCl + Н2О Разпространение, получаване, употреба

14 8. клас ( След изучаване на ПЗ и ПС в 7. клас)
Понятията химичен елемент с неметални свойства и ПВ неметал се обогатяват по обем с изучаване на ХЕ от VІА група на ПС . Алгоритъмът търпи промяна: Обща характеристика на групата - предположения за свойствата по мястото на ХЕ в ПС Строеж Физични свойства - алотропия Химични свойства Взаимодействие с водород Взаимодействие с кислород Взаимодействие с метали Разпространение, получаване, употреба. След изучаване на окислително-редукционни процеси в 8. клас, за елементите с неметални свойства се въвежда окислителна способност и се проследява окислителната активност в А групите.

15 9. клас (След изучаване ТСА и ТХВ)
9. клас (След изучаване ТСА и ТХВ) Изучават се ХЕ и техните ПВ от VА и ІVА групи Променя се алгоритъмът за изучаване на ХЕ Строеж на атома Физични свойства Химични свойства Взаимодействие с водород Взаимодействие с метали Взаимодействие с кислород Разпространение, получаване и употреба

16 Химични елементи с двойнствени свойства. Прости вещества - метали
Съществени признаци Просто вещество – метал Взаимодействат и с киселини и с основи Алгоритъм за изучаване (Алуминий 8. клас) Физични свойства Химични свойства Взаимодействие с кислород 4Al + 3O Al2O3 Взаимодействие с киселини 2Al + 6HCl AlCl3 + 3H2 Взаимодействие с основи 2Al + 2NaOH + 2H2O NaAlO2 + 3H2 Разпространие и употреба

17 11.клас Изучаването на ХЕ и техните ПВ в профилираната подготовка в 11. клас става в двете обобщителни теми “Химични елементи” и “ПВ на ХЕ от главните и вторичните групи”. Тук става обобщено разглеждане на ХЕ с повторение на закономерното изменение на характера им, което се обогатява с новополученото теоре-тично знание за строеж на атома и природа на ХВ в ПВ. Въвеждат се понятията – s-елементи – с метален характер, p- елементи – с неметален характер и d-елементи – с двойнст-вен характер. Изучават се методите за получаване на ПВ метали и ПВ неметали.


Изтегли ppt "ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРОСТИ ВЕЩЕСТВА ИЗУЧАВАНИ В УЧИЛИЩЕ"

Сходни презентации


Реклама от Google