Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 37 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ДЕВЕТИ клас 1 2 3 А-В 3 ГиД доку- менти изобра- жения 9.клас изобра- жения Филм слайд 1

2 Международните организациии
Раздел: Светът след Втората световна война Урок № 37 Международните организациии начало план на урока 1 2 3 А-В 1. Организацията на обединените нации и опазване на мира 2. Организациите в системата на ООН 3. Регионални и други международни организации 3 ГиД доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Речник: Организацията на обединените нации, Общо събрание, Съвет за сигурност, Секретариат, Икономически и социален съвет и Международен съд, вето, слайд 2

3 1. Организацията на обединените нации и опазване на мира
A. Основните институции на ООН ООН възниква 1945 г. от сътрудничеството на държавите от Антихи- тлеристката коалиция да опазва световния мир, насърчава полити- ческото, икономическото, научното и културно сътрудничество, да гарантира спазването на човешките права, да премахва причините за възникването на войни и да подпомага развиващите се държави. Централата ѝ е в Ню Йорк, а основните институции са: Общо събра ние, Съвет за сигурност, Секретариат, Икономически и социален съвет и Международен съд. САЩ, СССР (от 1992r. Руската федерация), Китай, Великобритания и Франция се ползват с особен статут. Освен че са водещите сили побе- дителките са първите, разработили ядрено оръжие. Като постоянен член на Съвета за сигурност всяка от тях има право да наложи вето. Урок № 37 начало план на урока 1 2 3 А-В 3 ГиД Б. ООН успешно разрешава не една криза В ООН членуват всички велики сили и с времето броят на стра ните нараствана 193. ООН няма своя армия и разчита на миро творци от държавите членки в различни горещи точки на света. ООН успешно разрешава не една криза отделя внимание и ре- сурси на социалните и икономическите проблеми на човечест- вото и се грижи за спазването на човешките права. доку- менти В. ООН не е всесилна Не предотвратява Студената война и надпреварата във въоръже- нията и е безсилна пред едностранните действия на постоянните страни членки на Съвета за сигурност. СССР не допуска намеса в събитията в Унгария (1956) и Чехословакия (1968). Великобритания не търси посредничество във войната с Аржентина за Фолклендските острови (1982). ООН не предотвратява американската интервенция във Виетнам и съветската в Афганистан, войната в Ирак (2003). Opганизацията с различен успех се намесва в редица локални конфликти. изобра- жения изобра- жения Филм слайд 3

4 2. Организациите в системата на ООН
A. МОТ и СЗО За изпълнението на своите социални и икономически цели ООН разчита на мно- го организации, които работят под нейна егида. Международната организация по труда защитава правото на труд, по- добри условия и премахване на дискриминацията на работното място. Световната здравна opганизация подпомага развитието на медицината и здрав- ните грижи, оказва натиск върху фармацевтичните компании за намаляване на це- ните на лекарствата, организира кампании по имунизации и се бори срещу епидемии на холера, малария, вариола, СПИН и др. Урок № 37 Международната организа-ция по труда - лого начало план на урока 1 2 Флаг на СЗО 3 А-В Б. Организацията по прехрана и земеделие, ЮНЕСКО и Комисариат за бежанците Организацията по прехрана и земеделие работи за премахване на глада, за развитие на земеделието чрез въвеждане на нови сортове, практи и машини, както и предоставя средства на по-слаборазвитите страни. Основната задача на ЮНЕСКО е да се справи с неграмотността и да насърчава сътрудничестжо между учени и хора на изкуството от всички континенти. Комисариат за бежанците облекчава положението на хора, бягащи от войни и насилие. ООН предоставя помощ при хуманитарни кризи, свързани наи-вече с природни бедствоея като цунамито в Индийския океан (2004). В целостната си дейност се придържа към принципите на Всеоб- щата декларация за правата на човека, приета 1948 г. Организация по прехра-на и земеделие 3 ГиД доку- менти В. Икономическите агенции на ООН Световният валутен фонд, Международната банка за възстановяване и развитие и Световната търговска организация (до 1995 r. ГАТТ), имат за цел да развият стопанския потенциал на нациите, да повишат благосъстоя- нието и да премахнат пречките пред търговията. Те разработват проекти, предоставят заеми и спомагат за намаляване на митата и разрешаване на търговски спорове. изобра- жения изобра- жения Филм Филм Членове на Световната търговска организация (основателите са в тъмнозелено) слайд 4

5 Организация на Северноатланти-ческия договор (НАТО)
3. Регионални и други международни организации A. Организации от времето на Студената война През втората половина на ХХ в. регионалното сътрудничес- тво се задълбочава. Възникналите организации стабилизират, повишават сигурността и увеличават търговията в регионите. Най-известните регионални организации от времето на Сту- дената война са НАТО, ОПЕК, Европейските общности, Варшавският договор и СИВ. Урок № 37 начало план на урока 1 2 Б. Регионализмът - водеща тенденция След края на Студената война регионализмът остава водеща тенденция.Тя свидетелства за повишената взаимозависимост и привиква правителствата да търсят многостранни решения на проблемите на мира, тероризма, икономическото развитие и со- циалното добруване. Чрез регионалните организации държавите се опитват да контролират ефекта на гло- бализацията. В началото на XXI в, функционират 422 регионални търговски споразумения и се правят опити за разши- ряването им към междурегионални - Транстихоокеа- нското, ЕС-Канада и др. 3 А-В 3 ГиД Организация на Северноатланти-ческия договор (НАТО) доку- менти изобра- жения В. Европейския опит модел за бъдещо развитие Със своя наднационален характер Европейският съюз се отличава сред регионалните организации. Макар да са основани на принципите междуправител- ственото сътрудничество, те все повече възприемат европейския опит като модел за бъдещо развитие. изобра- жения Филм Филм слайд 7

6 3. Регионални и други международни организации
Г. Други международни организации Усложняването на международните отношения въвлича редица нови играчи. Освен 193-те правителства и близо 240-те международни орга- низации съществуват мултинационални компании, 9500 непра- вителственоорганизации и 7600 международни неправителствени организации (като Амнести интернешънъл), и центровете на големите религии (Ватикана). Повечето от тях участват в световната политика чрез смесените международни организации. В Международния червен Кръст, Международната асоциация за въздушен транспорт и много други правителствата, частните компании и неправителственият сектор работят заедно. Урок № 37 начало план на урока 1 2 3 А-В 3 ГиД Емблема на Международния комитет на Червения кръст Д. Международният олимпийски комитет (МОК) Сред най-влиятелните частни неправителствени организации е Международният олимпийски комитет. Базиран в швейцар- ския град Лозана, той има особено влияние върху политиката. Големите държави и компании се борят за гласовете при определяне на домакинството и спонсорството на най-голя- мото събитие в съвременната епоха- Олимпийските игри. Членове на МОК са 205 национални олимпийски комитета от: всички суверенни страни, с изключение на Ватикана; от територии: Американска Самоа, Американски Вирджински острови, Аруба, Бермуда, Британски Вирджински острови,  Гуам, Кайманови острови, Острови Кук, Палестина, Пуерто Рико, Тайван, Хонгконг, Холандски Антили. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд 5 Седалището на МОК е в Лозана

7 3 А-В 1 2 3 ГиД слайд 6 Урок № 37 начало план на урока доку- менти
изобра- жения изобра- жения Филм слайд 6

8 Изображения: 3 А-В 1 2 3 ГиД Слайд 8 Урок № 37 начало план на урока
доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Слайд 8

9 3 А-В 1 2 3 ГиД слайд 9 Урок № 37 начало план на урока доку- менти
изобра- жения изобра- жения Филм слайд 9

10 Вид е оФилм 3 А-В 1 2 3 ГиД слайд 10 Урок № 37 начало план на урока
доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд 10


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google