Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Сходни презентации


Презентация по темата: "ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО"— Препис на презентация:

1 ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО
Гл.ас.д-р Генка Рафаилова V семестър 2010 г. Колеж по туризъм Варна

2 VI. РЪКОВОДСТВО – ФУНКЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО
Същност на функцията ръководство Лидерство V семестър 2010 г. Тема VI Ръководство - функция на управлението

3 1. Същност на функцията ръководство
Ръководството е динамичен процес, при който една личност оказва ВЛИЯНИЕ върху други хара за да получи обратна реакция и резултат, което да осигури изпълнението на индивидуални и групови задачи и постигането на цели V семестър 2010 г. Тема VI Ръководство - функция на управлението

4 1. Същност на функцията ръководство
База на властта: 1. Законова власт 2. Власт на наградите 3. Власт на наказанията 4. Референтна власт 5. Експертна власт V семестър 2010 г. Тема VI Ръководство - функция на управлението

5 1. Същност на функцията ръководство
Стилове на ръководство: Характеристики на ръководителя Ориентация към продуктивността/задачите и персонала Ситуационен подход Методи за контрол и вземане на решения V семестър 2010 г. Тема VI Ръководство - функция на управлението

6 Тема VI Ръководство - функция на управлението
2. Лидерство “Лидерството: повече действия, отколкото блясък” Питър Дракър “Лидерството е опит да се използва личностно влияние, за да се постигне определена цел” Хенри Смит, Джон Уейкли V семестър 2010 г. Тема VI Ръководство - функция на управлението

7 Тема VI Ръководство - функция на управлението
2. Лидерство Лидерството се основава на непринудително влияние Влиянието се използва за да се насочат действията на хората в определена посока Действителният лидер има лоялни последователи V семестър 2010 г. Тема VI Ръководство - функция на управлението

8 Тема VI Ръководство - функция на управлението
2. Лидерство Непринудителното влияние (неформалната власт) произтича от достъпа до ресурси и информация, качествата и способностите на личноста да постига сътрудничество и да увлича хората след себе си Влиянието не произтича само от официалната длъжност Официалната власт и влиянието са различни и допълващи се явления V семестър 2010 г. Тема VI Ръководство - функция на управлението

9 Тема VI Ръководство - функция на управлението
2. Лидерство Лидер - Мениджър Визия, стратегия за промяна – планове, графици, разпределение на ресурси Създава екипи, сътрудничи – създава структури, процедури, методи за контрол Мотивира, въодушевява – контролира, установява отклонения на резултатите от целите Постига полезни, радикални промени – постига ред, ключови резултати очаквани от собствениците V семестър 2010 г. Тема VI Ръководство - функция на управлението

10 VII. МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА
Cъщност и основни подходи Теории за мотивацията Мотивацията на персонала в туризма V семестър 2010 г. Тема VII Мотивацията на персонала

11 1. Cъщност и основни подходи на мотивация на персонала
Мотивацията на персонала е управленски процес и задължение на ръководителя: Проучване на условия, фактори, причини които мотивират хората, т.е. определят тяхното поведение и представяне на работното място Създаване на физическа среда и атмосфера, поставяне на задачи и цели, определяне на отговорности, изграждане на взаимоотношения между ръководство и персонал, Въвеждане в действие на специални мотивиращи програми, които да стимулират хората да постигат висока продуктивност и качество, както и да използват своите умения, знания и способности V семестър 2010 г. Тема VII Мотивацията на персонала

12 Тема VII Мотивацията на персонала
2. Теории за мотивацията Теории за съдържанието Теория на Маслоу Теория на Херцберг Теория на МакГрегър Теория на Алдъфър - ERG V семестър 2010 г. Тема VII Мотивацията на персонала

13 Тема VII Мотивацията на персонала
2. Теории за мотивацията Теории за съдържанието Теория на Маслоу Хората са стимулирани да предприемат дадено поведение с цел да удовлетворят своите незадоволени потребности, които са йерархично подредени V семестър 2010 г. Тема VII Мотивацията на персонала

14 Тема VII Мотивацията на персонала
2. Теории за мотивацията Теории за съдържанието Теория на Херцберг Връзката между удовлетвореността и мотивацията се определя от наличието на хигиенни фактори и мотиватори V семестър 2010 г. Тема VII Мотивацията на персонала

15 Тема VII Мотивацията на персонала
2. Теории за мотивацията Теории за съдържанието Теория на Херцберг Хигиенни фактори – степен на неудовлетвореност, например работна заплата и социални осигуровки Мотиватори – степен на удовлетвореност и мотивация, например възможности за кариера, развитие V семестър 2010 г. Тема VII Мотивацията на персонала

16 Теория на Алдъфър – “съществуване – обвързване – растеж”
2. Теории за мотивацията Теории за съдържанието Теория на Алдъфър – “съществуване – обвързване – растеж” Прогресивно движение на индивида от “по-нисшите” и по-конкретни потребности отсъществуване, през потребностите от обвързване към “по-висшите” и по-абстрактни потребности от растеж Не йерархично удовлетворение, а непрекъснато и едновременно удовлетворяване на потребностите При неколкократен неуспех да удовлетвори потребност от растеж остава на ниво удовлетворение на потребност от съществуване V семестър 2010 г. Тема VII Мотивацията на персонала

17 Тема VII Мотивацията на персонала
2. Теории за мотивацията Теории за процеса Теория за възприятията и очакванията – Виктор Вруум Теория за мотивация чрез цели – Питър Дракър Теория за справедливостта на Адамс V семестър 2010 г. Тема VII Мотивацията на персонала

18 Теория за възприятията и очакванията – Виктор Вруум
2. Теории за мотивацията Теории за процеса Теория за възприятията и очакванията – Виктор Вруум Избор на поведение, което ще доведе до последствия, които се очакват, желани и са с висока стойност V семестър 2010 г. Тема VII Мотивацията на персонала

19 Теория за възприятията и очакванията – Виктор Вруум
2. Теории за мотивацията Теории за процеса Теория за възприятията и очакванията – Виктор Вруум Осъзната взаимовръзка м/у усилие и резултат – способности и ресурси за постигане на резултат и последствие (възнаграждение или наказание) Осъзната взаимовръзка м/у дейност / усилия и резултат Степен на атрактивност на последствието V семестър 2010 г. Тема VII Мотивацията на персонала

20 Теория за мотивация чрез цели – Питър Дракър
2. Теории за мотивацията Теории за процеса Теория за мотивация чрез цели – Питър Дракър Мотивиране чрез участие в разработване на цели и яснота по отношение на целите, които трябва да се постигнат Целите да бъдат трудни, но достижими – да не се подценяват, да не демотивират, да създават предизвикателства за потребностите от достижения Система от критерии за оценка реализация на целите Получаване на обратна информация за хода на изпълнение и постигане на целите V семестър 2010 г. Тема VII Мотивацията на персонала

21 Теория за справедливостта – Дж. Адамс
2. Теории за мотивацията Теории за процеса Теория за справедливостта – Дж. Адамс Човек сравнява вложените усилия и оценката на ръководителя му за тях Човек сравнява вложените усилия и тези от страна на колегите му, и оценките, които са получили В сравненията човек търси справедливост според субективната си представа за честно и нечестно Мотивация за поддържане на състоянието, което му носи справедлива оценка или намаляване на несправедливостта Необходимост от ясни и точни критерии за оценка V семестър 2010 г. Тема VII Мотивацията на персонала

22 3. Мотивацията на персонала в туризма
Ниска продуктивност, но може да бъде за сметка на качество Сезонност, монотоност, физически труд продължително време Липса на перспективи за кариера Непривлекатална, недостатъчно престижна работа V семестър 2010 г. Тема VII Мотивацията на персонала

23 3. Мотивацията на персонала в туризма
Екипът се състои от хора с много различни умения, познания, равнище на квалификация – камериерка, администратор, пиколо, портиер, домакин, фронт-офис мениджър Силна зависимост на качеството на продукта и удовлетвореността на клиента от умения, поведение и отношение, което трудно подлежи на стандартизиране V семестър 2010 г. Тема VII Мотивацията на персонала

24 3. Мотивацията на персонала в туризма
Формулиране на цели на мениджъра и критерии за оценка на тяхното постигане – степен на удовлетвореност на клиенти от обслужване и меню, брой редовни клиенти, привличане на нови клиенти Проучване на персонала – ключови за мотивацията характеристики, потребности, очаквания, умения и знания – местожителство, причини за избор на сезонна работа, семейно положение, други ангажименти - студент Дискусия с персонала по групи – споделяне на виждания за работа и задължения, за възможности за съвместяване на усилия и за решаване на проблеми свързани с обслужването на клиента и с конфликти м/у членове на персонала – кухненски работници и сервитьори, фронт-офис служители и поддръжка V семестър 2010 г. Тема VII Мотивацията на персонала

25 3. Мотивацията на персонала в туризма
Определяне на характеристиките, които ще въздействат в/у мотивацията на персонала и избор на подход към отделните членове – семейно положение върху работно време, обучение върху свободни дни и желание за кариера Определяне на цели, които трябва да постигат членовете на персонала – индивидуално и екипа – удовлетвореност на клиент от посрещане, настаняване и информиране, от състояние на база, от персонален подход Формулиране на стандарти – критерии за отчитане постигане на цели и за оценка на работата на персонала - време за обслужване на клиент, за почистване на стая, за реакция на въпрос и оплакване от клиент, за отношение към клиента и колеги, за начин на работа в екипа V семестър 2010 г. Тема VII Мотивацията на персонала

26 3. Мотивацията на персонала в туризма
Определяне на мотиватори за работа – мотивация за постигане на цели и изпълнение на стандарти – почивки, отстъпки за ползване на услуги, по-високо възнаграждение Поставяне на цели и стандарти – устно и писмено, ясно формулирани и достояние на всички членове на персонала; V семестър 2010 г. Тема VII Мотивацията на персонала

27 3. Мотивацията на персонала в туризма
Дискусия с членове на персонала /кръгове на качеството/ – обсъждане на проблеми за изпълнение на стандарти и постигане на цели, на възникнали проблеми – 1 път в седмица; Оценка на работата на членове на персонала съгласно стандарти и цели – лично от ОТЗ, фронт-офис мениджър, управител хотел и ресторант и от анкетни карти, интервюта; Изразяване на оценката чрез материални, финансови и морални награди/наказания – сервитьор на месеца, по-ниско заплащане; V семестър 2010 г. Тема VII Мотивацията на персонала


Изтегли ppt "ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО"

Сходни презентации


Реклама от Google