Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Лидерството като фактор за успешното развитие на библиотеките в 21 век

Сходни презентации


Презентация по темата: "Лидерството като фактор за успешното развитие на библиотеките в 21 век"— Препис на презентация:

1 Лидерството като фактор за успешното развитие на библиотеките в 21 век
Лидерството като фактор за успешното развитие на библиотеките в 21 век. Опит за поставяне на проблема Ваня Грашкина НАЦИД

2 Структура на темата Непрекъснатите и непредсказуеми промени във всички сфери - основна характеристика на съвремието. От какво зависи успешното и устойчивото развитие на организациите в условията на постоянни промени Лидерството и библиотеките

3 Непрекъснатите и непредсказуеми промени във всички сфери - основна характеристика на съвремието
Развитие на ИКТ– навлизането на компютрите и новите информационни технологии във всички сфери на живота – производство, образование, култура, социален живот Преход от индустриално към постиндустриалното общество, в което информацията е основен и най-важен ресурс Глобализация и развитие на мрежово общество Специфични за библиотеките промени

4 Непрекъснатите и непредсказуеми промени във всички сфери - основна характеристика на съвремието
Постоянните промени формират неустойчива среда за организациите. Тяхното успешно развитие зависи изцяло от потребността на обществото от услугите и продуктите им, както и от тяхното качество.

5 Успешно и устойчиво развитие на организациите в условията на постоянни промени
Управленските подходи и методи, които първоначално по емпиричен път се появяват в сферата на бизнеса и доказват своята ефективност, започват постепенно да навлизат в некомерсиалната сфера Стратегическото управление - качествено нов подход в управлението на организациите в условията на постоянни промени

6 Основни аспекти на стратегическото управление
ситуиране на организацията на съответния „пазар” инструментите и подходите, с които се постига пълноценното удовлетворяване на обществените потребности Стратегическото управление е комплексен подход, който има успех само ако се прилага в неговата цялостност.

7 Лидерството и библиотеките
Какво е лидерството? „...способността да влияеш, мотивираш и ръководиш другите за постигане на желаните цели” Стокдил

8 Лидерството и библиотеките
Ръководителят като лидер ръководител, който има компетентности и качества – „добавена стойност” към мениджърските си умения “Мениджърът прави нещата правилно, а лидерът – правилните неща” Уорън Бенис

9 Лидерството и библиотеките
“За да оцелеем в 21 век имаме нужда от ново поколение лидери, а не мениджъри. Разликата е важна. Лидерите успяват да овладеят непостоянните, променливи, неопределени условия, които понякога изглежда, че се съюзяват срещу нас и които със сигурност ще ни задушат, ако им позволим, докато мениджърите се предават пред тях.” Уорън Бенис

10 Лидерството и библиотеките
„Библиотеките ще продължат да са подложени на резки промени в бъдеще. Хората, които работят в библиотеките ще трябва да се научат как да ръководят промените и да живеят позитивно в условията на неяснота. Твърде дълго библиотеките са прекалено управлявани и по-малко водени. Ако тази практика продължава, библиотеките ще изпаднат в голяма беда! Лидерството в библиотеките вече не може да бъде отлагано и игнорирано; трябва да бъде поставено в центъра и да се третира с главно Л.” Доналд Ригс /2001/

11 Умения и компетентности на библиотечните лидери
1. Когнитивни способности Умения за решаване на проблеми Умения за взимане на решения Рефлективно мислене 2. Визия Глобално мислене Творчество/Иновативност Далновидност 3. Ефективни междуличностни отношения Компетентни в областта на организационната култура Отговорност Умения за работа в екип Убеденост в необходимостта от развитие на персонала Мотивация/Вдъхновяване Комуникационни умения

12 Умения и компетентности на библиотечните лидери
4. Управленска ефективност Умения за управление на промяната Управление на ресурсите Стратегическо планиране Сътрудничество Гъвкавост/Адаптивност 5. Лични качества Принципен/Етичен Честен Смирен Благосклонен Учи се от грешките си и от знанието на другите ALA /2008/

13 Заключение За да бъдат библиотеките готови да посрещнат непрекъснато променящите се обществени потребности и предизвикателствата на промените е нужно да се управляват по нов начин. Лидерството е неделим компонент на стратегическото управление. То трябва да се разглежда като съвкупност от уменията, компетентностите и качествата на личностите, които управляват библиотеките с цел успешно прилагане на принципите на стратегическото управление. Необходимо е обучение на библиотечните ръководители в умения за стратегическо управление и лидерски компетентности, базирано на проучвания на подготовката и потребностите им.

14 Благодаря за вниманието!


Изтегли ppt "Лидерството като фактор за успешното развитие на библиотеките в 21 век"

Сходни презентации


Реклама от Google