Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 2018 г.

Сходни презентации


Презентация по темата: "ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 2018 г."— Препис на презентация:

1 ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 2018 г.
Изготвил: Ганка Петрова Главен експерт по приходите, Дирекция „ДОМ“, ЦУ на НАП

2 Промени, свързани с прецизиране на разпоредби
Регистрирани лица, които по силата на изрично ограничение в закона (чл. 70 ЗДДС) не са приспаднали данъчен кредит при производството, придобиването или вноса на стоката, включително при придобиването или изграждането на недвижим имот, или при получаването на услуга, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на закона, но в хода на използването на активите са приспаднали данъчен кредит в резултат на извършена корекция по реда на чл.79а или 79б имат право да приспаднат неползвания при придобиването данъчен кредит когато извършат облагаема доставка на стоката или услугата - нова ал. 6 на чл. 79 от ЗДДС. (разпоредбата на чл. 66, ал. 7 от ППЗДДС)

3 Промени, свързани с прецизиране на разпоредби
Когато при придобиването или изграждането на недвижим имот не е упражнено право на данъчен кредит, 20-годишният срок се брои от началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 или от началото на годината на фактическото използване, ако имота не е използван повече от една година след годината на изтичане на този срок - чл. 79, ал. 6, чл. 80, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗДДС.

4 Промени, свързани с прецизиране на разпоредби
Регламентиране на случаите, в които корекции по реда на чл. 79а и чл. 79б от ЗДДС не се извършват – нови ал. 7 на чл.79а и ал. 6 на чл.79б от ЗДДС (в сила от г.) За календарната година, през която са настъпили обстоятелствата по ал. 1, корекция по този член не се извършва за стоки, включително за придобити или изградени недвижими имоти и за услуги, които са или биха били дълготрайни активи, когато не са налични към края на тази календарна година и са възникнали обстоятелства за извършване на корекция по чл. 79.

5 Промени, свързани с прецизиране на разпоредби
Възстановяване на ДДС на основание чл. 92, ал. 3, т. 3 от ЗДДС и в случаите на изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.

6 Хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на Директива 2006/112
Облагаема доставка с нулева ставка на данъка е превозът на пътници, като за превоз на пътници се смята и превозът на стоки и моторни превозни средства, когато те са част от багажа на пътника. Не са част от багажа на пътник моторни превозни средства, с които се изпълняват договори за превоз на товари, по отношение на водачите им – чл. 29, ал. 2 от ЗДДС.

7 Намаляване на административната тежест
Изискването за съставяне и подаване на регистрационен опис на наличните активи към датата на първоначалната и при повторна регистрация по ЗДДС отпада – чл. 74, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 6 и чл. 76, ал. 2, т. 4 от ЗДДС – отменени. §28 от ПЗР на ЗИД на ДОПК Регистрационният опис не се подава, когато не е подаден до влизането в сила на този закон и срокът за подаването му изтича след тази дата. В тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява по реда, предвиден в този закон.

8 Намаляване на административната тежест
Правото на данъчен кредит за наличните активи се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като съответните документи по чл. 71 се отразяват в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи или получените услуги данъчна основа и данък – чл. 75, ал. 2 от ЗДДС. При повторна регистрация правото на данъчен кредит за наличните активи се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като документът, с който е начислен данък при дерегистрацията се отразява в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи или получените услуги данъчна основа и данък – чл. 77, ал. 2 от ЗДДС.

9 Намаляване на административната тежест
Правото по чл. 100, ал. 1 и 2 за регистрация по този закон може да се заяви от лицата пред Агенцията по вписванията при заявяване за вписване на първоначална регистрация по реда на глава втора от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – нова ал. 5 на чл. 100 от ЗДДС, в сила от г. Лицето заявява регистрация по избор пред Агенцията по вписванията, като при заявяване за вписване на първоначална регистрация не прилага справка за облагаемия оборот – чл. 101, ал. 1 и ал. 4 от ЗДДС в сила от г.

10 Намаляване на административната тежест
Срокът за извършване на проверка в този случай е 7 дни от получаване на информацията за вписването и за упражнено право по чл. 100, ал. 5 в компетентната ТД на НАП от Агенцията по вписванията – чл. 101, ал. 6 от ЗДДС, в сила от г. В срок 7 дни от постъпването на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация - чл. 101, ал. 6 от ЗДДС, приложима за 2018 г. Заявление за регистрация по ЗДДС може да се подава и от адвокат, изрично упълномощен от лицата с писмено пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата – чл. 101, ал. 2, т. 6 от ЗДДС – в сила от г.

11 Намаляване на административната тежест
Прекратяване на регистрацията по ЗДДС по инициатива на органа по приходите и при прекратяване на юридическо лице без ликвидация или на неперсонифицирано дружество, или на осигурителна каса – чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗДДС – не е налице задължение за подаване на заявление за дерегистрация. В случаите на чл. 107, т. 3 и при прекратяване на юридическо лице с ликвидация лицето подава заявление за дерегистрация в компетентната ТД на НАП в 14-дневен срок от настъпване на съответното обостоятелство по чл. 107 – чл. 109, ал. 1 от ЗДДС.

12 Намаляване на административната тежест
Отмяна на разпоредбите чл. 176а и чл. 176б от ЗДДС §38 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС – предоставеното до 31 декември г. по реда на отменените чл. 176а и чл. 176б обезпечение се усвоява по реда за принудително изпълнение, предвиден в ДОПК, при наличие на неуредени задължения на лицето за ДДС, глоби или имуществени санкции във връзка с нарушения по закона. Обезпечението или остатъкът от него след усвояването се освобождава от компетентния орган по приходите в 30-дневен срок от постъпване на искане от лицето, когато в същия срок не е възложена ревизия.

13 Намаляване на административната тежест
Когато течните горива са за собствено потребление, освобождават се от задължение за предоставяне на обезпечение в случаите на чл. 176в, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗДДС следните лица: Регистрирани земеделски производители – нова ал. 13 на чл. 176в от ЗДДС; Бюджетни организации - нова ал. 13 на чл.176в от ЗДДС; Лице, различно от посочените, когато придобитите или освободени за потребление горива са предназначени за собствено потребление и лицето е вписано в публичен електронен регистър, създаден и поддържан от НАП - нова ал.15 на чл.176в от ЗДДС. § 40 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС До създаване на публичния електронен регистър по чл. 176в, ал. 15, освобождаването от задължение за предоставяне на обезпечение от лицата по чл. 176в, ал. 14 се извършва чрез подаване на декларация в компетентната ТД на НАП в 7-дневен срок преди датата на възникване на данъчното събитие при вътреобщностно придобиване на течни горива или датата на освобождаване на течни горива за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗАДС, които са предназначени за собствено потребление.

14 Намаляване на административната тежест
§39 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС Обезпечение, предоставено от ДЗЛ, за което е отпаднало задължението за предоставяне на обезпечение по чл. 176в, ал. 1, т. 3 и за което не е налице задължение за предоставяне на обезпечение на друго основание, се усвоява по реда за принудително изпълнение, предвиден в ДОПК, при наличие на неуредени задължения на лицето за ДДС, глоби или имуществени санкции във връзка с нарушения по закона. Обезпечението или остатъкът от него след усвояването се освобождава от компетентния орган по приходите в 30-дневен срок от постъпване на искане от данъчно задълженото лице, в случаите когато в същия срок не е възложена ревизия. При освобождаване на обезпечението компетентният орган по приходите заличава данъчно задълженото лице от регистъра по чл. 176в, ал. 10 в деня на освобождаването.

15 Намаляване на административната тежест
Подаването на СД, VIES-декларацията и отчетните регистри се подават по електронен път при условията и реда на ДОПК, освен в изрично предвидените в закона случаи – чл. 125, ал. 7 от ЗДДС. § 35 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС Лица, на които регистрацията по закона е прекратена през декември 2017 г. и не са подавали по електронен път при условията и по реда на ДОПК СД, отчетни регистри и VIES- декларация до датата на дерегистрацията им, подават същите за последния данъчен период на хартиен и на технически носител в компетентната ТД на НАП в срока по чл. 125, ал. 5.

16 Оптимизиране на контролната дейност
Подаване на заявление за регистрация на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат облагаемия оборот от лв., когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия – чл. 96, ал. 1 от закона.

17 Оптимизиране на контролната дейност
За определяне на данъчните задължения на лицето в случаите по чл. 96, ал. 1, изречение второ, когато е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в срок, се приема, че лицето дължи данък за облагаемите доставки, с които надхвърля облагаемия оборот от лв., от датата, на която е надвишен оборотът, до датата, на която е регистрирано от органа по приходите, или до датата, на която са отпаднали основанията за регистрация. За облагаемата доставка, с която се надхвърля облагаемият оборот, се дължи данък. Лицето дължи данък и за получените облагаеми доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя и за облагаемите вътреобщностни придобивания, осъществени през този период – нова ал. 4 на чл. 102 от ЗДДС.

18 Оптимизиране на контролната дейност
При определяне на облагаемия оборот се включва и оборотът, реализиран от преобразуващия се или от отчуждителя, когато същият е регистрирано лице на основание, различно от чл. 96 или чл. 100, ал.1 или е нерегистрирано лице – чл. 96, ал. 4, изр. второ от ЗДДС. Съкращаване на срока от 14-дневен на 7-дневен за подаване на заявление в случаите на възникване на основание за регистрация по закона.

19 Оптимизиране на контролната дейност
Регистрацията на неперсонифицирано дружество се извършва с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата на създаване на неперсонифицираното дружество, която се смята за дата на регистрация по този закон. Когато съдружникът се регистрира по ЗДДС след създаването на неперсонифицираното дружество, заявлението се подава в 7-дневен срок от датата на регистрацията на съдружника, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон – чл. 132, ал. 6 от ЗДДС. §34 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС Когато след датата на създаване на неперсонифицирано дружество, което не е регистрирано по закона, съдружникът е регистриран по закона до 31 декември 2017 г. включително, заявлението за регистрация по чл. 132, ал. 5 се подава в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.

20 Оптимизиране на контролната дейност
Принудителната административна мярка „запечатване на обект за срок до 30 дни“ се прилага за лице, което използва електронни системи с фискална памет, които: а) не са от одобрен тип; б) са модифицирани чрез прибавяне или премахване на отделни компоненти без предварително да е уведомена Националната агенция за приходите; в) имат нарушени или липсващи пломби; г) позволяват режим на работа при прекъсване на връзка/връзки и и/или комуникация/комуникации между отделните модули не по установения с наредбата по чл. 118, ал. 4 ред – нова т. 4 на чл. 186, ал. 1 от ЗДДС.

21 Оптимизиране на контролната дейност
Принудителната административна мярка „запечатване на обект за срок до 30 дни“ да се прилага и към трето лице, когато към момента на запечатване обекта или обектите се стопанисват от това трето лице, ако това трето лице знае, че обектът ще бъде запечатан. НАП оповестява на своята интернет страница списъци на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение. Счита се, че лицето знае, когато на обекта е поставено трайно закрепено съобщение за запечатването и/или информацията за подлежащия на запечатване търговски обект и неговото местонахождение е оповестена на интернет страницата на приходната администрация.

22 Други промени С наредбата по чл. 118 от ЗДДС министърът на финансите определя условията и редът за издаване и за отнемане на разрешения на лицата, които извършват техническо обслужване и ремонт на фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност(ФУ/ИАСУТД) – нова т. 6 в ал. 4 на чл. 118 от ЗДДС. § 36 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите привежда наредбата по чл. 118, ал. 4 в съответствие с него. Министърът на финансите определя срок, в който лицата по чл. 118, ал. 4, т. 6 следва да приведат дейността си с изискванията на наредбата по ал. 1.

23 Други промени Прецизиране на разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от ЗДДС; Прецизиране на разпоредбата на чл. 49, т. 2 от ЗДДС; Прецизиране на разпоредбата на чл. 50, т. 2 от ЗДДС;

24 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Изтегли ppt "ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 2018 г."

Сходни презентации


Реклама от Google