Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Закон за данъка върху добавената стойност София Декември 2016 г.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Закон за данъка върху добавената стойност София Декември 2016 г."— Препис на презентация:

1 Закон за данъка върху добавената стойност София Декември 2016 г.

2 Изменения ЗДДС 2017 Промени във връзка с Общностното право
Промени във връзка с администриране на данъка

3 Промени във връзка с изискванията на правото на ЕС
- Задължението за корекция на право на данъчен кредит остава при съдружника в гражданско дружество; граждански дружества, в които участва регистрирано по ЗДДС лице, задължително се регистрират; Пропорционално право на данъчен кредит; - задължително при недвижими имоти, превозни средства и дълготрайни активи, на стойност над лв.; - опция за активи под лв.; - корекцията се прави веднъж годишно;

4 Промени във връзка с изискванията на правото на ЕС
- при разваляне на доставка, по която е получен аванс, получателят коригира правото си на данъчен кредит веднага, а доставчикът коригира начисления данък когато възстанови аванса; - когато едно лице действа от свое име и за сметка на друго лице, комисионната се поглъща и следва режима на основната доставка; - за доставките туроператор към туроператор се прилага режим на марж;

5 Други промени - при лизинг, приравнен на доставка на стока, корекции на правото на данъчен кредит се прави от лизингополучателя; - при преобразувания между нерегистрирани лица за определяне на оборота за задължителна регистрация се взема предвид общия оборот на участващите в преобразуването; - правила за начисляване и деклариране на данъка от наследници на регистрирани лица, вкл. начисляване на данък за наличните активи; - правила за документиране и деклариране на корекции от лица с прекратена регистрация

6 Добре дошли в ДДС системата

7 Изкушенията Да намаляваме вноските си чрез данъчния кредит
Да скрием част от продажбите Да потребяваме без ДДС

8 Рисковете. За какво да внимаваме
Рисковете. За какво да внимаваме Ежемесечно деклариране, дори да няма дейност Кражба на ДДС номер Рискови доставчици и клиенти Надеждна одитна следа Плащане навреме

9 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
ДИСКУСИЯ БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Изтегли ppt "Закон за данъка върху добавената стойност София Декември 2016 г."

Сходни презентации


Реклама от Google