Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Облагане по реда на ЗКПО за 2017 г.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Облагане по реда на ЗКПО за 2017 г."— Препис на презентация:

1 Облагане по реда на ЗКПО за 2017 г.

2 Съдържание Задължения, произтичащи от ЗКПО: Корпоративен данък
Данък върху разходите Данък при източника 2. Промени в ЗКПО за 2017 г.:

3 КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК Данъчен финансов резултат
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРЕОБРАЗУВАН С ДАНЪЧНИ ПОСТОЯННИ РАЗЛИКИ ДАНЪЧНИ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ СУМИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ЗКПО ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА ПОЛОЖИТЕЛЕН ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ДАНЪЧНА ЗАГУБА ОТРИЦАТЕЛЕН ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

4 КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ДАНЪЧНА ОСНОВА = данъчна печалба
ДАНЪЧНА СТАВКА - 10% ДАНЪЧЕН ПЕРИОД - календарна година

5 от предходната година:
АВАНСОВИ ВНОСКИ Не дължат Дължат ДЗЛ с нетни приходи от продажби от предходната година: ДЗЛ с нетни приходи от продажби за предходната година до лв. Новоучредени ДЗЛ за годината на учредяването над 3 млн.лв. от 300 хил.лв. до 3 млн.лв. Месечни (12 вноски) Тримесечни (3 вноски) м. І, ІІ, ІІІ - до 15.ІV ІV-ХІІ – 15-то число І – 15.ІV ІІ – 15.VІІ ІІІ – 15.ХІІ

6 КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК Ред за деклариране
С подаване на годишна данъчна декларация до 31 март на следващата година С годишната данъчна декларация се подава годишен отчет за дейността (статистически отчет) Електронно – в НСИ На хартия – в НАП

7 КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК Ред за внасяне
В срок до 31 март на следващата година След приспадане на внесените авансови вноски за съответната година

8 ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ Видове разходи, подлежащи на облагане
ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ Видове разходи, подлежащи на облагане Представителни разходи, свързани с дейността; Социални разходи, предоставени в натура; Разходи в натура, свързани с лично ползване на фирмени активи

9 ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ Данъчен период, данъчна ставка, деклариране и внасяне
Данъчен период – календарната година Данъчна ставка – 10 % Деклариране – в годишната данъчна декларация, подавана от ДЗЛ Внасяне – в срок до 31 март на следващата година

10 ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА Задължение за определяне, удържане и внасяне на данъка при източника от платеца на дохода 1. Доходи на местни юридически лица, облагаеми с данък, удържан при източника: доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местни юридически лица, които не са търговци 2. Доходи на чуждестранни юридически лица, облагаеми с данък, удържан при източника, който се удържа, декларира и внася от платеца на дохода, когато доходът не е реализиран от ЧЮЛ чрез място на стопанска дейност в страната: доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на чуждестранни юридически лица от държави, които не са държави членки на ЕС или страни по Споразумението за ЕИП; лихви (не се облагат при определени условия, предвидени в чл. 195, ал. 6 и ал. 7 – 12 от ЗКПО);

11 ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА Задължение за определяне, удържане и внасяне на данъка при източника от платеца на дохода авторски и лицензионни възнаграждения (не се облагат при определени условия, предвидени в чл. 195, ал. 7 – 12 от ЗКПО); доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо имущество; доходи от наем или от друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество, намиращо се в страната; възнаграждения за технически услуги; доходи от финансови активи; възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице; франчайз и факторинг; неустойки и обезщетения от всякакъв вид, начислени в полза на лица от офшорни зони, с изключение на обезщетенията, начислени по застрахователни договори.

12 ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА Данъчни ставки
г. ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА Данъчни ставки 5 на сто – за данъка върху дивиденти и ликвидационни дялове на местни юридически лица, които не са търговци и на чуждестранни юридически лица 10 на сто – за данъка върху други видове доходи на чуждестранни юридически лица

13 ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА Прилагане на СИДДО
г. ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА Прилагане на СИДДО Когато е налице СИДДО, се прилагат приоритетно правилата, предвидени в съответната спогодба по отношение на съответния вид доход на ЧЮЛ.

14 ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА Деклариране и внасяне на данъка от платеца на дохода
1. Деклариране Дължимият данък за тримесечието се декларира с декларация по образец в срок до края на месеца, следващ тримесечието. Декларацията се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран платецът на дохода. 2. Внасяне на данъка Данъкът при източника се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода (или през което е взето решението за разпределяне на дивиденти или ликвидационни дялове). СРОКОВЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ ЗА 2017 г. за I тримесечие – до г. за II тримесечие – до г. за III тримесечие – до г. за IV тримесечие – до г.

15 Промени ЗКПО за 2017 г. Еднократна коригираща декларация до без разрешение от органите по приходите При откриване на грешка, свързана с предходната година или при отразяване на коригиращо събитие ДЗЛ може да коригира еднократно в срок до 30 септември на текущата година данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък чрез подаване на нова декларация за предходната година. Годишен отчет за дейността не подават ДЗЛ, които не са осъществявали дейност през отчетния период по смисъла на Закона за счетоводството

16 Промени ЗКПО за 2017 г. Всички декларации по образец, за които задължението за подаване възниква след г., ще се подават по електронен път Отстъпката по чл. 92, ал. 5 за ГДД отпада по отношение на ГДД за 2017 г., а за 2016 г. ще се ползва на основание § 61 от ПЗР на ЗИДЗАДС

17 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
ДИСКУСИЯ БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Изтегли ppt "Облагане по реда на ЗКПО за 2017 г."

Сходни презентации


Реклама от Google