Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Сходни презентации


Презентация по темата: "МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ"— Препис на презентация:

1 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Социално и здравно осигуряване 2010 год. НАП – модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото

2 Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.
Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за г. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – средно с 5% по - високи минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 420 лв.; за сравнение, минималният месечен осигурителен доход за тези лица през 2009 г. е в размер 260 лв.; минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.; за сравнение, минималният месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители през 2009 г. е в размер 130 лв., съответно 65 лв. за тези от тях, които упражняват само земеделска дейност; максимален месечен размер на осигурителния доход – 2000 лв.; максималният месечен осигурителен доход през 2010 г. се запазва в размера, прилаган през предходната година. НАП – модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото

3 Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.
Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за г. за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.: - 16 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд; - 19 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд и за тези по чл. 4, ал. 1, т. 4 от КСО, както и за следователите по Закона за съдебната власт. за лицата, родени след 31 декември 1959 г.: - 11 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд; - 14 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд и за тези по чл. 4, ал. 1, т. 4 от КСО, както и за следователите по Закона за съдебната власт. НАП – модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото

4 Промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2010 г.
променено е и разпределението на осигурителните вноски между осигурител и осигурен за фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване. Съгласно чл. 6, ал. 3, т. 8 и т. 9 от КСО, в сила от 1 януари 2010 г., вноските за фонда се разпределят по следният начин: НАП – модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото

5 Промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2010 г.
"Морско лице" нова категория осигурени лица - физическо лице, което заема длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава-член на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежава свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/иди специална подготовка. Осигурителните вноски за морските лица са изцяло за тяхна сметка и се внасят в размерите, определени за фонд „Пенсии”, фонд „Общо заболяване и майчинство”, фонд „Трудова злополука и професионална болест” и фонд „Безработица” НАП – модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото

6 Промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2010 г.
Въвежда се изискването за дължимост на осигурителните вноски, освен върху получените или начислени, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, и върху неначислени месечни възнаграждения. Когато месечните възнаграждения не са начислени, осигурителните вноски за горепосочените лица ще се дължат върху не по–малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. За работниците и служителите, за които не се прилага минимален осигурителен доход, осигурителните вноски ще се дължат върху не по–малко от минималната работна заплата НАП – модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото

7 Промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2010 г.
С оглед засилване на контрола по подаването на данни за осигурените лица пред НАП и внасянето на осигурителните вноски е въведена: имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание НАП – модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото

8 Социално осигуряване Считано от г. осигурителните вноски за Учителски пенсионен фонд и вноските за фонд „ГВРС” се внасят по банковите сметки на НАП за събиране на осигурителните вноски за ДОО Закриват се банковите сметки на НАП за събиране на приходите от вноски за фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" и за Учителския пенсионен фонд. НАП – модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото

9 Закон за бюджета на НЗОК 2010 год.
Здравно Осигуряване Закон за бюджета на НЗОК 2010 год. Размер на осигурителната вноска - 8% Съотношение на осигурителната вноска Работодател – 60% (4.8%) Осигурения – 40% (3.2%) НАП – модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото

10 Здравно Осигуряване морските лица се осигуряват изцяло за своя сметка върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, не определят окончателен размер на осигурителния доход за доходите от трудово правоотношение като морски лица, вноската се удържа и внася от работодателя на лицата по реда на Кодекса за социално осигуряване НАП – модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото

11 От 01.01.2010 год. Здравно Осигуряване
За лицата, които сами внасят здравноосигурителните си вноски на осигуряване От год. - върху осигурителен доход- не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – 210 лв. - 8% - 16, 80 лв. ; ( %/ 10,40 лв.) - до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят; код за вид плащане НАП – модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото

12 Здравно Осигуряване подават декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на обстоятелството, че сами ще се осигуряват. Лицата, чието задължение за осигуряване е възникнало преди 1 януари 2010 г., са длъжни да подадат декларацията в срок до 1 март 2010 г. Размерът на дължимата здравноосигурителна вноска се съобщава на лицата чрез средствата за масово осведомяване или от длъжностно лице при подаване на декларацията Декларацията е по ред, определен с наредба на министъра на финансите НАП – модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото

13 Здравно Осигуряване НАП – модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото

14 Здравно Осигуряване Когато не е подадена декларацията, или вноските не са внесени в срок, може да бъде издаден акт за установяване на задължението от органите по приходите без извършване на ревизия. НАП – модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото

15 ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛЕН СТАТУС
Здравно Осигуряване ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛЕН СТАТУС ОТ Г. Здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, се прекъсват, в случай че лицата не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. заплащат оказаната им медицинска помощ. Лицата с прекъснати здравноосигурителни права Здравноосигурителните права на лицата се възстановяват, при условие че лицето е заплатило всички дължими здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца. НАП – модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото

16 Здравно Осигуряване Здравноосигурителните права на лицата се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски, като сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не се възстановяват. Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права. НАП – модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото

17 Здравно Осигуряване Глоби и санкции: Длъжностно лице на работодател или работодател, който не предостави информация, дължима по този закон, или дава невярна информация за осигурителните си отношения с НЗОК се наказва с имуществена санкция от 500 до 1000 лв. за едноличните търговци и с имуществена санкция от 2000 до 4000 лв. за юридическите лица За повторно и за всяко следващо нарушение глобата е 2000 лв. за физическите лица, а имуществената санкция е 2000 лв. за едноличните търговци и 8000 лв. за юридическите лица Ако нарушението е извършено от осигурено лице, глобата е от 300 до 500 лв., (до г. – лв.) НАП – модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото

18 Здравно Осигуряване Длъжностно лице на работодател или работодател, който не заплаща вноските за осигуряване на лица, за които е длъжен да плати, се наказва с глоба: НАП – модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото

19 Здравно Осигуряване Лице, което не изпълни задължението си за подаване на декларация (еднократна), се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение - с глоба от 1000 до 3000 лв. НАП – модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото

20 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Благодаря за вниманието ! НАП – модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото


Изтегли ppt "МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ"

Сходни презентации


Реклама от Google