Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПРАВНАТА РАМКА НА ЕС ОТНОСНО УЧАСТИЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПРАВНАТА РАМКА НА ЕС ОТНОСНО УЧАСТИЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ"— Препис на презентация:

1 ПРАВНАТА РАМКА НА ЕС ОТНОСНО УЧАСТИЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

2 Участието на работниците и служителите: от практиката към закона
Предизвикателствата, пред които е изправена европейската икономика и развитието на индустриалните отношения, както и развитието на многонационалните структури на дружествата, породиха повишена нужда от обща правна рамка, целяща да определи стандартите за участие на служителите в процеса на вземане на решения и да установят ясни процедури, които да бъдат във всички държави — членки на ЕС и държавите кандидатки. Хармонизирането на инструментите за участие е съществено условие за правилното функциониране на европейския социален диалог и основен принцип на достиженията на правото на ЕС.

3 Различни закони, еднакъв обхват
Участието на работниците и служителите е широко разпространена тема в правната рамка на ЕС. При разглеждането на правните аспекти на темата е необходимо позоваване на няколко европейски закона, които понастоящем са в сила, за да се изгради представа за законодателния приоритет и перспективите за националното транспониране: Директива 2002/14/ЕО за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност Директива за европейските работнически съвети Директивата за колективните уволнения: Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 8 октомври 2001 г. година за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица Директива 2003/72/ЕО на Съвета от 22 юли 2003 г. година за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите Директива относно прехвърлянето на предприятия:

4 Директивата създава обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност Цел и принципи: 1 Целта на настоящата директива е да установи обща рамка, установяваща минималните изисквания за правото на информиране и консултиране на работниците и служителите в предприятия или обекти в рамките на Общността. 2 Практическите договорености за информиране и консултиране се определят и прилагат в съответствие с националното законодателство и практиките в областта на колективните трудови правоотношения в отделните държави членки по такъв начин, че да се гарантира тяхната ефективност. 3 При определянето и прилагането на практическия ред и условия за информиране и консултиране, работодателят и представителите на работниците и служителите работят в дух на сътрудничество като отдават необходимото уважение към насрещните права и задължения, и вземат под внимание както интересите на предприятието или организацията, така и на работниците и служителите. Директива 2002/14/ЕО

5 Директива за европейските работнически съвети
— най-малко едно групово предприятие с най-малко 150 служители в една държава-членка и най-малко едно друго предприятие от групата с най-малко 150 служители в друга държава членка; Директива за европейските работнически съвети

6 Директивата за колективните уволнения
или, за период от 90 дни, най-малко 20, независимо от броя на работниците, които обикновено работят в въпросните предприятия. Директивата за колективните уволнения

7 Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 8 октомври 2001 г
Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 8 октомври 2001 г. година за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица Цел: 1 Настоящата директива урежда участието на служителите в делата на европейските дружества с ограничена отговорност (Societas Europaea, наричана по-долу "SE"), както е посочено в Регламент (ЕО) № 2157/ За тази цел във всяко SE се създават условия за участие на заетите лица в съответствие с процедурата за преговори съгласно членове 3—6 или, при обстоятелствата, определени в член 7 съгласно приложението. Директива 2001/86/ЕО

8 Директива 2003/72/ЕО от 22 юли 2003 г. година за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите Цел: 1 Настоящата директива урежда участието на служителите в делата на европейските кооперативни дружества (наричани по-долу ЕКД), както е посочено в Регламент (ЕО) № 1435/ За тази цел, условията за участието на работниците и служителите се установяват във всяко ЕКД в съответствие с процедурата за преговори, посочена в членове 3—6 или при обстоятелствата, определени в членове 7 и 8, в съответствие с приложението. Директива 2003/72/ЕО

9 Директива относно прехвърлянето на предприятия
Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 година относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности Приложно поле и определения: 1 а) Настоящата директива се прилага към всички прехвърляния на предприятия, стопански дейности или обособени части от предприятия или стопански дейности на друг работодател в резултат на юридическо прехвърляне или сливане. б) Съгласно буква а) и следващите разпоредби на настоящия член по смисъла на настоящата директива прехвърляне е налице, когато има прехвърляне на стопански субект, който запазва своята идентичност, което означава организирано групиране на ресурси с цел извършване на стопанска дейност, независимо от това дали дейността е основна или спомагателна. в) Настоящата директива се прилага към публични и частни предприятия, които извършват стопанска дейност, независимо дали са създадени със стопанска или нестопанска цел. Административното преобразуване на публични административни органи или прехвърлянето на административни функции между публични административни органи не се смята за прехвърляне по смисъла на настоящата директива. 2 Настоящата директива се прилага в случаите и доколкото прехвърляното предприятие, стопанска дейност или прехвърляната част от предприятие или стопанска дейност се намира на територията, обхваната от приложното поле на Договора. Директива относно прехвърлянето на предприятия

10 Положението на държавите членки
В някои държави прилагането на тези директиви означаваше малко или никакво изменение на националното законодателство (например: Германия). Основните изключения от това правило са Обединеното кралство, Латвия, Литва, Румъния и България, като всички те не са имали предварително съществуваща обща рамка във връзка с информирането и консултирането с работниците и служителите. В повечето държави действителното прилагане на правните разпоредби е едно от основните предизвикателства.

11 Влиянието на директивите върху информирането и консултирането на работниците и участието на работниците и служителите Въпреки че настоящата директива съдържа минимални разпоредби, които трябва да бъдат приложени от всички държави — членки на ЕС, някои държави прилагат свои собствени допълнителни разпоредби, било то по закон или по силата на колективни трудови договори (например Италия, Обединеното кралство). В държавите с чуждестранни дружества законодателството определя базова линия, над която дружествата могат да въведат свои собствени политики във връзка с участието на работниците и служителите (например Малта).

12 Остават някои въпроси Организациите на частния сектор, собственост на чуждестранни лица, трябва да спазват закона, но могат да приемат свои собствени политики, включително чрез преговори със синдикатите, и могат да договарят собствените си колективни трудови договори. В някои от новите държави — членки на ЕС социалният диалог е все още сравнително слабо развит в сравнение с други държави — членки на ЕС. В повечето държави в химическия сектор преобладават МСП, където по традиция колективният представител на заетите лица може да бъде предизвикателство. Налице е все по-голяма необходимост от инструменти на равнището на отделните дружества, които насърчават участието на работниците и включването на мрежи с по-голяма интегрираност.

13 Заключения В цяла Европа се провеждат инициативи на синдикатите, които имат за цел да стимулират участието на работниците и служителите. Участието на работниците и служителите в процеса на вземане на решения в сектора на химикалите се различава в отделните държави, въпреки че функционира в рамките на законодателството на ЕС относно информирането и консултирането на работниците и служителите и изискванията за участие в областта на здравето и безопасността. Съществуващата силна традиция в повечето държави на представителство на работниците и служителите чрез синдикални организации и добре установен социален диалог между работодателите и представителите на работниците и служителите, което може да насърчи участието на работниците и служителите.


Изтегли ppt "ПРАВНАТА РАМКА НА ЕС ОТНОСНО УЧАСТИЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ"

Сходни презентации


Реклама от Google