Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Компютърна архитектура

Сходни презентации


Презентация по темата: "Компютърна архитектура"— Препис на презентация:

1 Компютърна архитектура
 Хардуер и Софтуер

2 Компютърна архитектура
Компютърната архитектура - отразява най-общите принципи на взаимодействие на хардуера и софтуера при организацията на изчислителния процес. Тя не разглежда конкретните конструктивни особености на компютъра, управлението и предаването на данните вътре в централния процесор и др. под.

3 Хардуер Компютърният хардуер е хардуерът при компютрите, т.е. съвкупността от всички физически компоненти на компютъра, както и от всички периферни устройства като монитор, мишка, принтер, клавиатура и др.

4 Свободен хардуер Свободен хардуер е термин, който се използва за хардуер, авторите на който дават на потребителя правото да го използва, копира, изучава, променя и подобрява. Ползва се също и терминът отворен хардуер. За да бъде свободен един хардуер, трябва да са гарантирани следните четири основни свободи на потребителя: Свобода да използва хардуера за всякакви нужди. ("свобода 0") Свобода да изучава начина на работа на хардуера и да го променя за собствени нужди. ("свобода 1") Свобода да разпространява хардуера (изходния код и материални копия). ("свобода 2") Свобода да променя хардуера и да разпространява променената версия (изходния код и материални копия). ("свобода 3")

5 За да бъдат осигурени свободи 1 и 3 е необходим достъп до изходния код на хардуера (принципна схема, чертежи на печатни платки и др.). За даден хардуер казваме, че е свободен хардуер, когато потребителят получава тези четири свободи заедно с хардуера. Съществуват различни лицензи, които дават на потребителя тези свободи. Много често се използва лицензът GNU General Public License (GNU GPL), въпреки че този лиценз е разработен за свободния софтуер. Лицензът GNU GPL се използва в най-популярната свободна операционната система GNU/Linux. Подобен лиценз, но предназначен главно за документация, е GNU Free Documentation License (GNU FDL). Този лиценз се използва също и за свободен хардуер (напр.Ronja). Материалите в тази енциклопедия са публикувани при условията на GNU FDL. Друг лиценз, който е разработен за софтуер, но се ползва и за хардуер е BSD license.

6 Системен софтуер Към системния софтуер се отнасят програми, изпълняващи системни функции и грижещи се за компютърния хардуер и връзката между него и потребителя. Системният софтуер обикновено е обединен в пакет от взаимодействащи си програми, наричано операционна система. Предназначението на системния софтуер е да освободи авторите на приложни програми от пряко взаимодействие с компютърния хардуер, който е много разнороден. Той дава достъп хардуера, който е унифициран и независим от начина на работа на конкретните устройства.

7

8 Приложен софтуер Потребителски приложения и програми, работещи като краен продукт и тясно свързващи потребителя със софтуер от по-ниско ниво. Това са най-известните сред потребителите програми, с който те имат пряк контакт и използват най-често. Пример за такъв софтуер са компютърните игри, текстовите редактори,уеб браузърите и т.н.

9 Фирмен софтуер Фирмените програми се създават от организации, специализирани в производството на софтуер с комерсиална цел. Той може да бъде два вида – с универсално и със специално предназначение. Универсалният софтуер е предназначен за потребители, работещи в различни области, но извършващи една и съща дейност. *Предимства : -Продава се на ниска цена – определя се от тиража ; -Подходящ е за широко използване ; -Има лесен интерфейс с потребителите ; -Съпроводен с документация за използване ; -Фирмата гарантира възможности за обновяване ; -Гарантира липсата на вируси и грешки.

10 *Недостатъци : Необходимо е добро познаване за създаване на конкретно приложение ; Потребителят носи отговорност за целесъобразното му използване. Фирменият софтуер със специално предназначение се използва за подпомагане на специфични дейности и може да бъде например една програма за резервиране на стаи в хотела – съдържаща информация за стаите в хотела, приемаща заявки на клиентите и осъществяваща резервации за определено време. Универсален фирмен софтуер е например : -Текстов редактор -Електронна таблица -Информационна система -Графични пакети

11 Съвременната тенденция в развитие на универсалния софтуер е да може да изпълнява колкото се може повече функции. Програмните пакети са съставени от няколко взаимно свързани приложни програми. Те предоставят еднообразен програмен интерфейс и среда за работа и възможност за обмен на данни между приложенията. Основно тяхно предимство, е че когато потребителят се научи да работи с едно от приложенията, голяма част от знанията и уменията могат да се използват за работа с други приложения. Пример за такъв пакет е пакетът Microsoft Office с вградени приложения Microsoft Word, Microsoft Excеl, Microsoft Access и др Поръчков софтуер Потребителските програми по поръчка са предназначени за използване от отделни лица или организации и се проектират и създават за задоволяване на техните специфични нужди, които не могат да се решат от друг вид софтуер. Характерно за този вид софтуер е високата му цена.

12 Условия за ползване Софтуерът е обект на авторско право и обикновено отношенията между автора и крайния потребител се уреждат чрез специален договор, наричан софтуерен лиценз а понякога и с по-специфичното Лицензно споразумение за крайния потребител. Лицензите предоставят на потребителя правото да ползва софтуера при определени условия. Предоставянето на това право обикновено става в рамките на няколко широко прилагани модела: -Платен софтуер: Потребителят заплаща еднократно или периодично определена сума на автора на софтуера. Това е най-често срещаният модел при софтуера, разработван със стопанска цел. -Шеъруер: Потребителят ползва софтуера без заплащане в рамките на някакви ограничения — на функционалността, на времето за ползване или на приложението (например, само за лични цели). Шеъруерът често представлява ограничена демонстрационна версия на платен софтуер, която има за цел да убеди потребителите в ползата от закупуването на пълен платен лиценз. -Адуер: Потребителят не заплаща пряко за ползването на софтуера, но в него се включва рекламно съобщение - банер (плакат), текст или звук. При някои от тези програми, подобно на шеъруера, съществува платена версия, в която няма реклами.

13 -Безплатен софтуер: Потребителят не заплаща за ползването на софтуера
-Безплатен софтуер: Потребителят не заплаща за ползването на софтуера. Най-често това са програми, даващи достъп до друга платена услуга или разширяващи възможностите за нейното използване (например, популярнят браузър Internet Explorer). -Свободен софтуер: Безплатен софтуер с отворен код, който потребителят може да променя и препубликува при определени условия (обикновено, запазване на условията за ползване на първоначалния софтуер). За разлика от останалите произведения, обект на авторско право, които не подлежат на патенти, в някои страни софтуерът може да се защити с патент. На местата, където съществуват софтуерни патенти, това право принадлежи на автора на компютърно-имплементирано изобретение или на неговия работодател. Софтуерните патенти са обичайна, но силно критикувана практика в Съединените щати, а в Европейския съюз не съществуват.

14 Софтуерна индустрия Софтуерната индустрия е част от сектора на услугите, която обхваща софтуерните компании и програмисти, занимаващи се с произвоството, разпространението и поддръжката на софтуера. Тъй като софтуерът се използва в разнородни области от математиката до компютърните игри, повечето компании се специализират в дадена относително тясна подобласт. Сред най-големите софтуерни компании са Майкрософт, Оракъл, Новел, Ес А Пе, Симантек, Адоби Систъмс, Корел. В софтуерния сектор работят и много организации с нестопанска цел, най-влиятелните сред които са Фондацията за свободен софтуер, Проектът Гну, Фондация Мозила. Освен това съществуват и редица организации, като W3C и IETF, разработващи стандарти за взаимодействие между софтуера и др.


Изтегли ppt "Компютърна архитектура"

Сходни презентации


Реклама от Google