Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Операционна система. Файлова структура на организация на данните

Сходни презентации


Презентация по темата: "Операционна система. Файлова структура на организация на данните"— Препис на презентация:

1 Операционна система. Файлова структура на организация на данните

2 1. Софтуер – програма или съвкупност от програми.
- компютърна система - хардуер, софтуер и данни; - информационни технологии – средствата и методите за събиране, съхраняване, обработване и разпространяване на информация с помощта на компютърните системи.

3 2. Видове софтуер. а/ системен софтуер; б/ приложен софтуер.

4 3. Операционна система. Основни функции на ОС.
Управлява процесите при изпълнение на програми Управлява достъпа до устройствата Организира файловата система Управлява достъпа до компютърната система Определя потребител- ския интерфейс Операционна система (основни функции) Открива иобработва грешки и води статистика

5 4. Видове операционни системи според интерфейса.
а/ ОС с графичен потребителски интерфейс – MS Windows, Linux; б/ ОС с текстов интерфейс - MS DOS.

6 5. Операционна система MS Windows
а/ системна папка My Computer; контекстно меню/ Properties б/ файлове и директории /папки/ - ком. Properties.

7 6. Структура на организация на данните - йерархична дървовидна структура на файловете и папките;
а/ приложението Windows Explorer или File Explorer;

8 7. Основни операции при работа с файловата система.
а/ създаване на нова папка; б/ копиране на файл – Copy/Paste или чрез клавишна комбинация: Ctrl +C / Ctrl + V; в/ преместване на файл/папка - Cut/Paste или чрез клавишна комбинация: Ctrl +X / Ctrl + V; г/ едновременно копиране и преместване на няколко файла – чрез клавишите Ctrl и Shift;

9 7. Основни операции при работа с файловата система.
д/ преименуване на файл/папка – Rename; е/изтриване на файл/папка – Delete; ж/възстановяване на изтрита папка – Restore.

10 8. Търсене на файл /папка/.
Start / Search


Изтегли ppt "Операционна система. Файлова структура на организация на данните"

Сходни презентации


Реклама от Google