Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Бази от данни и СУБД Основни понятия.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Бази от данни и СУБД Основни понятия."— Препис на презентация:

1 Бази от данни и СУБД Основни понятия

2 1. Същност база от данни - съвкупност от данни, структурирани (най-често в таблици) по начин, който позволява лесното и бързото им извличане, преглеждане, търсене в тях и свежда до минимум дублирането на информация. Характерно за базите данни е, че данните са независими от софтуера. Това ги прави универсални за използване както от различни приложения, така и в различни периоди от време.

3 2. Основни характеристики на бази от данни
Базата данни трябва да съхранява общодостъпни данни, т.е. тя е предназначена за обслужване на изискванията на много потребители за решаване на много и разнообразни техни задачи. По принцип достъпът до данните може да се управлява с пароли и с права за достъп. Данните в базата данни трябва да се структурират логически по такъв начин, че да бъдат адекватни на бизнес модела на управление на съответната институция, т.е. внедряването на една информационна система с база данни не трябва да променя успешен бизнес модел. Базите данни следва да се изграждат с минимален излишък на информация, т.е. минимално да се дублира определена част от данните, която обикновено служи за еднозначно определяне на търсен обект. Излишна информация има във всеки модел на управление и по принцип се дублират кодове, които улесняват търсенето на обектите. Базата данни обикновено се съхранява върху дискови устройства (твърди дискове), но при необходимост може да се архивира и върху друг тип устройства – например магнитни ленти. Базите данни представляват модели на процеси от реалния свят, като реалните процеси се представят в базата данни чрез: обекти, връзки между обектите и свойства на обектите и на техните връзки.

4 3. Операции над бази от данни
1/ Създаване на нова база данни. 2/ Създаване на нова структура (таблица) към налична база данни. 3/ Допълване на таблица от базата данни с нов ред – запис за нов обект. 4/ Изтегляне на данни от таблици на базата данни по зададен от потребителя критерий (генериране на справка) – най-често използваната операция в базата данни. 5/ Променяне на налични данни в таблици на базата данни. 6/ Променяне на структурата на таблица от базата данни. 7/ Изтриване на данни от таблици на базата данни. 8/ Изтриване на таблица от базата данни. 9/ Изтриване на база.

5 4. Модели на бази от данни Йерархичен
данните са представени под формата на дърво, състоящо се от корен и възли. Те са описани чрез връзки 1:N, насочени надолу. Не се позволяват връзки от типа M:N; Бързият достъп до данните е предимството на този модел, но за създаването на една пълна и работеща база от данни и обезпечаването на връзките между отделните данни, се налага съхраняване на излишна информация. На логическо ниво, това не винаги е недостатък, защото води до опростяване на достъпа. Но на физическо ниво съхраняването на излишна информация е нежелателно.

6 Йерархичен Релацията в една йерархична база данни е представена от термините родител/наследник. При тази релация всяка родителска таблица може да бъде асоциирана с повече от една дъщерни таблици, но една дъщерна таблица може да бъде асоциирана само с една родителска таблица. Тези таблици са изрично свързани чрез указател или чрез физическата подредба на записите в таблиците. Даден потребител осъществява достъп до данните в рамките на този модел, като започва от таблицата-корен и обхожда дървото надолу, докато достигне желаните данни.

7 Предимства на йерархичния модел на база данни
Бърз достъп до данните – причината е съществуването на изрични връзки между структурите на таблиците. Целостта на връзките е вградена и се прилага автоматично – запис в една дъщерна таблица трябва да е свързан със съществуващ запис в родителска таблица, а запис, изтрит в родителската таблица, ще доведе до изтриването на всички асоциирани с него записи в дъщерната таблица.

8 Недостатъци на йерархичния модел на база данни
При създаване на една пълна и работеща база от данни и осъществяване на връзките между тях се налага съхраняване на излишна информация. На логическо ниво това опростява достъпа, но на физическо ниво се съхранява излишна информация.

9 Мрежов модел Моделът се представя с помощта на възли и свързващи структури. Всеки възел представя колекция от записи, а всяка свързваща структура  създава и представя релация в мрежова база данни. Базата данни се състои от няколко мрежи, а те от своя страна съдържат записи. Една съвкупност от записи може да принадлежи на няколко мрежи.

10 Предимства и недостатъци мрежовия модел на база данни
Предимства: Бърз достъп до данните Дава възможност на потребителите да създават заявки, които са по-сложни от тези при йерархичните бази данни Недостатъци: Работата в този модел се утежнява  от сложната логическа структура на данните, за да се осъществи достъп до всички записи. Потребителят трябва да бъде много добре запознат със структурата на базата данни, за да може да обхожда свързващите структури. Структурата не може да се променя лесно, тъй като това влияе на приложните програми, които взаимодействат с нея.

11


Изтегли ppt "Бази от данни и СУБД Основни понятия."

Сходни презентации


Реклама от Google