Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

КАМПАНИЯ ЗА МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "КАМПАНИЯ ЗА МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ"— Препис на презентация:

1 КАМПАНИЯ ЗА МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАМПАНИЯ ЗА МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

2 СЪДЪРЖАНИЕ 1. Продукт, фирма, марка, 2. Анализ на пазара
3. Конкуренция 4. Целеви пазарен сегмент 5. Позициониране на продукта / марката 6. Комуникационни цели 7. Предмет на рекламата и целева аудитория 8. Медиен план 9. Цели, аудитория и средства за Връзки с обществеността 10. Цели, аудитория и средства за стимулиране на продажбите 11. Цели, аудитория и средства за онлайн комуникационна кампания 12. Проект за уеб-сайт и сценарий 13. Проект за печатна реклама

3 Продукт, марка, фирма Същност и отличителни характеристики, полза за клиента Етап от жизнен цикъл Проект за лого, апел, наименование

4 Анализ на пазара Характеристика на пазара – географска, времева, продуктова Обем на пазара – реален и потенциален Характеристика на конкуренцията Тенденции в търсенето и пазарните дялове – темп на промяна Влияние на законодателство, околна среда, технологии

5 Конкуренция Вид на конкуренцията Настоящи и потенциални конкуренти
Силни и слаби страни на трите основни конкуренти и тип конкуренти – пазарен лидер, последовател и т.н.

6 Целеви пазарен сегмент
Географски и демографски характериски Психологически характеристики (стил на живот) Потенциален размер

7 Позициониране Критерии за позициониране
Карта на потребителските възприятия

8 Комуникационни цели Избран модел на ефектите
Избран модел на ефектите Конкретно измерими резултати, които се очакват

9 Предмет на рекламата и целева аудитория
Съдържание - продукт, резултат-полза, атмосфера или стил на живот ИПП (изключително предложение за продажба) и аргументи, образи, ситуации Други дейности и функции на фирмата – етика, социална отговорност, ангажираност с обществени каузи, научни и изследователски дейности (ако има такива или могат да се използват в комуникациите)

10 Предмет на рекламата и целева аудитория
Потребителски характеристики Честота на покупка и потребление, лоялност към марката, степен на убеденост и предпочитание, степен на информираност и познание за марката и продукта Канали и средства за комуникация и информация, които се ползват от аудиторията

11 Медиен план Ефирни медии - вид, време, предавания
Печатни медии – вид, честота Външна реклама и др. – разположение, продължителност

12 Цели, аудитории и средства за Връзки с обществеността
Цели на ПР кампанията Аудитории на ПР кампанията Средства и методи (събитието)

13 Цели, аудитории и средства за Стимулиране на продажбите
Цели на кампанията за стимулиране на продажбите Целеви аудитории на кампанията за стимулиране на продажбите Средства и методи

14 Цели, аудитории и средства за онлайн комуникационната кампания
Цели на онлайн комуникационната кампания Целеви аудитории на кампанията Средства и методи

15 Проект за сценарий Основна идея и предмет Ключови епизоди
Образи, музика, текст и др.

16 Проект за уеб-сайт / страница
Ключови параметри на съдържанието на уеб-сайта – менюта и др. Образи, снимки, ефекти

17 Проект за печатна реклама
Видове печатни рекламни материали Съдържание на печатни материали


Изтегли ppt "КАМПАНИЯ ЗА МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google