Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ“-ГРАД РАКОВСКИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ“-ГРАД РАКОВСКИ"— Препис на презентация:

1 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ“-ГРАД РАКОВСКИ
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ БУЛ.“Г.С.РАКОВСКИ“100-Б ТЕЛ

2 осигурява професионално образование по следните направления:
ПГ”Петър Парчевич” осигурява професионално образование по следните направления:

3 Наименование на професията: Икономист-информатик
Специалност: Икономическа информатика ‐ трета степен на професионална квалификация.

4 Длъжности, които могат да се заемат:
1.Оператор-въвеждане на данни 2.Банков служител-въвеждане на данни 3.Специалист с контролни функции-въвеждане на данни

5 Учебни предмети, които се изучават:
Учебни предмети, които се изучават: Обща икономическа теория, Статистика, Право, Обща теория на счетоводната отчетност, Бизнес комуникации, Финанси, Икономика на предприятието, Счетоводство на предприятието, Икономическа информатика, Уеб-дизайн, Програмиране, Маркетинг, Компютърни архитектури, Интернет и електронна търговия и др.

6 Описание на конкретната работа по професията
Основни дейности – Икономист‐информатикът извършва операции с данни, свързани със стопанската дейност на фирми и предприятия от всички сфери на икономиката. Типичните дейности на специалистите от тази професия са: въвеждане/извеждане на данни за финансовата и счетоводната част от дейността на организацията, изготвяне на справки, отчети, презентации и диаграми, структуриране, обобщаване и изчисления с финансови и счетоводни данни. Информатикът използва специализирани продукти за управление на бизнеса, счетоводни програми, програми за електронни таблици, бази от данни и документи в електронен вид или на хартиен носител.

7 Наименование на професията: Сътрудник в маркетингови дейности
Специалност: Маркетингови проучвания ‐ втора степен на професионална квалификация.

8 Длъжности, които могат да се заемат:
1.Специалист-маркетинг и реклама 2.Рекламен агент 3.Организатор- маркетинг 4.Организатор- реклама 5.Организатор- работа с клиенти 6.Организатор- продажби и реклама

9 Учебни предмети, които се изучават:
Учебни предмети, които се изучават: Маркетинг, Реклама, Маркетингови проучвания и изследвания, Икономика на предприятието, Счетоводство на предприятието, Право, Бизнес комуникации, Обща икономическа теория, Мениджмънт, Организация и техника на търговските дейностии др.

10 Описание на конкретната работа по професията
Основни дейности- Сътрудникът в маркетингови дейности осъществява контакти с потенциални клиенти и предлага подробна информация за фирмените услуги и продукти като осъществява бизнес комуникации на български или чужд език, изготвя писма, уведомителни и др. документи и подготвя кореспонденция за страната и чужбина по предварително зададени параметри от ръководителя. Събира необходимата за изпълнението на маркетинговите и рекламните дейности информация на място, по телефона, чрез електронна поща или по друг начин чрез предварително подготвени анкетни карти (въпросници), както и въвежда събраната първична информация в електронен формуляр. Подготвя материали за разработване и провеждане на маркетингови кампании по предварително подготвено задание.

11 Наименование на професията: Готвач
Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки ‐ втора степен на професионална квалификация.

12 Длъжности, които могат да се заемат:
1.Главен готвач 2.Главен сладкар 3.Готвач 4.Помощник- готвач

13 Учебни предмети, които се изучават:
Учебни предмети, които се изучават: Кулинарни техники и технологии, Здравословни и безопасни условия на труд, Микробиология, Гостоприемство в хранителната индустрия,Организация на обслужването в ресторанта, Организация и отчетност на дейностите в ресторанта

14 Описание на конкретната работа по професията
Основни дейности- готвачът изготвя менюто, поръчва, приема и контролира качеството на суровините, предварителната обработка на продуктите и произвежда полуфабрикати, като спазва изискванията за ЗБУТ. Оформя и аранжира кулинарните изделия и напитки. В работата си взаимодейства с работниците в кухнята, с клиентите, с доставчиците на хранителни продукти, с представители на контролните органи.

15 Наименование на професията: Електромонтьор
Специалност: 1.Електрически машини и апарати 2.Електрообзавеждане на транспортна техника със Свидетелство за управление на МПС ‐ втора степен на професионална квалификация.

16 Длъжности, които могат да се заемат:
1.Електромеханик 2.Електромонтьор

17 Учебни предмети, които се изучават:
Учебни предмети, които се изучават: Материалознание, Здравословни и безопасни условия на труд, Електротехника, Техническа механика, Електроника, Електрически измервания, Ел.инсталации, Ел.машини и апарати, Устройство на автомобила, Техническо обслужване и ремонт на автомобили, Безопасност на движението

18 Описание на конкретната работа по професията
Основни дейности- Електромонтьорът поема отговорност за качеството на своята работа при изграждането, изпитването и поддържането на електрическите системи в съответния сектор. Той обслужва и носи отговорност за правилното формиране и безопасността на различните машини и апарати.


Изтегли ppt "ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ“-ГРАД РАКОВСКИ"

Сходни презентации


Реклама от Google