Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Обща рамка на социално-икономическия анализ г.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Обща рамка на социално-икономическия анализ г."— Препис на презентация:

1 Обща рамка на социално-икономическия анализ 31.01.2013 г.
Обща рамка на социално-икономическия анализ г.

2 Съдържание Тематичен обхват на социално-икономическия анализ
Използвани данни и проведени проучвания Основни методи за анализ Основни резултати, които ще бъдат представени

3 Тематичен обхват на социално-икономическия анализ
МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА АГРАРНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ, ГЪРЦИЯ, УНГАРИЯ И ФРАНЦИЯ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА АГРАРНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ РАЗВИТИЕ НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЯТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

4 Използвани данни и проведени проучвания
Официални източници на информация – НСИ, БНБ, Евростат, МЗХ Проведени проучвания Количествени изследвания Население в селски и градски общини Регистрирани земеделски производители Нерегистрирани земеделски производители ХВП предприятия Предприятия от сектори услуги, промишленост, търговия и строителство Общински администрации Качествени изследвания

5 Основни методи за анализ
Документален анализ Аналитични доклади на ЕК Аналитични доклади на международни организации Аналитични доклади на МЗХ, МРРБ, МИЕТ и др. Научни публикации в изследваните области Статистически анализ и иконометрично моделиране Пространствени и панелни регресионни модели, идентифициращи факторите за развитие на селските райони, които са имали статистически значимо въздействие през последните години

6 Основни резултати, които ще бъдат представени
Макроикономическата среда Сравнителен анализ на аграрния сектор в България, Гърция, Унгария и Франция Анализ на аграрния сектор Анализ на ХВП Социално-икономическо състояние на селските райони Фактори за развитие на селските райони и типологизация на селските общини SWOT анализ Сценарии за дефиниране на селски райони за целите на политиката за развитие на селските райони в България за периода 2014 – 2020 и анализ на дефиницията за селски район

7 Макроикономическа среда 31.01.2013 г.
Макроикономическа среда г.

8 Съдържание Брутен вътрешен продукт Инфлация Заетост и безработица Външен сектор

9 Брутен вътрешен продукт
Растеж на БВП в реално изражение (%)

10 БВП (2) Дял в БДС и реален темп на нарастване на добавената стойност в селско и горско стопанство, лов и риболов Селско и горско стопанство, лов и риболов, като най-малък сектор в икономиката и същевременно явявайки се секторът, чието производство в най-голяма степен се влияе от атмосферните условия през съответната година, в относителен план бе подложен на най-съществени колебания. Въпреки че стойността на неговия дял бе една и съща и през 2007, и през 2011 г. (5.6%), на годишна база бяха наблюдавани по-съществени изменения – през 2008 г. той нарасна до 7.2%, след което спадна до 4.8% през 2009 г. (и остана относително непроменен на ниво от 4.9% през 2010 г.). Тази динамика в размера на дела бе съпътствана от темпове на реален спад на БДС от 27.2% през 2007 г., растеж от 32.4% през 2008 г., и три поредни години със спадове – съответно 9.5% през 2009 г., 6.2% през 2010 г. и 1.1% през 2011 г.

11 БВП (3) Структура на дохода в селско, горско и рибно стопанство

12 Инфлация Средногодишно изменение на ХИПЦ

13 Инфлация (2) Индекси на цените на производител в селското стопанство (изменение на годишна база, %)

14 Заетост и безработица Коефициент на безработица

15 Заетост и безработица (2)
Темп на изменение на заетостта (%)

16 Външен сектор Преки чуждестранни инвестиции в България (млн. евро)

17 Външен сектор (2) ПЧИ в селско, горско и ловно стопанство (млн. евро)


Изтегли ppt "Обща рамка на социално-икономическия анализ г."

Сходни презентации


Реклама от Google