Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Ос 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” от Програмата за развитие.

Сходни презентации


Презентация по темата: "МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Ос 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” от Програмата за развитие."— Препис на презентация:

1 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Ос 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” от Програмата за развитие на селските райони г. Дирекция “Развитие на селските райони” отдел “Селски райони и местни инициативи”

2 План за икономическо възстановяване на Европейския съюз
Европейският план за икономическо възстановяване (ЕПИВ) предвижда иницииране на действия, които спешно да приспособят икономиките на държавите-членки към текущите предизвикателства чрез отделяне на близо 1,5% от БВП на ЕС (около 200 млрд. евро).

3 План за икономическо възстановяване на Европейския съюз
От тях 1, 02 млрд. евро е договорено да бъдат прехвърлени към Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), с цел развитието на широколентови интернет мрежи в селските райони и подсилване на дейностите, свързани с приоритетите от Health Check (изменения на климата; енергия от възобновяеми енергийни източници; управление на водите; биоразнообразие и преструктуриране на млечния сектор). За България се очаква допълнителните средства отпуснати като част от ЕПИВ да са в размер между 25 и 35 милиона евро за 2009 и 2010г.

4 Стъпки за усвояване на допълнителните средства от ЕПИВ
(1) да бъдат приети от Европейската Комисия (ЕК) измененията в Регламент 1698/2005, касаещи допълнителните средства, (2) страните-членки да разработят мерки/под-мерки в които да включат дейностите във връзка с този приоритет и след което да нотифицират ЕК за промените до г. Освен включването на дейностите по този приоритет в мярката/под-мярката следва (3) да се разработи обосновка за избора на прилагането на тази мярка, (4) да се проведат консултации със социално-икономическите партньори, с цел персонализирането на потенциалните бенефициенти, както и не на последно място (5) да се проведат консултации по допълнителна демаркация между Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и ОП “Регионално развитие”. Същевременно следва (6) да започне промяна във всички стратегически документи на Р България, като се премине през Програмата за развитие на селските райони, Националният стратегически план за развитие на селските райони, ОП “Регионално развитие” и Стратегическата референтна рамка за периода г.

5 Варианти за усвояване на средствата
1. Министерство на земеделието и храните, респективно Р България избира да прилага изцяло “широколентов достъп” в селските райони; 2. Министерство на земеделието и храните, респективно р България избира да прилага ‘new challenges’ в селските райони (изменения на климата; енергия от възобновяеми енергийни източници); 3. Министерство на земеделието и храните, респективно р България избира да прилага смесен подход “широколентов достъп” и ‘new challenges’ в селските райони.

6 Предложение: Дирекция „Развитие на селските райони” ще внесе на следващото заседание на Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР, предложение от годишните бюджети до края на програмния период на мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” (по която се подкрепят инвестиции свързани с използването на ИКТ), да бъдат заделяни 10% от бюджетите до края програмния период за целево изразходване (за инвестиции за ИКТ).


Изтегли ppt "МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Ос 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” от Програмата за развитие."

Сходни презентации


Реклама от Google