Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"— Препис на презентация:

1 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
________________________________________________________________________ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Информация за напредъка по постигане на междинните цели по ПРСР , към г.

2 от усвояване към резултати
ПРСР от усвояване към резултати Съгласно Регламент 1303 за програмите се определят междинни цели (Рerformance framework), които трябва да бъдат изпълнени към края на 2018 г. За всеки приоритет по програмата се определя резерв от средства, които може да бъде използван за съответнитe мерки само ако се достигнат междинните цели към 2018 г. над 75%. Съгласно чл. 22 от Регламент 1303/2013, при сериозно непостигане на междинните цели, ЕК може да спре междинните плащания по ПРСР.

3 от усвояване към резултати
ПРСР от усвояване към резултати За сериозно неизпълнение се счита показател под 65% от заложената целева стойност. При недостигане на 75% на поне един показател, неизпълнението не се счита за сериозно, но Резервът би следвало да се преразпредели към приоритет, изпълнил целта си. За постигането на целите по инвестиционните мерки се зачитат стартирали проекти, с междинни/окончателни плащания (или такива със стартирани основни дейности през 2018 г.) В тази презентация са представени проекти с договори, по които има плащане , различно от авансово

4 П2: Подобряване на жизнеспособността и конкурентоспособността на стопанствата
Показател Цел 2018 Резултат Достигане на целта, в % Общо публични разходи П2 (в евро) 210% Брой на земеделски стопанства с подпомагане от ПРСР за инвестиции в модернизация (М4.1), и млади земеделски стопани(М 6.1) 1 640 3 294 201% Индикатор Цели 2018 Резултат достигане на целта за 2018, в % Общо публични разходи П2 (в евро) 187,6% Брой на земеделски стопанства с подпомагане от ПРСР за инвестиции в модернизация (М4.1), и млади земеделски стопани(М 6.1) 1 640 3 321 202,5% Индикатор и мерна единица Цели 2018 Резултат достигане на целта за 2018, в % Общо публични разходи П2 (в евро) 178,3% Брой на земеделски стопанства с подпомагане от ПРСР за инвестиции в модернизация (М4.1), и млади земеделски стопани(М 6.1) 1 640 3 290 200,6% Индикатор и мерна единица Цели 2018 Резултат достигане на целта за 2018, в % Общо публични разходи П2 (в евро) 154,3% Брой на земеделски стопанства с подпомагане от ПРСР за инвестиции в модернизация (М4.1), и млади земеделски стопани(М 6.1) 1 640 3 220 196,3% Представените данни са на база договори с плащания, но не са приключили, включително преходните плащания по М112, като брой проекти.

5 П3: Насърчаване на организацията на хранителната верига
Индикатор Цели 2018 Резултат достигане на целта за 2018, в % Общо публични разходи П3 (в евро) 33,6% Брой на земеделските стопанства, получаващи подпомагане за местни пазари и къси вериги (М16.4), и групи на производителите (М9) 90 0,0% Брой операции подпомогнати по M4.2 за преработка и маркетинг на зeмеделска продукция 52 57,8% Показател Цел 2018 Резултат Достигане на целта, в % Общо публични разходи П3 (в евро) 58% Брой на земеделските стопанства, получаващи подпомагане за местни пазари и къси вериги (М16.4), и групи на производителите (М9) 90 114 127% Брой операции подпомогнати по M4.2 за преработка и маркетинг на зeмеделска продукция 74 82% Индикатор и мерна единица Цели 2018 Резултат достигане на целта за 2018, в % Общо публични разходи П3 (в евро) 29,8% Брой на земеделските стопанства, получаващи подпомагане за местни пазари и къси вериги (М16.4), и групи на производителите (М9) 90 0,0% Брой операции подпомогнати по M4.2 за преработка и маркетинг на зeмеделска продукция 50 55,6% Индикатор и мерна единица Цели 2018 Резултат достигане на целта за 2018, в % Общо публични разходи П3 (в евро) 46,9% Брой на земеделските стопанства, получаващи подпомагане за местни пазари и къси вериги (М16.4), и групи на производителите (М9) 90 0,0% Брой операции подпомогнати по M4.2 за преработка и маркетинг на зeмеделска продукция 311 76 24,4%

6 П4: Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство Показател Цел 2018 Резултат Достигане на целта, в % Общо публични разходи П4 (в евро) 198% Земеделска земя, обхваната от договори за подпомагане по М10, М11, М12 с цел опазване на природните ресурси 216% Индикатор Цели 2018 Резултат достигане на целта за 2018, в % Общо публични разходи П4 (в евро) 197,0% Земеделска земя, обхваната от договори за подпомагане по М10, М11, М12 с цел опазване на природните ресурси 220,0% Индикатор и мерна единица Цели 2018 Резултат достигане на целта за 2018, в % Общо публични разходи П4 (в евро) 196,5% Земеделска земя, обхваната от договори за подпомагане по М10, М11, М12 с цел опазване на природните ресурси 227,8% Индикатор и мерна единица Цели 2018 Резултат достигане на целта за 2018, в % Общо публични разходи П4 (в евро) 124,9% Земеделска земя, обхваната от договори за подпомагане по М10, М11, М12 с цел опазване на природните ресурси 227,8%

7 П5: Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и преход към нисковъглеродна икономика
Показател Цел 2018 Резултат Достигане на целта, в % Общо публични разходи П5 (в евро) 21% Брой на инвестиционните операции в енергоспестяването и енергийната ефективност, и енергия от възобновяеми източници (М4.1, М4.2, М7.2) 148 48 32% Земеделски и горски земи под управление с цел намаляване на емисиите на парникови газове, въглерод и/или на амоняк и площи, преминаващи към по-ефективни напоителни системи (M4.1, М4.3, М8, М10) 13 513 29 894 221% Индикатор Цели 2018 Резултат достигане на целта за 2018, в % Общо публични разходи П5 (в евро) 19,5% Брой на инвестиционните операции в енергоспестяването и енергийната ефективност, и енергия от възобновяеми източници (М4.1, М4.2, М7.2) 148 37 25,0% Земеделски и горски земи под управление с цел намаляване на емисиите на парникови газове, въглерод и/или на амоняк и площи, преминаващи към по-ефективни напоителни системи (M4.1, М4.3, М8, М10) 11 013 30 820 279,9% Индикатор и мерна единица Цели 2018 Резултат достигане на целта за 2018, в % Общо публични разходи П5 (в евро) 18,7% Брой на инвестиционните операции в енергоспестяването и енергийната ефективност, и енергия от възобновяеми източници (М4.1, М4.2, М7.2) 148 33 22,3% Земеделски и горски земи под управление с цел намаляване на емисиите на парникови газове, въглерод и/или на амоняк и площи, преминаващи към по-ефективни напоителни системи (M4.1, М4.3, М8, М10) 11 013 29 278 265,9% Индикатор и мерна единица Цели 2018 Резултат достигане на целта за 2018, в % Общо публични разходи П5 (в евро) 11,6% Брой на инвестиционните операции в енергоспестяването и енергийната ефективност, и енергия от възобновяеми източници (М4.1, М4.2, М7.2) 148 50 33,8% Земеделски и горски земи под управление с цел намаляване на емисиите на парникови газове, въглерод и/или на амоняк и площи, преминаващи към по-ефективни напоителни системи (M4.1, М4.3, М8, М10) 13 513 29 275 216,7%

8 П6: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони Показател Цел 2018 Резултат Достигане на целта, в % Брой операции, подпомогнати с цел подобряване на основни услуги и инфраструктура в селските райони (М7) 235 43 18% Общо публични разходи П6 (в евро) 7% Население, обхванато от местни групи за действие (М19) 120% Индикатор Цели 2018 Резултат достигане на целта за 2018, в % Общо публични разходи П6 (в евро) 4,3% Брой операции, подпомогнати с цел подобряване на основни услуги и инфраструктура в селските райони (М7) 235 12 5,1% Население, обхванато от местни групи за действие (М19) 115,2% Индикатор и мерна единица Цели 2018 Резултат достигане на целта за 2018, в % Общо публични разходи П6 (в евро) 3,2% Брой операции, подпомогнати с цел подобряване на основни услуги и инфраструктура в селските райони (М7) 235 0,0% Население, обхванато от местни групи за действие (М19) 115,2% Индикатор и мерна единица Цели 2018 Резултат достигане на целта за 2018, в % Общо публични разходи П6 (в евро) 3,6% Брой операции, подпомогнати с цел подобряване на основни услуги и инфраструктура в селските райони (М7) 235 26 11,1% Население, обхванато от местни групи за действие (М19) 71,7%

9 Рамка за изпълнение, предприети действия
ПРСР Рамка за изпълнение, предприети действия Приоритет 3 - Подготвено и изпратено 4-то изменение на ПРСР Приоритет 3 - Стартиране на Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“. Изплащането на помощта към някои от одобрените организации допринесе за пълното изпълнение на индикатора. Приоритет 3 - Стартиране на Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ още през 2017 г. М9 -През 2017 г. и 2018 г. са признати общо 50 групи и организации на производители, като всички те са потенциални участници в подпомагането по мярка 9. В периода на прием са подадени 38 бр. проектни предложения. Общия брой на земеделските производители, членуващи е 406, което значително надхвърля планирана междинна стойност на индикатора от 90 земеделски стопанства. С одобреното 4-то изменение на Програмата се прехвърлят средства от подмярка 4.3 към подмярка 4.2 с цел да се компенсира недостига на финансови средства за постигане на заложената междинна стойност на индикатора „Брой операции подпомогнати по M4 "Инвестиции във физически активи" за преработка и маркетинг на земеделска продукция. Към 31 декември 2018 г. стойността на индикатора е с положителен резултат (над 65%), и надхвърляне на рисковите стойности до края на 2018 г.

10 Рамка за изпълнение, предприети действия
ПРСР Рамка за изпълнение, предприети действия Приоритет 5 - Прецизиране на методиката за отнасяне на приноса на проектите по мярка 4 към повече от една фокус област в съответствие с интервенционната логика на Програмата и детайлен преглед на всички проектни предложения Приоритет 6 - Във връзка с постигане целите, свързани с Мярка 7, от страна на българските власти, са предприети стъпки в няколко основни направления под формата на План за действие, съгласуван и одобрен от ЕК. Оптимизиране на сроковете за обработка на документацията по проектните предложения от страна на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция Осигуряване на безлихвени заеми за финансиране изпълнението на проектните предложения Засилване на комуникацията, организиране на съвместни разяснителни срещи и предоставяне на консултации към бенефициентите Проведени и срещи между Управляващият орган, РА и представители на общини, НПО сектор и местни поделения на вероизповеданията, които имат сключени договори по мярка 7.

11 Рамка за изпълнение, резултати
ПРСР Рамка за изпълнение, резултати Към момента УО на ПРСР реалистично очаква, че резервът за приоритети 3 (16,5 млн. евро), 5 (18,3 млн. евро), и 6 (42,7 млн. евро) ще бъде прехвърлен към другите два приоритета, изпълнили междинните си цели. В тази презентация са представени проекти с договори, по които има плащане, различно от авансово


Изтегли ppt "ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

Сходни презентации


Реклама от Google