Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"— Препис на презентация:

1 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

2 Мярка 10 Агроекология и климат
Приключващи ангажименти по направления от мярка 10 през 2019 г. Направление Брой кандидати Площ (ха) Животни (ЖЕ) Прогнозна искана сума 2019 (лв.) Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1) 298 - Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм) 239 Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство 819 1356 18,076,611.91 Опазване на застрашени от изчезване местни сортове 122 741.41 Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1) 768 Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.2) 2 15.68 Контрол на почвената ерозия 777 1669 39,924,377.22 Общо за мярка 10  3025 Дирекция „Развитие на селските райони“ Министерство на земеделието, храните и горите

3 Мярка 10 Агроекология и климат
Ангажименти по направленията, за които предлагаме удължаване с 1 год. на изтичащия през 2019 г. пет годишен ангажимент: Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1); Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство; Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм) Дирекция „Развитие на селските райони“ Министерство на земеделието, храните и горите

4 Ангажименти, които изтичат през 2019 г.
Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1) Брой кандидати – 298 Площ – ха Прогнозна искана сума за 2020 – лв. ч Дирекция „Развитие на селските райони“ Министерство на земеделието, храните и горите

5 Ангажименти, които изтичат през 2019 г.
Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство Брой кандидати – 819 Животни/ЖЕ – Прогнозна искана сума за 2020 – лв. Дирекция „Развитие на селските райони“ Министерство на земеделието, храните и горите

6 Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)
Ангажименти, които изтичат през 2019 г. Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм) Брой кандидати – 239 Площ – ха Прогнозна искана сума за 2020 – лв. Дирекция „Развитие на селските райони“ Министерство на земеделието, храните и горите

7 Мярка 11 Биологично земеделие
Мярка от ПРСР Бюджет (лв.) Изплатени средства към г. (лв.) Искана сума до края на поетите ангажименти (лв.) Искана сума на неприключени заявления за 2017 (лв.) Остатък/ Недостиг (лв.) Мярка 11 "Биологично земеделие" 296,486,447.34 161,216,734.70 145,673,246.69 3,647,600.89 -14,051,134.94 Дирекция „Развитие на селските райони“ Министерство на земеделието и храните

8 Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“
С петата нотификация на Програмата за развитие на селските райони многогодишният ангажимент по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ се преобразува в едногодишен ангажимент Новите кандидати по мярката е необходимо да спазват изискванията по отношение на поетите ангажименти, които подлежат на проверка за годината на кандидатстване Изготвен е проект на Наредба, който е качен за обществено обсъждане Дирекция „Развитие на селските райони“ Министерство на земеделието, храните и горите

9 Мярка 14 „Хуманно отношение към животни“
Промени в Наредба № 4 за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение на животните“ Предоставя се възможност част от задължителните 160 дни животните да бъдат отглеждани на двора, като за минимум 120 дни следва да им бъде осигурена паша, а 40 дни животните могат да бъдат отглеждани на двора на животновъдния обект; Добавени са изисквания към съдържанието на водения дневник, като са включени идентификаторите на животните и ЕКАТТЕ на населените места, в които е извършвана дневната паша; Дирекция „Развитие на селските райони“ Министерство на земеделието, храните и горите

10 Мярка 14 „Хуманно отношение към животни“
за поетите през 2017 г. 5-годишни ангажименти в преходни и заключителни разпоредби се уточнява, че за одобрените за участие земеделски стопани по мярката, поели ангажимент, за срок от пет години, се прилага досегашния ред във връзка с многогодишните ангажименти; в периода на обществено обсъждане на НИД към момента има постъпили бележки от ДФЗ-РА, НККДРА и дирекция „Животновъдство“ на МЗХГ Дирекция „Развитие на селските райони“ Министерство на земеделието, храните и горите

11 Мярка 14 „Хуманно отношение към животни“
План-график Общественото обсъждане на промените по Наредба 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ ще приключи на 24 юни 2019 г. Очаква се обнародване на наредбата в началото на месец юли 2019 г. Очаква се стартиране на прием за 1 месец за кампания 2019 след 20 юли 2019 г. с бюджет 20 млн. евро Дирекция „Развитие на селските райони“ Министерство на земеделието, храните и горите

12 Благодаря за вниманието.
ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ТЕЛ Дирекция „Развитие на селските райони“ Министерство на земеделието, храните и горите


Изтегли ppt "ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

Сходни презентации


Реклама от Google