Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Европейският съюз 28 държави членки Над 500 милиона граждани

Сходни презентации


Презентация по темата: "Европейският съюз 28 държави членки Над 500 милиона граждани"— Препис на презентация:

1

2 Европейският съюз 28 държави членки Над 500 милиона граждани
28 държави членки Над 500 милиона граждани 5 страни кандидатки* * Албания, бивша югославска република Македония, Сърбия, Турция и Черна гора

3 ЕС и неговите ценности Осигуряване на траен мир чрез общи решения на общите проблеми Осигуряване на благоденствието на неговите народи (член 3 от Договора за Европейския съюз) Зачитане на човешкото достойнство, свободата и правовата държава: демокрация, плурализъм, недискриминация, толерантност, справедливост, солидарност (член 2 от ДЕС) 4 свободи: свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали Мотото на ЕС: Единство в многообразието През 2012 г. ЕС получи Нобеловата награда за мир.

4 Основните етапи в историята на ЕС

5 50-те години на ХХ век: следвоенно възстановяване
1950 г.: декларацията на Робер Шуман от 9 май 1951 г.: създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) с 6 държави членки: Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция 1957 г.: Римските договори – раждането на Европейската икономическа общност (ЕИО) и Евратом

6 60-те години на ХХ век: полагане на основите
60-те години на ХХ век: полагане на основите 1960 г.: създаване на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) 1962 г.: въвеждане на Общата селскостопанска политика (ОСП) 1968 г.: премахване на митата

7 70-те години на ХХ век 1973 г.: първото разширяване:
70-те години на ХХ век 1973 г.: първото разширяване: Дания, Ирландия и Обединеното кралство се присъединяват към ЕИО и напускат ЕАСТ  Европа вече наброява 9 държави членки 1976 г.: първи избори за Европейски парламент чрез всеобщи преки избори

8 80-те години на ХХ век Разширяване, обхващащо държави от Южна Европа:
80-те години на ХХ век Разширяване, обхващащо държави от Южна Европа: Гърция (1981 г.), Испания и Португалия (1986 г.) Европа вече наброява 12 държави членки 1986 г.: подписване на Единния европейски акт за изменение на Римския договор 1990 г.: след обединението на Германия бившата Източна Германия става част от ЕИО

9 90-те години на ХХ век 1993 г.: Единният европейски пазар влиза в сила с Договора от Маастрихт. С Договора се въвежда и новото име Европейски съюз. 1995 г.: ново разширяване: Присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция Европа вече наброява 15 държави членки

10 ХХІ-ви век: най-голямото разширяване
1 януари 2002 г.: 12 страни въвеждат еврото 2004 г.: разширяване, обхващащо страни от Централна и Изгочна Европа, присъединяват се 10 нови държави членки: Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Чешка република Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia Европа вече наброява 25 държави членки 2007 г.: присъединяване на България и Румъния Европа вече наброява 27 държави членки 2013 г.: присъединяване на Хърватия Европа вече наброява 28 държави членки

11 ХХІ-ви век: отговори на новите предизвикателства
Необходимост от реформа на институциите 2005 г.: Нидерландия и Франция отхвърлят Европейската конституция 2007 г.: Приемане на Договора от Лисабон, който влиза в сила на 1 декември 2009 г. 2008 г.: Начало на финансовата и икономическата криза – нови мерки за гарантиране на стабилност, възстановяване на растежа и справяне с безработицата (плана „Юнкер“) 2016 г.: Референдум за излизането на Обединеното кралство от ЕС – През 2017 г. Европейската комисия публикува Бялата книга за бъдещето на Европа

12 Източник: Европейска комисия - Бяла книга за бъдещето на Европа
ЕС днес (1) Никога преди това Европа не беше преживявала 70-годишен период на непрекъснат мир - От 25-те най-мирни страни в света 15 са от ЕС Европа има най-напредничавите системи за социална сигурност в света Европа е лидер в ефективното използване на природните ресурси и в борбата срещу изменението на климата - Европейски фирми държат 40% от световните патенти за технологии за енергия от възобновяеми източници Източник: Европейска комисия - Бяла книга за бъдещето на Европа

13 ЕС днес (2) ЕС е най-големият донор на помощ за развитие и на хуманитарна помощ (% от общата помощ и в милиарди щатски долари). Европа притежава най-големия единен пазар в света и втората най-често използвана валута. Тя е на гребена на иновационната вълна Източник: ОИСР, 2015 г. ЕС = ЕС и неговите държави членки

14 Европа в света Източник: Статистически отдел на ООН и Евростат, ЕС27 Източник: Евростат и Статистически отдел на ООН Делът на населението на Европа в световното население намалява (вляво) Делът на Европа в световния БВП намалява (вдясно) При положение че в останалата част на света населението и БВП се увеличават, на отделните европейски страни ще им бъде трудно да се справят самостоятелно с външната конкуренция. Решението е в обединяването на техния капацитет и в изграждането на силен съюз.

15 Резултати от европейската интеграция (1)
Интеграцията между европейските страни направи войната между нас немислима. Всички ние се радваме на свободата да живеем, учим и работим във всяка една държава членка Единният пазар ни дава възможност да купуваме стоки от други държави членки, без да плащаме мито. 19 страни използват една и съща валута. Това улеснява търговията и туризма: понастоящем еврото е най-важната валута в света наред със щатския долар.

16 Резултати от европейската интеграция (2)
Законодателство в областта на околната среда за борба с глобалното затопляне Законодателство в областта на околната среда за чист въздух в нашите градове Права на потребителите Защита на личните данни По-ниски цени на самолетните билети благодарение на Единно европейско небе Равни възможности и борба с дискриминацията По-ниски тарифи за роуминг

17 ЕС и младите хора (1) „Еразъм+“
ЕС и младите хора (1) „Еразъм+“ Възможност за следване в друга европейска държава Работен обмен с цел обучение на млади предприемачи Стажове и работа за студенти Чиракуване за учащите се в рамките на професионалното образование Младежки обмен: млади хора от различни страни се срещат, за да работят по съвместен проект Работа в мрежа и обучение в друга европейска страна за професионалното развитие на младите работници.

18 ЕС и младите хора (2) Европейска доброволческа служба (ЕДС): ако сте навършили 18 или повече години, можете да работите за организация с нестопанска цел в Европа, Африка, Азия или Латинска Америка Европейски корпус за солидарност: ако сте навършили 17 години или повече, можете да помогнете във възстановителните работи след природно бедствие, да помогнете на хора със социални проблеми и др. в друга европейска страна Съфинансиране на курсове за професионално обучение за млади хора, организирани от Вашия регион или град.

19 Европейските институции

20 Европейският парламент
Има законодателни правомощия (съвместно със Съвета) Следи за бюджета на ЕС (съвместно със Съвета) и упражнява надзор над политиките на институциите на ЕС Има 751 членове, избирани чрез всеобщи избори Изборите се провеждат на всеки 5 години (следващите избори за насрочени за 2019 г.) Председател: Антонио Таяни

21 Европейският съвет Осигурява политически насоки на ЕС и задава политическата ориентация и приоритети Състои се от държавните или правителствените ръководители на държавите членки, заедно със своя председател и председателя на Европейската комисия Председател: Доналд Туск

22 Съветът на Европейския съюз
Изпълнява законодателни функции съвместно с Европейския парламент (изменя, приема или отхвърля законодателните предложения на Комисията) В състава му влизат министрите на 28-те държави членки в зависимост от дневния ред Ротационно председателство - на всеки 6 месеца различна държава членка поема председателския пост: януари—юни 2019 г.: Румъния юли—декември 2019 г.: Финландия

23 Европейската комисия Предлага и прилага законодателство (право на инициатива, „пазителка“ на договорите) 28 комисари (по един от всяка държава членка), включително председателят Жан-Клод Юнкер и няколко заместник-председатели (един от тях е върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини)

24 Други институции и органи на ЕС
Съд на Европейския съюз Европейска централна банка Европейска сметна палата Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК) Европейски комитет на регионите

25 Европейски икономически и и социален комитет
Европейски икономически и и социален комитет

26 Какво представлява ЕИСК?
Консултативен орган, създаден с Римския договор (1957 г.) Представлява организираното гражданско общество Европейски парламент Съвет на Европейския съюз Европейска комисия Европейски икономически и социален комитет

27 Какво означава „организирано гражданско общество“?
Гражданите по места, представени от различни организации: „Работодатели“ „Работници“ „Многообразие Европа“ (земеделски производители, потребители, НПО, свободни професии и др.) които са се посветили на защитата на техните интереси или убеждения Предприемачество, права на работниците, околна среда, права на жените, потребители, земеделие, борба срещу бедността и др.

28 Каква е ролята на ЕИСК? В качеството си на консултативен орган спрямо Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, ЕИСК има три основни задачи: да гарантира, че политиките на ЕС отразяват икономическата, социалната и гражданската реалност; да изгражда ЕС с по-широко участие и по-близо до гражданите  да утвърждава ценностите на ЕС и организациите на гражданското общество по света.

29 Мост между ЕС и организираното гражданско общество
Извежда на преден план интересите на гражданското общество Дава възможност на организациите на гражданското общество от държавите членки да изразяват възгледите си на европейско равнище

30 Как е структуриран ЕИСК?
Това е асамблея от 350 членове (назначавани за срок от 5 години) от 28-те държави – членки на ЕС. ЕИСК има 1 председател и 2 заместник-председатели, избирани на всеки две години и половина. В него са представени групи, обединени от икономически и социални интереси: „Работодатели“, „Работници“, „Многообразие Европа“. Състои се от 6 секции и Консултативна комисия по индустриални промени (CCMI). Становищата му се обсъждат и приемат с обикновено мнозинство на пленарните му сесии (около 9 годишно). Лука Жайе Председател Исабел Каньо Агилар, Заместник-председател Председател на Групата за комуникация Милена Ангелова Заместник-председател Председател на Групата по бюджетни въпроси

31 Как работи ЕИСК? Искане за консултация към Комитета може да бъде отправено от Европейския парламент, Съвета на ЕС или Европейската комисия. Неговите становища могат да бъдат задължителни, по собствена инициатива или проучвателни. За изготвянето на становища секциите обикновено сформират проучвателни групи, като всяка има докладчик. На заседанията се провеждат конструктивни обсъждания, целящи постигане на консенсус Провежда се гласуване в секцията, а след това и на пленарната сесия. Окончателното становище се изпраща на европейските институции и се публикува в Официален вестник на ЕС.

32 Твоята Европа, твоето мнение!

33 #YEYSturns10: Гласувайте за бъдещето!
На май европейските граждани ще гласуват за нов Европейски парламент. Новият ЕП ще има мандат от 5 години и ще гласува бъдещите европейски политики. ЕП представлява най-големия транснационален демократичен електорат в света. Въпреки това през 2014 г. едва 42,54% от гласоподавателите взеха участие в изборите. За да увеличи избирателната активност, през май 2019 г. ЕП стартира кампанията Какво според Вас трябва да се направи, за да се увеличи участието на избирателите в изборите за ЕП? За какво ще гласувате/бихте гласували? (околна среда, заетост, култура и др.)

34 Методи на работа Ще работите в група: участниците ще бъдат разделени на 9 групи. Всяка група ще изготви препоръка към ЕС във връзка с европейските избори. На финалната пленарна сесия на YEYS всяка група ще представи своята препоръка Трите най-добри препоръки ще бъдат подложени на гласуване от Вас и останалите участници Всички препоръки ще бъдат публикувани и представени на членовете на Европейския икономически и социален комитет Трите препоръки, събрали най-много гласове, ще бъдат изпратени и на Европейската комисия и Европейския парламент

35 Десет години YEYS Първото събитие „Твоята Европа, твоето мнение!“ се проведе през 2010 г. Оттогава то се провежда веднъж годишно. През 2019 г. проявата „Твоята Европа, твоето мнение!“ отбеляза своя 10-годишен юбилей. За отбелязването на 10-ата годишнина на обменя на мнения между ЕИСК и по-младите поколения, са планирани цифрова публикация и други инициативи.

36 За контакт: За допълнителна информация:
Електронен адрес: Уебсайт: Твоята Европа, твоето мнение! @youreurope youreurope #YEYS2019 #YEYSturns10

37 До скоро в Брюксел!


Изтегли ppt "Европейският съюз 28 държави членки Над 500 милиона граждани"

Сходни презентации


Реклама от Google