Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

БИЗНЕСПЛАНИРАНЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Сходни презентации


Презентация по темата: "БИЗНЕСПЛАНИРАНЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО"— Препис на презентация:

1 БИЗНЕСПЛАНИРАНЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОЦ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ, ДМ

2 Влияние на предприемаческата бизнес среда върху здравните институции
Предприемаческа среда Здравни институции Характеристики Риск Конкуренция Организационна и структурна гъвкавост Взаимно проникване между отделните предприятия Информационни системи, насочени към вземането на решения Липса на риск Слаба конкуренция Йерархично подчинение Организационна скованост Ригидност на структурите Организационна изолираност Информационни системи насочени към дейността Ориентиране на обслужването към потребителя Подходи за промяна чрез: Маркетинг на услугите. Анализ на състоянието. Персонализиране на обслужването. Адаптиране към средата. Схема на комплексни услуги. Стратегическо планиране. Мениджмънт, а не администриране на структурата. Мениджмънт на човешките ресурси. Мотивация. Стимулиране. Повишаване на квалификацията

3 Влиянието на средата върху управленската култура
Административна среда Предприемаческа среда Управленска култура Отхвърляне на риска Ниско равнище на стимулиране Голяма ригидност Високо значение на бюрокрацията Търсене на полза Приемане на риска Избор на алтернативи Високо ниво на стимулиране Бързи промени Акцент върху новаторството Управленски модел Непрекъснатост на управлението Ограничена самостоятелност (централизация) Трудност при въвеждането на новости и нови управленски подходи Некомерсиална ориентация (изпълняване на норми) Планирано управление (бизнесуправление): стратегическо мислене. Висока самостоятелност (децентрализация) Улеснения при въвеждане на новости Комерсиална ориентация (търсене на печалба- продукт/пазар) Източник: Адаптирано по Х.Куерво и кол. „Управление на болницата”

4 Планиране Планирането е процес, тясно свързан с бъдещето, чрез който се стремим да скъсим разстоянието: между настоящето и бъдещето; между предвидимото и желаното; между известното и неизвестното.

5 Бизнесплан Бизнеспланът е:
Основен метод за изясняване представата ни за бъдещето (мисия, цели, задачи, целеви групи и пазари, стратегии, финансови прогнози, бюджет и други); Главен инструмент на мениджъра за реализация на желания от него успех; Основен инструмент при подготовката на договарянето с финансиращите организации при съществуващ пазар на здравните услуги.

6 Въпроси на които отговаря бизнеспланът
Какво прави и защо съществува? Това ли е най-добрият начин да го прави? Какво наистина трябва да прави? По какъв начин го прави и как трябва да го прави? Достатъчни ли са ресурсите й и от какви нови ресурси се нуждае за да го прави добре? Достатъчни ли са възможностите и компетенциите за да го прави? Кой какво прави и кога?

7 Основни критерии на които трябва да отговаря бизнесплана
Конкретност – точно дефиниране на всички компоненти; Измеримост – да могат да бъдат измерими поставените цели; Постижимост – да е възможно постигането на поставените цели; Реалистичност – да познаваме възможностите си; Обвързаност със срокове – да са ясни времевите хоризонти.

8 Основни правила Бъдете кратки Бъдете ясни Бъдете логични Бъдете честни
Навсякъде където е възможно, подкрепете думите си с факти и числа.

9 Бизнеспланиране Бизнеспланирането е сложен целенасочен процес на стратегически анализ (на факторите на средата и организацията) на настоящето и стратегическо прогнозиране и планиране на бъдещето с цел достигане на определени ползи от дейността на организацията чрез избиране на подходяща стратегия и методи на постигане на заложените в него цели.

10 Основни етапи набиране на информация, данни и факти относно средата, пазара, пазарните сили, организацията, възможностите за промяна и т.н.; прилагане на специфични методи за оценка и анализ – STEP – анализ, организационен анализ (организационен айсберг), анализ на силовите полета, SWOT – анализ, маркетингови анализи и т.н.; избор на стратегия и оценка на възможностите за изпълнението й; планиране на предстоящите задачи и определяне на критерии за успех.

11 Оценка на факторите на външната среда (STEP – анализ)
Името на този анализ произлиза от абревиатурата на английските думи Social (социални); Technological (технологични); Economical (икономически); Policy (политически). Факторите, които имат най-съществено влияние върху организацията са: Социални – демографски, образование, култура, квалификация, структура на населението; Технологични – основните технологични средства (апаратура, медикаменти и др.), достъпа до тях, развитието на науката и технологиите, организационно-технологични процеси и др.; Икономически – цена на труда, инфлация, движение на паричните потоци, начини на сключване на договори и финансови фактори – кредити, лизинг, данъци, такси, ритмичност на постъпление на финансовите средства, задължения; Политически – организацията на властта – държава, общини, влияние на различни партийни, професионални, синдикални и други групови интереси.

12 Анализ на силовите полета
Нека си представим, че една организация е разположена в хоризонтала и има сили, които се стремят да я издигнат (положителни сили) и такива, които се стремят да я свалят на по-ниско ниво (отрицателни сили). Оценката на степента на сила, както на положителните, така и на отрицателните сили ще ни позволи да преценим къде се намира и къде би се намирала тази организация.

13 Анализ на вътрешната среда
Организационната структура; Персонал; Взаимоотношения и комуникации; Организация на работа; Контрол; Продуктивност; Обучение и квалификация; Длъжностни характеристики; Отношение към пациента; Качество; Продукти и продуктови линии; Финанси – ликвидност, задлъжнялост, дългове и собствен капитал, ефективност на активите, печалба и т.н. (виж. Управление на организацията)

14 SWOT – анализ

15 Основни раздели на бизнесплана
Титулна страница – тя трябва да идентифицира организацията; Кратко резюме – мисията на организацията, уникалността на бизнеса; История на компанията – кратко описание на съществуването, постигнатите резултати и място на пазара; Профил на бизнеса – предлагани услуги и продукти, характеристика на потенциалните потребители, географски обхват на пазара (размер и население) потенциал на растеж, способности на организацията да задоволи потребителското търсене, възможности за привличане на нови потребители;

16 Основни раздели на бизнесплана
5. Бизнесстратегии и конкурентен анализ Описание на основните конкуренти; Описание на слабостите, в които организацията е уязвима и как могат да се компенсират - по-евтини продукти, циклични трендове, възможен икономически спад, текучество на персонала; Влияние на законодателството – лицензионни изисквания, ограничения и регулатори, бъдещи изменения в законодателството и правителствената политика; Протекционистични политики – патенти, запазени марки и защитни процедури; Непредвидени събития – промени в мениджмънта, лидерството и т.н.; Персонал – нужда (изисквания, квалификация, подготовка, полза), политика на заетост – временен или постоянен персонал; Стратегии за справяне с изброените по-горе фактори; Оценка на риска – оценка на слабите страни на бизнеса, нови технологии. 6. Маркетингов план маркетингови стратегии, разпределението им във времето, маркетингов бюджет, представяне и опаковки, реклама и промоционни действия;

17 Основни раздели на бизнесплана
7. Производствен план Производствен процес; Сгради, площи; Машини и оборудване; Доставчици. 8. Финансов план Проект на приходите и разходите; Счетоводен баланс; Бюджет на паричния поток; Анализ чрез метода на критичната точка; Източници и използвани фондове. 9. Организационен план Форми на собственост; Основни акционери и партньори; Главни собственици; Характеристика на управленческия екип; Роля и отговорности на членовете на организацията.

18 Финансово планиране Особености на здравния продукт
Здравното заведение е предприятие, специализирано в производството на здравни услуги (болнични, диагностични и т.н.); Самата услуга има себестойност, потребителска стойност и цена и представлява продукт произвеждан от болницата; Непрекъснатост на производствения процес; Здравният продукт е всяка отделна дейност или функционално свързан комплекс от дейности (услуги), които произтичат от мисията на лечебното заведение и отговарят (допринасят за постигане) на нейните цели; В лечебното заведение има “Портфейл на услугите”; Потреблението на здравния продукт, в типичния случай, става при неговото производство;

19 Други особености на предлагания здравен продукт са:
Първо – здравният продукт е подчертано индивидуализиран от страна на: 1) производителя ; 2) потребителя; Второ, по отношение на здравния продукт (особено на крайния продукт) не може да има “бракувани изделия”; Трето, една голяма част от продуктите на здравните заведения имат комплементарен характер. Това означава, че в процеса на създаването на здравния продукт, неговото качество се образува от качеството на редица междинни продукти; Четвърто, здравните продукти, според структурната специфика на здравеопазния процес биват: междинен (медицински и немедицински) и краен.

20 Крайният здравен продукт
Крайният здравен продукт е резултатът, т.е. обективната (и поначало очаквана позитивна) промяна на здравето на пациентите, докато междинния се дели на: Медицински услуги: клинични (извършвани от медицинския персонал: клинични прегледи, визитации, клинични манипулации и изследвания и т.н.) и неклинични (извършвани от немедицински персонал, но с оглед на терапевтичния процес: психологични, социални, радиометрични и т.н.); Немедицински услуги са дейности, които осигуряват изпълнението на функциите на болницата (административни дейности, снабдяване, хранене, пране, почистване и дезинфекция, поддържане на сгради, инсталации и инвентар, транспорт, комуникации, охрана).

21 Елементи, оказващи влияние при планиране на бюджета

22 Бюджет част от финансовия план при бизнеспланирането;
инструмент за управление; база за водене на преговори; прогноза на съответните елементи (не само финансовите); гарантира пакета от здравни услуги, съответстващи на потребностите на населението; тясно свързан с контрола.

23 Калкулиране на стойността на здравния продукт
Дефиниране на здравния продукт; Определяне на сновните понятия – калкулация, калкулационен обект, калкулационна единица, калкулацинна сума, калкулационен период; Определяне на разходните центрове; Определяне на видовете разходи; Методи за разпределяне на непреките разходи.

24 Основни понятия при определяне стойността на продукта
калкулиране - способ за точното обхващане, систематизиране и пресмятане на разходите за производство на здравния продукт и установяване на себестойността за единица продукт/услуга, с цел предоставяне на информация за анализ и контрол върху дейността и състоянието на здравната организация; обект на калкулиране - обекта на аналитично отчитане на разходите или всяка дейност, за която е желателно самостоятелно и обособено измерване на разходите; калкулационна единица - единицата за измерване на калкулационния обект; калкулационната сума - сумата от всички разходи, извършени за “производството” на съответния обект на калкулация; калкулационeн период - времето, за което се изчислява фактическата себестойност на здравния продукт или услуга.

25 Разходен център Разходният център е организационно обособено звено или структурна единица, в които се формират и управляват разходите, и където може да се направи връзка между вложените ресурси и получените резултати/продукти.

26 Видове разходни центрове
Поддържащи разходни центрове – администрация, отдел човешки ресурси, финансов отдел, счетоводство, сгради, градина, кухня, библиотека, телефонен център, техническа работилница и т.н.; Междинни разходни центрове – оперативен блок, радиология, физиотерапия, лаборатория, и т.н.; Крайни разходни центрове – медицинските и хирургични отделения; Крайни външни разходни центрове – кафене, общежитие на болницата, почивната база на болницата и т.н.

27 Каскада на разходите Първо се дефинират основните типове разходни центрове; Крайните външни разходни центрове се изваждат отделно от другите; Определя се подходяща база за разпределение; Разходите на поддържащите разходни центрове се разпределят към междинните и крайните разходни центрове; Разходите на междинните разходни центрове се разпределят към крайните разходни центрове.

28 Нива Разходи на организацията като цяло и разпределянето им между различните разходни центрове (помощно-обслужващи и медицински); Индивидуални разходни центрове и разпределение на разходите от всеки един център върху дейността на този център (изследвания, процедури, леглодни и др.); Определяне разходите на крайните болнични продукти чрез изчисление на разходите за изследвания, процедури, сестрински грижи и други услуги за лечението на конкретен пациент.

29 Характеристики Критериите, по които се обособяват разходите за дейността; Критериите за разделяне на основните производствени разходи на преки и непреки и техния състав; Базата, начинът и периодът на разпределение на непреките разходи; Аспектът, в който ще се отчитат разходите за дейността – по икономически елементи и по функционално предназначение Редът, по който ще се осъществява отчитането на разходите по функционално предназначение – текущо или периодично; Редът за калкулиране на себестойността на болничната продукция, съобразно спецификата в технологията и организацията на болничната дейност (производство). Тук следва да се уточнят въпросите относно периодичността и методът на калкулиране на фактическата себестойност и др.

30 Определяне на себестойността на здравния продукт (услуга)
Групирано разпределение; Пряк (директен) метод за разпределение; Низходящ стъпков метод на разпределение; Реципрочен (симултантен) метод за разпределение; Метод АВС (activity-based costing) – калкулиране на себестойността на база на дейностите.

31 Разходни центрове и калкулационни единици
Източник: Адаптирано по Zelman W.N., M.J. McCue, A.R.Millikan, Financial Management of Health Care Organizations: An Introduction to Fundamental Tools, Concepts, and Applications

32 Схема на групирано разпределение на разходите
Източник: Адаптирано по Zelman W.N., M.J. McCue, A.R.Millikan, Financial Management of Health Care Organizations: An Introduction to Fundamental Tools, Concepts, and Applications

33 Схемана пряко разпределение на разходите
Източник: Адаптирано по Zelman W.N., M.J. McCue, A.R.Millikan, Financial Management of Health Care Organizations: An Introduction to Fundamental Tools, Concepts, and Applications

34 Схема на низходящия стъпков метод на разпределение на непреките разходи
Източник: Адаптирано по Zelman W.N., M.J. McCue, A.R.Millikan, Financial Management of Health Care Organizations: An Introduction to Fundamental Tools, Concepts, and Applications

35 Особености на стъпковия метод
Базата, използвана за разпределение на непреките разходи често дава различия в крайната сума на разходите; Броят на центровете, към които се разпределят разходите също създават различия; Методът може да даде адекватна оценка на разходите; Стъпковият низходящ метод е полезен за вземане на управленски решения свързани с ценообразуването и реимбурсацията.

36 Схема на реципрочния /симултантен/ метод на разпределение
Източник: Адаптирано по Zelman W.N., M.J. McCue, A.R.Millikan, Financial Management of Health Care Organizations: An Introduction to Fundamental Tools, Concepts, and Applications

37 Калкулиране на себестойността на база на дейностите (АВС – метод)
Източник: Адаптирано по Zelman W.N., M.J. McCue, A.R.Millikan, Financial Management of Health Care Organizations: An Introduction to Fundamental Tools, Concepts, and Applications

38 Пример. Разработване на финансова прогноза за болнично лечебно заведение
На базата на следните допускания: сключен договор с НЗОК по определен брой клинични пътеки; ясна структура (30 отделения) и наличие на данни за използваемост на леглата – 95%, брой легла, среден оборот на леглата-72, и среден престой – 7,5 дни; изяснено съотношение на леглата – интензивни, терапевтични и оперативни; изяснен прием в болницата – 10% платени услуги (напр. 50 легла) и 90% по договор с осигурителя (450 легла); определен брой персонал (960 човека), както и структура на персонала (лекари, сестри, санитари и друг).

39 Анализ на приходите

40 Първични данни за анализ на приходите

41 Първични данни за анализ на разходите

42 Анализ и прогноза на разходите

43 Натурални показатели за дейност

44 Анализ на паричните потоци – приходи/разходи
І тримес. ІІ тримес. ІІІ тримес. ІV тримес. Общо годишно (хил. лв.) Приходи/Разходи


Изтегли ppt "БИЗНЕСПЛАНИРАНЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО"

Сходни презентации


Реклама от Google