Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 13 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ОСМИ клас 1 2 3 4 запомни изобра- жения 8.клас Филм слайд 1

2 Русия – изгряващата сила
Раздел: Началото на Новото време (XVI - XVII в.) Урок № 13 Русия – изгряващата сила начало план на урока 1 2 3 1. Северната загадка 2. Реформите на Петър I 3. Външна политика 4. Самодържавието 4 запомни изобра- жения Филм Речник: Вестернизация, самодържавие, Светия Синод. слайд 2

3 1. Северната загадка A. Извън европейската цивилизация
До последната четвърт на XVII в. Русия не играе активна роля в европейския политиче- ски живот. Известна като Московско княжество тя няма пред- става колко напред е отишла модерна Европа. Огромната държава съществува извън рамките на европейската цивилизация и дори нейният календар брои годините от сътворението на света по византйската традиция. Вътрешната ѝ политика цели най-вече управлението на династията Романови, а външната е посветена на отношенията с мощните съседи – Османската империя, Полша и Швеция. Урок № 13 начало план на урока 1 2 Московското княжество през 1500 г. 3 4 Руската империя XVII - XVIII в. Б. Пропукване на изолацията В края на XVII и началото на XVIII в. изолацията започва да се пропуква. Контактите със Запада се разширяват. Това заставя московските власти да осъзнаят, че тяхната мощ е по- скоро привидна, отколкото реална. Ръководенето и контролът на дър- жавата, по-голяма от цялата ос- танала Европа, са невъзможни без реформи и модернo управление. запомни изобра- жения Филм слайд 3

4 2. Реформите на Петър I A. Русия - една от най-трудните за управление държави Промените и оформянето на Русия като европейска държава са свързани с управлението на Петър I ( ). През 1682 г., едва 10 годишен, той заема трона на една от най-трудните за управление държави. Русия е огромна, но рядко населена. Основава се на византийската имперска идея и на азиатското наслед- ство от двувековното татаро-монголско владичество ( ). Затворена в безбрежните степи между Европа и Азия, страната трябва да се “отвори” към цивилизована Европа. Урок № 13 начало план на урока 1 2 3 Б. Първите реформи на Петър I Смяна на календара – в края на 7207 г. (1699) е въведен Юлианският календар и е отпразнувана новата 1700 г. Военната реформа замества старото опълчение с редовна наборна армия, с офицери дворяни и войници набирани от селяните за срок от 25 години. Модерен флот - създаден с помощта на чужди инженери и през 1720 г. Русия разполага с 850 кораба и сухопътна армия от 200 хил. души. Нова данъчна система – данъци се събират от всички мъжки поданици. Преместване на столицата от Москва в Санкт Петербург-символичен акт. 4 запомни През 325 г. Никейският събор приел Юлианският календар и скоро се раз-пространява в Европа. Григорианският календар е одобрен на 24 февр.1582 г.  В. Петровата вестернизация засяга всички области В новата военизирана система всеки трябва да служи на държавата. т.с на владетеля. Заменя православния патриарх със Светия Синод и става глава на църквата. Въвежда се ново аднинистративно деление. Откриват се държавни манифактури и експлоатиране на природните богатства, в които за разлика от Западна Европа се трудят крепостни селяни. изобра- жения Филм слайд 4

5 3. Външна политика A. Завладяване на удобни морски пристанища
Дипломацията на Петър I цели превръ- щането на Русия в европейска сила. Основната му цел е да завладее удобни морски пристанища, което означава непрестанни войни със силните съседи. Настъплението е в две посоки: 1) На югозапад към топлите простори на Черно и Средиземно море. 2) На север към Балтика. Урок № 13 начало план на урока 1 2 3 4 Б. Московското царство става Руска империя През 1696 г от турците е отнета крепостта Азов на Азовско море. На север успехите средщу шведите са по-големи и армията им е разгро- мена в битката при Полтава (1709). В резултат на Северната война (1699 – 1721) Русия успява да изме- сти Швеция като водеща сила в Балтийско море. През 1721 г. Петър променя името на страната от Московско царство на Руска империя. Битката при Полтава 1709 г. запомни изобра- жения Филм слайд 5

6 "Наказание с пръчка в присъстви-ето на помешчика", XVIIIв.
4. Самодържавието Портрет на Екатерина II, худ. Фьодор Рокотов, 1762 г. A. Оформяне на руското самодържавие Реформите на Петър I копират западния опит, но в Русия няма разклонена социална структора, която да поеме тежестта и да ги развие и затова остават изкуствени и неприети от обществото. Русия настоява за строго разграничаване на съсловията: благород- ниците да служат в армията, селяните за ги издържат, а граж- даните да движат търговията и осигуряват данъчни постъпления. Така се оформя особена форма на абсолютизма - самодържавие. Урок № 13 начало план на урока 1 2 Б. Самодържавието достига своя връх при Екатерина II Родена като германска принцеса Екатерина II ( ) прове- жда широкомащабни реформи с противоречиви резултати. Разделя страната на губернии, над 200 села са обявени за градове, но си остават малки и бедни, а делът на градското население е едва 4 %. Закрепени са привилегиите на дворяните, които получават като дарение около 800 хил. крепостни селяни. 3 4 В. Победни войни с Османската империя В резултат на две победни войни с Османската империя руснаците проникват трайно на Кримския полуостров и в Черно море и установяват влиянието си в княжества- та Влахия и Молдова. Страната се разширява с 200 хил. кв. км. и 7 млн. нови поданици. запомни изобра- жения "Наказание с пръчка в присъстви-ето на помешчика", XVIIIв.  Филм Г. Оформя се лицето на държавата В кр. на XVIII в. в Русия се утвърждава неограничена власт на царя самодържец, зависима слу- жебна аристокрация, слабо градско съсловие и сведени до нивото на роби крепостни селяни. Тези особености са лицето на една гигантска държава с големи амбиции и тежки проблеми. слайд 6

7 Помислете, обяснете, обсъдете
1. Обяснете главната цел на реформите на Петър I. 2. Проследете реформите в политическата, икономическата, военната, данъчната и административната област. 3. Обяснете дали е възможно да се сравни въвеждането на Светия Синод на мястото на патриарха с Реформацията в Германия или Англия при положение, че православните догми и култ остават непокътнати. 4. Посочете прилики и разлики между френския абсолютизъм и руското самодържавие. 5. Дайте оценка на реформите на Екатерина II. 6. Обяснете причините за изоставането на Русия спрямо западноевропейските държави. Възможно ли е да се променят основите на обществото само с укази. Урок № 13 начало план на урока 1 2 3 4 Санкт Петербург запомни изобра- жения Филм Великото пратеничество по гравюра на съвременник. Портрет на Петър I в дрехи на холандски матрос. слайд 7

8 Семейството на Петър I през 1717:
Урок № 13 начало план на урока 1 2 3 4 В руската история има двама владетели, окичени с прозвището "велики" - Петър I, който управлява от 1682 до 1725 г. (вляво), и Екатерина Втора - от 1762 до 1796 г. запомни изобра- жения Филм Семейството на Петър I през 1717: Петър I, Екатерина, големия му син от първата жена Алексей, двугодишния Петър и дъщерите Ана и Елисавета. Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google