Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 34 начало план на урока 1 ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за 8. клас 2 3 4 запомни изобра- жения 8.клас Филм слайд 1

2 Робството през Новото време
Раздел III Векът на национализма (XIX в.) Урок № 34 Робството през Новото време начало план на урока 1 2 3 1. Какво е робство 2. Робството през XIX в. 3. Робството в Османската империя 4. Думата “робство” и изразът “турско робство” 4 запомни изобра- жения Филм Речник: Роб, робство, аболиционизъм, “двойното робство на българите”. слайд 1

3 1. Какво е робство A. Жан-Жак Русо за робството
В произведението “Общественият договор” Жан-Жак Русо казва: “Човек се ражда свободен, но навсякъде е в окови”. Русо има предвид политическия деспотизъм, но всъщност в края на XVIII и през XIX в. отвратителната практика на робст- вото все още съществува. Урок № 34 начало план на урока 1 Б. Робовладението като обществено-икономическа система Робовладението е обществено-икономическа система, при която хора наричани роби, са разглеждани като собственост на други хора, наричани робовладелци. То дължи историческият си произход на използването на военнопленници като работна сила. Робите не притежават лична свобода и са експлоатирани за принудителен труд. Те може да бъдат купувани, продавани или пртежавани от момента на своето залавяне купуване или раждане. Лишени са от правото да се придвижват, да отказват да работят, да искат заплащане за труда си. В някой правни ситеми собственика има право да ги изтезава или убива. 2 3 4 запомни изобра- жения В. Робството в различни форми при различните общества Робството е известно от дълбока древност, но се проявява в раз- лични форми при различните общества. При прехода от Античността към феодалното Средновековие по- голямата част от работната сила вече не е робска. Въпреки това робството не изчезва, а се запазва и през Модерната епоха, като се подновява в големи мащаби по време на колонизацията на Америка. Филм слайд 1

4 2. Робството през XIX в. A. Движението на аболиционистите
През XVIII в. против робството се обявяват много от дейците на Ев- ропейското просвещение. Към началото на XIX в. повечето европей- ски правителства признават необходимостта от неговото премахване. През 1807 г. е забранен вносът на африкански роби в САЩ и в британ- ските колонии. Развива се движението на аболиционистите, които пропагандират отмяна на робството. През 1833 г. то е напълно забра- нено в Британската империя. Урок № 34 начало план на урока 1 2 3 Б. 13-та поправка на конституцията на САЩ В САЩ към 1860 г. има почти 4 млн. роби при 31,5 млн. население. Те немогат да сключват договори, да имат недвижима собственост, да напускат плантациите, да купуват и продават стоки, да се събират без присъствието на бял, да носят оръжие и да свидетелстват в съда. В много щати е незаконно да бъдат учени, да четат и пишат. Поч- ти 95% от робите живеят на юг, където са 30% от населението. В северните те са само 1% от населението. След Гражданската война робството в САЩ е ликвидирано с 13-та поправка. 4 В. Крепостничествoто – особенна форма на робство Особенна форма на робството е крепостничеството, което се запазва в Европа до ср.на XIXв. В Русия закрепостяването на селяните датира от 1649 г., но пълното им поробване, чрез превръ- щане в крепостни става в края на царуването на Петър I. През XVIII в. и до XIX в. търговията на крепостни селяни процъфтява.Най-скъпо се продават селяни, квалифицирани в някой занаят, или момчета, пращани за войници. При Александър I (1801) се налагат някой ограничения, като забраната да се публикуват рекла- ми във вестниците и разделянето на семейства, които се продават (1833). През 1861 г. Александър II освобождава крепостните, за което е наречен Цар Освободител. запомни изобра- жения Филм слайд 1

5 3. Робството в Османската империя
A. Християнските поданици се ползват с права, но ... В Османската империя робството се запазва до средата на XIX в. Това са т.нар. домашни роби, набирани от военнопле- ничество, отвличания, търговия и др. В хода на османските завоеванията аристокрацията на бълга рите и другите балкански християнски народи е унижена или асимилирана, а селяните – огромното мнозинство от населението – са обложени с данъци. Като данъкоплатци християнските поданици се ползват с пра- вата на собственост, наследяване и придвижванео т които робът е лишен. Независимо от това в хода на завоеванието и до краяна османското господство българи и представители на други християнски общности са отвличани в робство и продавани на робските пазари в Истанбул и Близкия изток. Урок № 34 начало план на урока 1 2 3 4 Б. Паисий Хилендарски въвежда трайно термините “иго” и “робство” В “История славянобългарска” (1762) Паисий Хилендарски нарича османското владичество “иго” и“робство” и въве- жда трайно тези термини в българската историческа наука. Паисий ги използва и по отношение на опасностите от гръцкото културно влияние. Осъзнал силата на гръцкия език и култура,той полага усилия за да предпази бълга- рите от духовна асимилация, затова Паисий говори, и за “гръцко робство”, и за “двойното робство” на българите – духовно и политическо – като причина за изоставане. запомни изобра- жения Филм слайд 1

6 4. Думата “робство” и изразът “турско робство”
A. В текстовете на Л. Каравелов и Хр. Ботев През XIX в. изразът “турско робство” е възприет от дейците на освободителното движение и е използван за мобилизиране на българската нация в борбата ѝ за по- литическа независимост. Този израз се открива в текстовете на Любен Каравелов и Христо Ботев, които виждат единственото спасение в насилственото премахване на османската държава. Урок № 34 начало план на урока 1 2 3 4 Б. В учебник на Тодор Шишков (1873) В един учебник от Тодор Шишков (1873) българската история е разделена на седем периода, като шестият приключва с “покорението на Второто българско цар- ство от турците” и “времената на приобшението на на- рода, който политически не съществува вече”. запомни В. Образът на Османската държава като империя н робството и насилието в литературните творби Образът на Османската държава като империя на робството и насилието е затвърден и в литератур- ните творби от епохата на Възраждането. Сред тези творби е и прочутия роман на Иван Вазов “Под игото”. изобра- жения Филм слайд 1

7 Помислете, обяснете, обсъдете
Урок № 34 1. Обяснете същността на робовладението като обществено-икономическа система и правния статут на роба. 2. Кой исторически процес и защо стимулира разрастването на робовладението през Новото време? 3. Изяснете общите характеристики и особености на робовлсдението в САЩ, Русия и Османската империя. 4. Оценете робството през призмата на идеите за свободата и човешките права. 5. Проучете в какви форми и мащаби съществува робството в съвременния свят. начало план на урока 1 2 3 4 запомни изобра- жения Филм слайд 1 слайд 7

8 1 2 3 слайд 1 Урок № 34 начало план на урока изобра- жения Филм 4
запомни изобра- жения Филм слайд 1


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google