Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Задачи.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Задачи."— Препис на презентация:

1 Задачи

2 Задача 1. Четни числа Да се състави програма EVEN, която чете от textbox цели числа и отпечатва в label броя на въведените четни числа при натискане на бутон. В listBox да се извежда всяко въведено в текстовата кутия число.

3 Задача 2. Отрицателни числа
Да се състави програма NEGATIVES, която чете от textbox цели числа и отпечатва в label броя на въведените отрицателни числа при натискане на бутон. В MessageBox да се извежда всяко въведено в текстовата кутия число.

4 Задача 3. Сума К Да се състави програма SUMK, която прочита от textBox1 цяло число К и след него от textBox2 последователност от числа, докато сумата им стане по-голяма или равна на К и отпечатва в label броя на въведените числа.

5 Задача 4. Мравка Миналото лято мравката Здравка попаднала на цяло находище от n трохи. Първата се намирала на 1 см от нейния мравуняк, втората – на 2 см, третата – на 3 см, четвъртата –на 4 см, …, n-тата – на n см. Здравка излизала от мравуняка, вземала по една троха, носела я в мравуняка и след това продължавала по същия начин до събирането на всички трохи. Напишете програма ant, която намира дължината на пътя, който Здравка е изминала, за да прибере всички трохи в мравуняка. В textBox1 се въвежда стойността на n. В textBox2 програмата трябва да изведе дължината на изминатия от Здравка път в сантиметри след натискане на бутон. Примерен вход: 5 Примерен изход: 30

6 Задача 5. К числа Да се състави програма KNUMBERS, която прочита от клавиатурата цяло число К и след него последователност от числа докато броят им стане равен на К и отпечатва най-голямото от въведените числа.

7 Задача 12. Триъгълник Да се състави програма PTHREE, която чете от клавиатурата последователност от тройки реални числа до въвеждане на такава тройка, елементите на която не могат да бъдат страни на триъгълник и отпечатва номера на триъгълника с най-голям периметър. Вход Изход 3

8 Задача 13. Растяща редица Да се състави програма SEC, която чете от клавиатурата редици от числа от по пет елемента, до въвеждане на строго растяща редица, и отпечатва на екрана най- голямата сума от елементи на редица. Вход Изход 350

9 Задача 14. Мартеници На Петьо много му се иска да купи еднакви мартенички на своите приятелчета. Той има определена сума S, а цените на мартеничките са най-различни. Петьо решил да избере най-скъпите мартенички, които може да си позволи за парите, с които разполага. Помогнете му. Напишете програма MART, която да определи от кои мартенички да купи. На първия ред на стандартния вход ще бъде зададено дробното число S – парите, с които разполага Петьо. На втория ред ще бъдат зададени 2 цели числа – броят M на приятелчетата на Петьо и броят N на различните мартеници. От всеки от следващите N реда се въвежда по едно дробно число C – цена на мартеничка. На стандартния изход да се изведе избраната цена на мартеничка или NO, ако не е възможно Петьо да купи необходимия му брой мартенички. Вход Вход Изход Изход 0.75 No

10 Задача 15. Последователност от равни числа
Задача 15. Последователност от равни числа От клавиатурата се въвеждат последователно няколко цели положителни числа, след което се въвежда числото нула. Да се напише програма RAVNI, която да намери и изведе на екрана броят на числата в най-дългата поредица от последователни равни числа. Вход: Изход: 3

11 Задача 16. Максимален правоъгълник
Задача 16. Максимален правоъгълник Напишете програма MAXRECT, която намира най-голямото от лицата на няколко правоъгълника. Данните се въвеждат от стандартния вход. На първия ред е записан броя на правоъгълниците n (1<n<100). На следващите n реда са записани размерите (дължина и ширина) на поредния правоъгълник. На стандартния изход да се изведе търсеното максимално лице. Вход Изход 1

12 Задача 17. Максимална разлика
Дадено е цяло положително число N (1<N<20) и последователност от N цели положителни числа A1,A2,…,AN, не по-големи от Напишете програма MAXD, която намира максималната възможна разликата между някои две от числата в редицата. Входните данни трябва да се четат от клавиатурата, а полученият резултат да се изведе на екрана. Първият ред на входа ще съдържа числото N. Вторият – N- те числа разделени с по един интервал. Изходът трябва да съдържа намерената от програмата максимална разлика. Вход Изход 129

13 Задача 18. Линийка Виктор има N летвички (2N100) и се пита какви са дължините на най-дългата и най-късата летвичка. За целта решил да използва линийка с дължина 100 см, на която са нанесени деления през 1 см. Оказало се, че дължините на всички летвички са цели числа не надминаващи 100. Виктор обича да си създава трудности и вместо да измерва дължините, започвайки от началото на линийката, поставял единия край на летвичката на произволно деление на линийката и си записвал мястото на двата й края. При това даже не подреждал двете числа по един и същ начин. Сега ще му трябва програма RULER, която да намери най-голямата и най-малката дължина. Вход: Програмата трябва да въвежда данните от клавиатурата. На първия ред ще бъде зададено числото N, а на всеки от следващите N реда по една двойка цели числа, разделени с интервал – мястото на краищата на една от летвичките върху линийката. Изход: Програмата трябва да изведе на един ред, разделени с интервал, дължините на най- голямата и най-малката летвичка. Вход: Изход 25 4


Изтегли ppt "Задачи."

Сходни презентации


Реклама от Google