Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Оперативна програма „Региони в растеж“ г.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Оперативна програма „Региони в растеж“ г."— Препис на презентация:

1 Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Оперативна програма „Региони в растеж“ г. Последен вариант на формуляр на оперативна програма Седмо заседание на Тематична работна група за разработване на ОПРР за периода г. гр. Правец, г.

2 Последен вариант на формуляр на оперативна програма
Основни принципи на формуляра: Следва чл. 87 от Общия регламент Съгласно последните компромисни текстове на Председателството Подлежи на промяна Ограничен брой знаци Има задължителен характер Не всички раздели се одобряват от ЕК - чл. 87(10) от Общия регламент Допълнителни насоки за някои раздели

3 Последен вариант на формуляр на оперативна програма
Описание на разделите: Раздел 1: Изготвяне на ОП и участие на Партньорите (Чл. 23(2) и чл. 87(5)(c) на Общия регламент), включително: органът, който координира изготвянето на ОП, и публичните институции, пряко включени в този процес процес на подготовка на ОП подбор на партньорите и техния принос предварителна оценка Съгл. чл. 87 (10) тази част от ОП не се одобрява от ЕК

4 Стратегия за приноса на ОП към Европа 2020
Последен вариант на формуляр на оперативна програма Описание на разделите Раздел 2: Стратегия за приноса на ОП към Европа 2020 Описание на нуждите, стратегията за удовлетворяването им в съответствие с Европа 2020 и описание на съответствие с кореспондиращи национални стратегически документи Таблица: Обосновка за избора на тематични цели Обосновка за избора на тематични цели Таблица: Преглед на инвестиционната стратегия – автоматично генерирана Отпада текстовото описание на тематични цели и инвестиционни приоритети – заменя се с таблици Отпада изискването за описание на приложими нужди, които не са адресирани от ОП

5 Раздел 3: Описание на приоритетните оси
Последен вариант на формуляр на оперативна програма Описание на разделите Раздел 3: Описание на приоритетните оси (чл. 87(2)(b) и (c) от Общия регламент) 3.А. Описание на приоритетните оси, различни от техническа помощ (чл.87(2)(b)) – разбивка на осите по инвестиционни приоритети и специфични цели 3.В. Описание на приоритетните оси за техническа помощ (чл. 87(2)(с)) – няма съответстващи тематични цели или инвестиционни приоритети за техническа помощ Изменена е структурата, внесени са повече пояснения за попълване на отделните части, няма принципни изменения в съдържанието Различно съдържание на описанието на приоритетната ос за ТП Изисква се описание на принципите за подбор на проекти, използването на финансови инструменти и големи проекти Включена е рамката за изпълнение (беше част от раздел 7)

6 Последен вариант на формуляр на оперативна програма Раздел 3: Описание наприоритетните оси
3.А. Описание на приоритетните оси, различни от техническа помощ (чл.87(2)(b)) Инвестиционни приоритети (в рамките на приоритетната ос) и за всеки от тях: Специфични цели и индикатори Дейности Разпоредби за ЕСФ - неприложимо за ОПРР Рамка на изпълнението – таблица Категории интервенции - не се одобрява от ЕК Техническа помощ за конкретната приоритетна ос Разликата е в оформлението и допълнителните указания

7 3.В. Описание на приоритетните оси за техническа помощ (чл.87(2)(с))
Последен вариант на формуляр на оперативна програма Раздел 3: Описание наприоритетните оси 3.В. Описание на приоритетните оси за техническа помощ (чл.87(2)(с)) Специфични цели и очаквани резултати Списък на индикаторите за резултат – ако сумата за ТП надхвърля 15 млн. евро Дейности и приносът им към целите: Описание на дейностите и приноса им Индикатори за продукт Категории интервенции - Съгл. чл. 87 (10) тази част от ОП не се одобрява от ЕК Този раздел е нов

8 Раздел 4: План за финансиране на ОП
Последен вариант на формуляр на оперативна програма Описание на разделите Раздел 4: План за финансиране на ОП (чл. 87(2)(d) от Общия регламент) Приноса по фондове и по години 2.А.Финансово разпределение на принос от фондовете и националното съфинансиране 2.В. Финансовия план по тематични цели Бивш раздел 9, част 4.2.В е нова

9 Последен вариант на формуляр на оперативна програма Описание на разделите
Раздел 5: Интегриран подход за териториално развитие (чл. 87(3) от Общия регламент) Описание на подхода Ако е приложимо: Водено от общността местно развитие Устойчиво градско развитие Подход за използване на ИТИ 4. Механизми за координиране на дейностите за сътрудничество, макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни Бивш раздел 4: промени в структурата и указанията за попълване, точка 4 е нова, механизмите за координация с финансови инструменти на ЕС и национално ниво е извадено в друг раздел

10 Последен вариант на формуляр на оперативна програма Описание на разделите
Раздел 6: Специфични нужди на географските райони, най-засегнати от бедност или целеви групи, изложени на най-голям риск от дискриминация или социалното изключване, със специално внимание към маргинализирани общности, както и хората с увреждания (член 87 (4) (а) от Общия регламент) Географски райони Стратегия на ОП Вкл. таблица за приноса на ОП– таблицата не е предмет на одобрение от ЕК Промени в структурата и указанията за попълване, няма принципни разлики в съдържанието – “описанието на ролята на фондовете” се заменя със “стратегия на ОП”

11 Последен вариант на формуляр на оперативна програма Описание на разделите
Раздел 7: Специфични нужди на географските райони, които страдат от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски ограничения (член 87(4)(b)) – разделът не се одобрява от ЕК Нов раздел Раздел 8: Органи, отговарящи за управление, контрол и одит и ролята на съответните партньори (член 87(5)) Таблица с контакти за връзка с органите – не се одобрява от ЕК Участие на партньорите: Роля на партньорите в изпълнението, наблюдението и оценката на ОП – не се одобрява от ЕК Глобални грантове (само за ЕСФ) Определяне размера на средствата за изграждане на капацитет (само за ЕСФ) Т. 1 е бивш раздел 10, т. 2 беше част от бивш раздел 7 “Ангажименти за ефективно изпълнение” (частта с предварителните условности и рамката за изпълнение)

12 Последен вариант на формуляр на оперативна програма Описание на разделите
Раздел 9: Координация между фондовете, ЕЗФРСР , ЕФМДР и други инструменти за финансиране на Съюза, национални инструменти и ЕИБ (чл.87(6)(a)) – разделът не се одобрява от ЕК Нов раздел, тази информация беше част от бивш раздел 4 Раздел 10: Предварителни условности (чл.87(6)(b)) - Таблици Информацията може да се представи и с отделни придружителни документи към програмата Нов раздел, тази информация беше част от бивш раздел 7

13 Последен вариант на формуляр на оперативна програма Описание на разделите
Раздел 11: Намаляване на административната тежест за бенефициентите (чл.87(6)(с)) – разделът не се одобрява от ЕК Беше част от Раздел 8 заедно със списъка на големите проекти Раздел 12: Хоризонтални принципи (чл.87(7)) – не се одобрява от ЕК Устойчиво развитие Равни възможности и борба с дискриминацията Равенство между мъжете и жените Бивш раздел 6

14 Последен вариант на формуляр на оперативна програма Описание на разделите
Раздел 13: Отделни елементи, представени като анекси Списък с големи проекти – не се одобрява от ЕК Рамка на изпълнението Списък на партньорите – не се одобрява от ЕК Нов раздел, тези елементи не бяха изведени като анекси, въвежда се възможност и за други приложения: във връзка с предварителните условности и принципите за равенство Приложения: Проект на предварителна оценка с обобщение на изпълнението на препоръките (задължително) Документация по предварителните условности Становището на националните органи по въпросите на равенството по раздели 12.2 и 12.3

15 Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Оперативна програма „Региони в растеж“ г. Благодаря за вниманието! ГД Програмиране на регионалното развитие гр. Правец, г.


Изтегли ppt "Оперативна програма „Региони в растеж“ г."

Сходни презентации


Реклама от Google