Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

«Подкрепа за дуалната система на обучение“ 11-то заседание на Комитета за наблюдение гр. София, 29 май 2019 г.

Сходни презентации


Презентация по темата: "«Подкрепа за дуалната система на обучение“ 11-то заседание на Комитета за наблюдение гр. София, 29 май 2019 г."— Препис на презентация:

1 «Подкрепа за дуалната система на обучение“ то заседание на Комитета за наблюдение гр. София, 29 май 2019 г.

2 Допустими кандидати, партньори и целеви групи
Цел на операцията: Подпомагане на въвеждането на дуалната система на обучение в България и по-конкретно създаване на тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Допустими кандидати, партньори и целеви групи Кандидати Министерството на образованието и науката Асоциирани партньори Национално представени организации на работниците и служителите и на работодателите в България Целеви групи - Ученици от професионални гимназии, ученици от училища с паралелки за професионална подготовка; - Учители и други лица, извършващи професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение; - Представители на предприятията; - Родители.

3 Допустими дейности, свързани с осъществяване на подкрепа за дуалната система на обучение
Мерки за подкрепа на училищата – квалификация на учителите и преподавателите по професионална подготовка; оборудване; учебни помагала и материали Мерки за подкрепа на учениците - „пробно стажуване“; допълнителни занимания по професионална подготовка; Мерки за подкрепа на родителите - работа със заинтересованите страни за подобряване на връзката ученик – училище – работодател Мерки за подкрепа на работодателите - обучения и възнаграждения на наставници; информационни кампании за нормативните изисквания за участие в дуална система на обучение. Мерки за подкрепа на образователната система - разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми;

4 СХЕМА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ УО НА ОПНОИР Предприятие 1
Национални организации на работодателите и работниците УО НА ОПНОИР Министерство на образованието и науката Регионални управления на образованието УЧИЛИЩЕ Предприятие 1 Предприятие 3 Предприятие 2 Обучение и възнаграждения на наставници и учители Доставка на оборудване Подкрепа за допълнителна професионална подготовка Родители/ученици Информационни дейности за връзката между родители, училища и работодатели 5. Предоставят средства на училищата, въз основа на кратко заявление 3. Селектират заявленията на областно ниво и ги представят за финално одобрение 4. Одобряват заявленията на училищата 2. Представят кратко заявление, придружено от обосновка за необходимостта 1. Представят на училищата обосновка на необходимостта (до 15-ти декември) Подготовка на учебни материали Подготовка на учебни планове и програми Легенда: Участници Дейности Действия Информационна кампания относно нормативните изисквания СХЕМА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

5 Индикатори за резултат:
Бюджет и индикатори Бюджет на операцията – лева Индикатори за изпълнение: - Брой професионални гимназии/училищата с паралелки за професионална подготовка, въвели дуална система на обучение – 147. Специфичен индикатор за процедурата: - Ученици включени в дуална система на обучение – 9800. Индикатори за резултат: - Дял на учениците в гимназиалния етап на образование, обучаващи се в професионални гимназии от включените в дейности по ОП НОИР– 51,5%. Принос на операцията към крайната цел на индикатора -4 %. - Дял на учениците, сключили договор за обучение чрез работа (дуална система на обучение) от включени в дейности по операцията – 80 %. Специфичен контекстуален индикатор за процедурата: - Дял на учениците от включените в дейности по операцията, които в рамките на 6 месеца след завършване на втори гимназиален етап имат работа, включително в качеството им на самостоятелно заети лица – 68 %.

6 Проект на решение Комитет за наблюдение одобрява предложените от Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ г. методология и критерии за подбор на операция «Подкрепа за дуалната система на обучение».

7 Благодаря Ви за вниманието!
Координати за контакт: гр.София, 1113 Бул.Цариградско шосе №125, блок 5, ет.1 Тел:


Изтегли ppt "«Подкрепа за дуалната система на обучение“ 11-то заседание на Комитета за наблюдение гр. София, 29 май 2019 г."

Сходни презентации


Реклама от Google