Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Точка 5: Представяне, обсъждане и вземане на принципно решение по предложение за прехвърляне на резерва за изпълнение на приоритетна ос 1 в приоритетна.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Точка 5: Представяне, обсъждане и вземане на принципно решение по предложение за прехвърляне на резерва за изпълнение на приоритетна ос 1 в приоритетна."— Препис на презентация:

1 Точка 5: Представяне, обсъждане и вземане на принципно решение по предложение за прехвърляне на резерва за изпълнение на приоритетна ос 1 в приоритетна ос 2 и изменение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ г то заседание на Комитета за наблюдение гр. София, 29 март 2019 г.

2 ИП 1а Инфраструктура и подобряване на капацитета за научноизследователска дейност
ТЦ 10 Приоритетна ос 2 Образование и учене през целия живот ИП 10ii Подобряване качеството на висшето образование Нова процедура Усъвършенстване на системата на висшето образование ТЦ 1 Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Резерв 27,6 млн. лв.

3 Проект на решение: 1. Комитетът за наблюдение на ОПНОИР взема принципно решение да бъде прехвърлен резервът за изпълнение на Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, в размер на 14  евро в Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“. 2. Комитетът за наблюдение на ОПНОИР дава мандат на Управляващия орган да предприеме необходимите действия за изменение на оперативната програма и последващото му съгласуване с КН.

4 Благодаря Ви за вниманието!
Координати за контакт: гр.София, 1113 Бул.Цариградско шосе №125, блок 5, ет.1 Тел:


Изтегли ppt "Точка 5: Представяне, обсъждане и вземане на принципно решение по предложение за прехвърляне на резерва за изпълнение на приоритетна ос 1 в приоритетна."

Сходни презентации


Реклама от Google