Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Някои методически аспекти на обучението по Информационни технологии в българските училищa ПРОФ. Д-Р КОСТА ГЪРОВ.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Някои методически аспекти на обучението по Информационни технологии в българските училищa ПРОФ. Д-Р КОСТА ГЪРОВ."— Препис на презентация:

1 Някои методически аспекти на обучението по Информационни технологии в българските училищa
ПРОФ. Д-Р КОСТА ГЪРОВ

2 МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИТ
Известно е, че методиката на преподаване на дадена учебна дисциплина трябва да отговори на три въпроса: Защо трябва да се изучава даден учебен предмет? Какво да се изучава? Как да се извършва обучението?

3 ЗАЩО ДА ИЗУЧАВАМЕ ИТ? Отговорът на първия въпрос е очевиден – днес все по-рядко се среща работно място без персонален компютър или работна станция, свързани към мощна сървърна машина. Така всеки човек е потенциален потребител на компютърна система и съответен софтуер. Персоналните компютри и фирмените сървъри станаха част от световната мрежа Интернет. Тя позволява за секунди да се обменят огромни обеми данни и така направи контактите между хората много по- активни. Ето защо учениците трябва да бъдат обучавани за работа с ИТ още в училище.

4 КАКВО ДА СЕ ИЗУЧАВА ПО ИТ?
Отговорът на втория въпрос се съдържа в документите създадени от експертните групи на МОМН – разработени са държавни образователни изисквания (стандарти) за учебно съдържание по учебната дисциплина ИТ за клас, клас и клас. На базата на стандартите са създадени и съответни учебни програми. Тази учебна документация може да се види на интернет адрес:

5 МОМЕНТНО СЪСТОЯНИЕ

6 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

7 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 5. КЛАС
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 5. КЛАС

8 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 5. КЛАС
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 5. КЛАС ОСНОВНИ ТЕМИ: Компютърни системи Графични изображения Звук и видео Компютърна текстообработка Електронни таблици Компютърни презентации Интернет

9 МОДУЛ 1 КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ Машината компютър. Изпълняване на програми.
Файлове и файлова система.

10 МОДУЛ 2 ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Програмата Paint. Съхраняване на изображения. Отваряне на документ. Оцветяване на рисунка. Чертаене на линии и фигури. Отпечатване. Вмъкване на текст в рисунка. Работа с части от рисунка. Операции с изображения. Графичният редактор Paint – обобщение.

11 МОДУЛ 3 ЗВУК И ВИДЕО Възпроизвеждане на звук и видео.
Записване на звук.

12 КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА
МОДУЛ 4 КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА Въведение в компютърната текстообработка. Създаване и съхраняване на текстов документ. Редактиране на текст. Форматиране на текст. Други възможности за форматиране на текст. Компютърна текстообработка – обобщение.

13 Примерни задачи за редактиране и форматиране на текст

14 МОДУЛ 5 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ Въведение в електронните таблици. Диаграми.

15 КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
МОДУЛ 6 КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ Представяне на данни. Програмата MS PowerPoint. Редактиране и форматиране на презентация. Създаване на презентация. Още за презентациите.

16 МОДУЛ 7 ИНТЕРНЕТ Въведение. Хипертекстови документи.
Сърфиране в Интернет. Търсене на информация в Интернет.

17 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 6. КЛАС
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 6. КЛАС

18 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 6. КЛАС
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 6. КЛАС ОСНОВНИ ТЕМИ: ОС и носители на данни Компютърна текстообработка Работа с графични изображения Електронни таблици Компютърни презентации Интернет Интегриране на дейности

19 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И НОСИТЕЛИ НА ДАННИ
МОДУЛ 1 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И НОСИТЕЛИ НА ДАННИ Операционна система – преговор с допълнение. Файлова система – размер и формат на файловете. Основни операции с файлове и папки. Групови операции с файлове. Атрибути на файл.

20 КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА
МОДУЛ 2 КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА Основни дейности – преговор с допълнение. Форматиране на абзац. Вмъкване на изображение в текст. Форматиране на страница. Отпечатване на текстов документ. Търсене и замяна. Получаване на помощ. Компютърна текстообработка – обобщение.

21 Примерни задачи

22 РАБОТА С ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МОДУЛ 3 РАБОТА С ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ Графичен редактор Paint. Графични формати. Сканиране и обработка на изображения. Редактиране на изображения. MS Office Picture Manager

23 МОДУЛ 4 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ Форматиране на клетка.
Аритметични изрази и формули. Функции. Оформяне на таблица.

24 КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
МОДУЛ 5 КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ Преговор с допълнение. Графика в MS PowerPoint. Анимация. Преходи и времетраене.

25 МОДУЛ 6 ИНТЕРНЕТ Електронна поща. Използване на електронна поща.

26 ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ
МОДУЛ 7 ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ

27 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 7. КЛАС
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 7. КЛАС

28 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 7. КЛАС
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 7. КЛАС ОСНОВНИ ТЕМИ: Компютърна система Електронни таблици Компютърна текстообработка Компютърни презентации Интернет Работа по проекти

29 МОДУЛ 1 КОМПЮТЪРНA СИСТЕМA
Основни технически параметри на частите на компютърна система. Настройки на операционна система. Защита от данните от компютърни вируси.

30 МОДУЛ 2 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ Операции с клетки – преговор с допълнение.
Разпростаняване на формули. Сортиране на редовете и търсене в таблици. Работни листи. Условни пресмятания. Функцията IF. Съставни логически изрази. Отпечатване на електронна таблица. Диаграми. Проектиране на електронна таблица. Реализация на проекта.

31 Примерни задачи

32 КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА
МОДУЛ 3 КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА Вмъкване на специални знаци в текстов документ. Създаване и автоматично оформяне на таблици. Редактиране и форматиране на таблици. Графични елементи в MS Word. Създаване на сложни текстови документи. Обмен на данни между текстови документи. Компютърна текстообтаботка – обобщение.

33 Примерни задачи

34 КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
МОДУЛ 4 КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ Графика в компютърна презентация – преговор с допълнение. Вмъкване на диаграми и таблици. Вмъкване на звук и видео. Представяне на компютърни презентации.

35 МОДУЛ 5 ИНТЕРНЕТ Компютърни мрежи – преговор с допълнение.
Компютърни мрежи – преговор с допълнение. Услугата – www преговор с допълнение. Разговори в реално време.

36 МОДУЛ 6 РАБОТА ПО ПРОЕКТИ
Правила и дейности при разработване на проект. Избор на тема за проект.

37 Примерно задание за проект
Изпълнете проект с име „Природни богатства на България”. с три подтеми: „Реки”, „Планини” и „Езера”. С помощта на програмата MS Excel създайте три таблици в три отделни работни листи, в които да съхранявате данни за трите подтеми:

38 Примерно задание за проект
Потърсете необходимата информация и съответни графични илюстрации в Интернет за трите поддтеми. С помощта на програмата MS Excel сортирайте данните в трите таблици по следните критерии: за реките – по дължина в км. в низходящ ред; за планините –по височина в низходящ ред; за езерата – сортирани по площ в низходящ ред. С помощта на текстообработваща програма MS Word изгответе текстов документ, в който обединете трите сортирани таблици в една, като оставите по един междинен разделителен ред между всяка от тях.

39 Примерно задание за проект
Създайте три компютърни презентации за всяка подтема с имена Planini.pptx, Reki.pptx, Ezera.pptx, и една обща презентация с име Pripodni_bogatstva_bg.pptx, от която с помощта на вградени обекти от тип Microsoft PowerPoint Presentation да се стартират останалите три презентации. С какви други природни забележителности на България може да разширите проекта?

40 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 8. КЛАС
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 8. КЛАС

41 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 8. КЛАС
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 8. КЛАС ОСНОВНИ ТЕМИ: Компютърни системи Операционна система Архивиране на данни Компютърни мрежи Създаване и публикуване на Интернет сайт Работа по проекти

42 МОДУЛ 1 и МОДУЛ 2 КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ История на пресмятащите машини
Съвременните компютри ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА Предназначение и основни функции на ОС. Управление на ВИУ. Работа с файлова система. Инсталиране и деинсталиране на програми.

43 Предимства на архивираща програма 7-zip
МОДУЛ 3 АРХИВИРАНЕ НА ДАННИ Архивиране и компресиране на данни. Използване на архивиращи програми. Предимства на архивираща програма 7-zip свободен софтуер лесно се инсталира; поддържа различни формати за архивиране и компресия; интерфейсът с потребителя е подобен на този в Windows Explorer; за форматите ZIP и GZIP архиваторът 7-zip постига степен на компресия, която е до 10% по-добра от тази на PKZIP и WinZIP; предлага диалог на български език.

44 Прозорец на програмата 7-Zip

45 МОДУЛ 4 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
Видове топологии на локални мрежи. Мрежови устройства и свързващи елементи. Достъп до ресурсите на локалната мрежа. Използване на мрежов принтер. Обмяна на файлове в локална мрежа и Интернет. Интернет. Протоколи и услуги. Структура и организация на работа в Интернет. Адреси. Защита на компютърните мрежи. Правила за поведение в Интернет.

46 СЪЗДАВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ
МОДУЛ 5 СЪЗДАВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ Интернет сайт със статично съдържание. Създаване на интернет сайтове. Създаване на препратки към Интернет страници. Публикуване в Интернет.

47 МОДУЛ 6 РАБОТА ПО ПРОЕКТИ
Основни етапи при разработване и изпълнение на групов проект. Екип. Документация. Защита на проекта. Изработване на проект „Училищен вестник“. Електронен вариант на „Училищен вестник“.

48 Проект „Училищен вестник“

49 Проекти за самостоятелна работа
Музикален конкурс Да се изработи графично изображение, служещо за емблема на конкурса. С помощта на текстообработваща програма MS Word изгответе: Списък на участниците в конкурса „The Best Singer”, като в него включите и изработената емблема; Програма, представяща последователността на представяне на участниците за дадена седмица. С помощта на програмата MS Excel създайте таблица, в която да отразявате седмичните предпочитания на класовете 8а, 8б, 8в и 8г за участниците в конкурса. За всеки от участниците, всеки клас може да присъди от 1 до 5 точки. С помощта на програмата MS Excel създайте следните диаграми: хистограма, сравняваща седмичните предпочитания на всички класове за всички участници; хистограма, сравняваща седмичните предпочитания за даден изпълнител по класове; кръгова диаграма, показваща в проценти седмичните предпочитания на даден клас за всички изпълнители. За останалите седмици постъпете аналогично, като използвате за основа таблицата и диаграмите, които вече сте създали (т.е. създайте копие на електронната таблица и диаграмите от предишната седмица на конкурса в нова страница). За да отразите отпадналия участник изтрийте съответния ред от таблицата, а за останалите участници въведете новите резултати. Наблюдавайте какво ще се случи с диаграмите. Създайте интернет страница, включваща снимков материал, кратко представяне на участниците и резултатите от конкурса.

50 НОВО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 9. КЛАС
НОВО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 9. КЛАС

51 НОВО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 9 КЛАС
НОВО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 9 КЛАС ОСНОВНИ ТЕМИ: ИТ и компютърни системи Компютърна текстообработка. Оптимизиране на обработката на текстови документи Автоматизирана обработка на данни чрез използване на електронни таблици Компютърна графика Интернет. Създаване на мултимедийни приложения Проекти за самостоятелна работа

52 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
МОДУЛ 1 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ КОМПЮТЪРНИ И ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ СЪВРЕМЕННИ ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА ПРИ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ СУПЕРКОМПЮТРИ. GRID И CLOUD ТЕХНОЛОГИИ МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ

53 ИЗПОЛЗВАНИ ТЕХНОЛОГИИ
Microsoft Movie Maker Microsoft Photo Story

54 МОДУЛ 2 Компютърна текстообработка. Оптимизиране на обработката на текстови документи Работна среда на Microsoft Word Ленти с менюта и инструменти Шаблони и теми за текстови документи Циркулярни документи Съставяне на сложни циркулярни документи

55 МОДУЛ 2 Публикуване чрез Microsoft Office Publisher

56 МОДУЛ 3 Автоматизирана обработка на данни чрез използване на електронни таблици Филтриране на данни в електронни таблици Валидиране на данни Обобщаващи (Pivot) таблици Условно сумиране на данни Организиране на екскурзия – работа по проект

57 МОДУЛ 4 Компютърна графика
Основни понятия на компютърната графика. Запознаване с програмата Dia План за евакуация – работа по проект Изработване на блок схема – работа по проект Създаване и обработка на триизмерни графични обекти Създаване на триизмерeн обект „Дом в природата” – работа по проект

58 ИЗПОЛЗВАНИ ТЕХНОЛОГИИ
Dia Google ScetchUp

59 Интернет. Създаване на мултимедийни приложения
МОДУЛ 5 Интернет. Създаване на мултимедийни приложения Създаване на интернет страници. Параграфи, изображения, таблици Елементи на интернет страници. Заглавия, списъци, специални символи Потребителски форми в интернет страници Използване на каскадни стилове в интернет страници. Работа по проект „Домашни любимци”

60 МОДУЛ 5 Позициониране и търсене с Google maps
Работа по проект „Моето място на картата“ Създаване на видео документ Създаване на аудио документ Работа по проект „Европа”

61 ИЗПОЛЗВАНИ ТЕХНОЛОГИИ
Microsoft Expression Web CSS VirtualDub Audacity

62 Проекти за самостоятелна работа Седемте чудеса на света
МОДУЛ 6 Проекти за самостоятелна работа Седемте чудеса на света Потърсете в Интернет информация за всяко едно от седемте чудеса на света. Намерете поне по 5 картинки или снимки за всяко чудо. Създайте видео клип за всяко едно от чудесата на света и го съхранете под определен номер. Съберете всички клипчета в един видео файл, като ги подредите в следния ред: Великата китайска стена (Китай), Град Петра (Йордания), Статуята на Христос (Рио де Жанейро, Бразилия), Мачу Пикчу (Куско, Перу), Чичен Ица (Юкатан, Мексико), Колизеумът (Рим, Италия), Тадж Махал (Агра, Индия). Озвучете клиповете с подходяща музика.

63 НОВО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 10. КЛАС
НОВО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 10. КЛАС

64 НОВО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 10. КЛАС
НОВО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В 10. КЛАС ОСНОВНИ ТЕМИ: Бази от данни Електронна търговия и електронни разплащания Интерактивни компютърни презентации Проекти за самостоятелна работа

65 МОДУЛ 1 Бази от данни Начално запознаване с базите от данни и системите за тяхното управление. Примери Модели на данни. Видове. Примери Релационни бази от данни. Системи за управление на БД Начално запознаване със СУБД MS ACCESS 2010 Етапи на разработване на БД. Разглеждане на конкретен пример – постановка, анализ и проектиране

66 МОДУЛ 1 Реализация на БД „Хотелски резервации” с MS ACCESS 2010 – създаване на таблици. Реализация на БД „Хотелски резервации” с MS ACCESS 2010 – създаване на таблици (продължение). Реализация на БД „Хотелски резервации” с MS ACCESS 2010 – създаване на форми и попълване на данни. Експлоатация на БД. Режими на работа. Разглеждане на данни.

67 МОДУЛ 1 Експлоатация на БД. Режими на работа. Търсене и редактиране на данни. Справки в БД – основни понятия, създаване на заявки – първа част. Справки в БД – основни понятия, създаване на заявки – втора част. Справки в БД – създаване на отчети. Допълнителни настройки. Създаване на макроси. Допълнителни настройки. Създаване на начална форма в БД. Обобщение. Контрол и оценяване.

68 Преподаване на модул „Бази от данни“ в часовете по ИТ в 10 клас
Преподаване на модул „Бази от данни“ в часовете по ИТ в 10 клас След въвеждането на учебната дисциплина ИТ в българските училища през 1994 г., в учебните програми за задължителна подготовка на МОМН, БД са предвидени за изучаване в 10. клас в рамките на 6 учебни часа. Преподаването на учебното съдържание обикновено се извършва по следната схема: Урок 1: Същност и създаване на база от данни; Урок 2: Работа в БД - сортиране, филтриране и генериране на заявки; Урок 3: Създаване на отчети; Урок 4: Връзки между таблици; Уроци 5 и 6: Разработка на проект.

69 Преподаване на модул „Бази от данни“ в часовете по ИТ в 10 клас
Преподаване на модул „Бази от данни“ в часовете по ИТ в 10 клас След въвеждането на учебния предмет ИТ в прогимназията голяма част от изучаваните в 9. и 10. клас ИТ бяха прехвърлени в клас. Така в 10. клас се освободи достатъчно учебно време за по- задълбочено изучаване на модула Бази от данни. Съгласно методическите указания на МОМН за преподаване на ИТ в 10. клас, броят на часовете за БД се увеличи драстично и вече е най-малко 16 учебни часа. Това дава възможност да се реализират някои нови методически похвати при преподаването на темата.

70 Предложение за разпределение на учебното съдържание на модул „Бази от данни“
Урок № Наименование на урока Месец, седмица 1. Начално запознаване с базите от данни и системите за тяхното управление. Примери IX, 3 2. Модели на данни. Видове. Примери IX, 4 3. Релационни бази от данни. Системи за управление на БД X, 1 4. Начално запознаване със СУБД MS ACCESS 2010 X, 2 5. Етапи на разработване на БД. Разглеждане на конкретен пример – постановка, анализ и проектиране. X, 3 6. Реализация на БД „Хотелски резервации” с MS ACCESS 2010 – създаване на таблици X, 4 7. Реализация на БД „Хотелски резервации” с MS ACCESS 2010 – създаване на таблици (продължение) XI, 1 8. Реализация на БД „Хотелски резервации” с MS ACCESS 2010 – създаване на форми и попълване на данни XI, 2 9. Експлоатация на БД. Режими на работа. Разглеждане на данни XI, 3 10. Експлоатация на БД. Режими на работа. Търсене и редактиране на данни XI, 4 11. Справки в БД – основни понятия, създаване на заявки – първа част XI, 5 12. Справки в БД – основни понятия, създаване на заявки – втора част XII, 1 13. Справки в БД – създаване на отчети XII, 2 14. Допълнителни настройки. Създаване на макроси в БД XII, 3 15. Допълнителни настройки. Създаване на начална форма в БД I, 3 16. Обобщение. Контрол и оценяване I, 4

71 Някои нови методически аспекти на преподаването на БД
Преподаването на основните процедури при работа с БД се реализират чрез конкретен учебен пример в развитие, с помощта на който се изучават и усвояват различни техники за създаване и експлоатация на обекти в БД; Богато илюстриране на учебното съдържание с таблици и фигури, улесняващи възприемането и усвояването му; Наличие на допълнителни дидактически средства в помощ на обучението – компактен диск с учебни материали, които са публикувани в интернет възела

72 Учебен пример за реализиране на БД
В учебното помагало по ИТ за 10. клас предлагаме примерна схема за преподаване на предложения учебен пример за автоматизирано обслужване на дейностите по резервиране и освобождаване на стаи в хотелската база и поддържане на постоянен регистър на хотелски резервации. Ще се спазват следните шест етапа при разработване на БД: постановка на задачата; анализ; проектиране; създаване; реализация; експлоатация.

73 Първи етап: Постановка на задачата
Дейността на хотелите е свързана с отдаване на стаи под наем. Съществен момент за ефективното обслужване в хотелите е необходимостта от автоматизирана информационна система за обслужване и създаване на хронологичен регистър на хотелските резервации. Чрез тази система съответните служители от администрацията в хотела ще могат лесно и бързо да получават достъп до базата данни за въвеждане и редактиране на информация и да реализират справки по различни критерии относно текущото състояние и заетост на стаите в хотела.

74 Втори етап: Анализ Информационни обекти в базата данни за хотелски резервации Първият информационен обект е резервацията, която има следните характеристики: пореден номер, име и фамилия на клиент, на чието име е резервацията, номер на стаята, дата на регистрация, брой дни престой в хотела, платена сума и начин на плащане. Вторият информационен обект са клиентите, които правят резервации в хотела. Характеристиките на клиентите са име, ЕГН, град, адрес, телефон, номер на лична карта и адрес за електронна поща. Третият информационен обект е хотелската база, която има следните характеристики: номер на стая, тип на стаята и състояние на заетост в момента. Основни дейности Основните дейности, свързани с регистрирането и обработката на хотелски резервации и настаняване на клиент на хотела в хотелската база са: регистрация на данни за нов клиент в хотелската информационна база, регистрация на хотелска резервация и настаняване на даден клиент, освобождаване на стая.

75 Трети етап: Проектиране
За моделиране на дейността на хотела по извършване на хотелски резервации и настаняване в хотелската база се проектира таблица с име Резервация. Решението за кодиране на типа на стаята изисква създаване на таблица Стая, която съдържа следните полета: код, тип и цена на съответния тип стая.

76 Трети етап: Проектиране
Информацията за всички налични стаи в хотелската база ще се съхранява в таблица с име Хотелска база. Кодът и името на даден град (необходима информация за клиентите) ще се съхранява в таблица Град. Данните за клиентите на хотела ще се съхранява в таблица Клиент.

77 Създаване на програмни компоненти за осигуряване на експлоатацията на БД
Проектирането завършва с изброяване на програмните компоненти, които трябва да се създадат, за да се осигури експлоатацията на БД: Добавяне на запис в таблица Резервация при отдаване на стая под наем; Обновяване на запис в таблица Хотелска база при резервиране на стая; Обновяване на запис в таблица Хотелска база при освобождаване на стая; Обновяване на запис в таблица Резервация при освобождаване на стая и плащане на дължимата сума; Добавяне на запис в таблица Клиент при регистрация на нов клиент в хотела; Добавяне на запис в таблица Град; Получаване на справки от таблици Резервация и Хотелска база. Отчитайки, че данните в таблица Стая няма да се променят при използване на БД е удачно те да бъдат въведени още при създаване на таблицата и да не се предвиждат програмни средства за нейното поддържане в актуалност. При разработването на реална система ще трябва да се предвиди програмиране и на други действия.

78 Четвърти етап: Създаване на БД
БД „Хотелски резервации“ се състои от пет таблици – Резервация, Стая, Хотелска база, Град и Клиент. Реализацията на релациите между таблиците в БД

79 Знания и умения на учениците при създаване на таблици и форми в БД
На този етап от реализацията на примера учениците трябва: да познават и умеят да прилагат различни техники за създаване на таблици в БД – създаване на таблица в режим на проектиране (Design View); създаване на таблица в режим на директно въвеждане (Datasheet View); да познават и умеят да прилагат различни техники за създаване на форми в БД – автоматично генериране на формуляр при избрана таблица или заявка от БД; генериране с използване на програма помощник; ръчно изработване; да умеят да избират най-подходящ метод за създаване на форма в зависимост от факта, дали тя ще се използва за въвеждане, редактиране и преглед на информацията от таблиците или ще бъде форма за навигация. да умеят да създават форми в БД, които използват като източник на данни както таблици, така и заявки.

80 Пети етап: Реализация на програмни средства
Към базата данни, обслужваща дейностите по извършване на хотелски резервации трябва да бъдат изработени набор от различни видове заявки – заявки за извличане (Select), кръстосани заявки (Crosstab), заявки за действие и параметрични заявки. Заявки за извличане на данни от една таблица; Заявки на извличане на данни от няколко взаимосвързани таблици; Заявки, който съдържат изчисляеми полета; Параметрични заявки; Заявки за действие; Заявки, които използват като източник на данни както таблици, така и други заявки.

81 Пети етап: Реализация на програмни средства
Към базата данни, обслужваща дейностите по извършване на хотелски резервации трябва да бъдат изработени набор от макроси. За по-удобно използване на създадените обекти в БД е разумно да бъде реализирана начална форма за навигация, която да се визуализира автоматично при стартиране на базата от данни.

82 Знания и умения на учениците при създаване на заявки в БД
На този етап от реализацията на БД „Хотелски резервации“ учениците трябва: да се запознаят и усвоят различни техники за създаване и изпълнение на заявки към БД; да познават видовете заявки в БД – заявки за извличане (Select), кръстосани заявки (Crosstab), заявки за действие и параметрични заявки; да разгледат конкретни примери за създаване на заявки за извличане от БД „Хотелски резервации“, които използват информация от една или няколко взаимосвързани таблици, а също така и информация която не се съдържа в явен вид в БД, а се получава с помощта на изчисляеми полета; да се запознаят с техниката за въвеждане на параметър в заявка и разгледат конкретни примери за създаване на параметрични заявки; да се запознаят с техниките за създаване и спецификите при изпълнение на заявки за действие и да разгледат конкретен пример за създаване на заявка за обновяване на данни в БД от тип Update.

83 Знания и умения на учениците при създаване на макроси и форми за навигация в БД
да познават предназначението на макросите и умеят да създават конкретни примери за автоматизирано изпълнение на избрана последователност от действия; да се запознаят и усвоят техниките за добавяне на бутони във форма, с помощта на които ще се стартира изпълнението на определено действие; да умеят да извършват допълнителни настройки върху бутони за действие, като свързват определен макрос с избран бутон от формата; да познават технологията и да умеят да създават табове със страници и подформуляри; да се запознаят с техниката за скриване на инструмента за навигация в началната форма; да умеят да задават избрана форма като начална, която се визуализира директно при отваряне на БД, както и поставяне на заглавие на приложението.

84 Шести етап: Експлоатация на БД
На този етап от реализацията на БД „Хотелски резервации“ учениците трябва: да се запознаят с двата основни режима на работа с обектите, които се съхраняват в БД: режим на проектиране и режим на използване. да формират умения за разглеждане на данните, съхранявани в една база данни, чрез използване на таблица или чрез специална форма; да се запознаят с двете основни техники за търсене на данни в БД – филтриране и сортиране на данни. да умеят да извършват филтриране на данни при използване на таблица или форма, като задават и сложни условия, които зависят едновременно от няколко полета. да умеят да извършват сортиране на данни като прилагат команда за сортиране с варианти на възходящо или низходящо подреждане. да умеят да извършват дейности по редактиране на данни с цел да се поддържа тяхната актуалност и да изпълняват конкретни операции по включване на нов запис, промяна на стойността на поле(та) в избран запис, изтриване на избран запис и др.

85 Създаване на форми в БД „Хотелски резервации“
Създаване на форми в БД „Хотелски резервации“ За базата данни „Хотелски резервации“ трябва да бъдат създадени следните форми: Форма за преглед на хотелски резервации; Форма за преглед на информация за клиент; Форма за въвеждане на данни в таблица Град; Форма за въвеждане на данни в таблица Стая; Форма за въвеждане на данни в таблица Хотелска база; Форма за въвеждане на данни в таблица Клиент; Форма, с помощта на която се извършва резервация на стая; Форма, с помощта на която се улеснява дейността по освобождаване на стая.

86 Форми за преглед на данни

87 Форми за въвеждане на данни

88 Създаване на заявки в БД „Хотелски резервации“
Създаване на заявки в БД „Хотелски резервации“ Списък на свободни единични стаи; Списък на свободни двойни стаи; Списък на свободни апартаменти; Списък на клиенти от Пловдив; Азбучен списък на клиенти – заявка с параметър; Освобождаване на стая – заявка с параметър номера на стаята за освобождаване; Списък на стаите за освобождаване на днешна дата; Списък на освободените стаи на днешна дата; Плащане – заявка от тип Update.

89 Заявки към БД - примери Създаване на заявка, която използва информация само от една таблица – Списък на свободни единични стаи Създаване на заявка, която използва информация от няколко взаимосвързани таблици – Списък на клиенти от Пловдив Създаване на заявка, която съдържа изчисляеми полета - Азбучен списък на клиенти

90 Заявки за самостоятелна работа
Създайте заявка, представяща информация относно списък на всички клиенти, ненапуснали хотела, сортиран по дата на напускане във низходящ ред. Полетата, които трябва да присъстват в заявката са: Създайте заявка, с която може да се получи информация дали има свободни двойни стаи на първи етаж? Номер на клиент Име на клиент Фамилия на клиент Дата на напускане

91 Заявки към БД - примери Създаване на заявки с параметър – Освобождаване на стая; Създаване на заявки за обновяване на данни - Плащане

92 Създаване на отчети в БД „Хотелски резервации“
Създаване на отчети в БД „Хотелски резервации“ Създаване на отчет с използване на програма помощник Създаване на отчет чрез автоматично генериране при избран обект от БД (таблица или заявка)

93 ФОРМИ, БАЗИРАНИ НА ЗАЯВКИ И ФОРМИ ЗА НАВИГАЦИЯ
Елементи от формата за навигация заглавие на формата етикети бутони табове със страници подформуляри

94 Създаване на макроси в БД „Хотелски резервации“
Създаване на макроси в БД „Хотелски резервации“ За визуализиране на форми за резервация на единична, двойна стая и апартамент; За визуализиране на форми за добавяне на данни за клиент, град и хотелска база; За визуализиране на резултата от заявката Азбучен списък на клиенти; За визуализиране на резултата от заявката Списък на клиенти от Пловдив; За визуализиране на резултата от заявката Списък на освободени стаи на днешна дата; За визуализиране на резултата от заявката Списък на стаи за освобождаване на днешна дата; За визуализиране на отчет за видовете стаи в хотелската база; За отпечатване на отчет за видовете стаи в хотелската база; За визуализиране на отчет, представящ списък на стаите за освобождаване на днешна дата; За отпечатване на отчет, представящ списък на стаите за освобождаване на днешна дата; За визуализиране на форма Освобождаване на стая; За реализиране на заявка за обновяване – Плащане.

95 Електронна търговия и електронни разплащания
МОДУЛ 2 Електронна търговия и електронни разплащания Електронна търговия – основни сведения. Области на приложение на електронната търговия. Електронни разплащания. Електронни пари. Електронни разплащания чрез кредитни карти. Система Борика. Електронни разплащания в България чрез системата ePay.bg.

96 Интерактивни компютърни презентации
МОДУЛ 3 Интерактивни компютърни презентации Компютърни презентации в средата на MS PowerPoint 2010 – преговор с допълнение. Интерактивни презентации – действия към обект бутон. Интерактивни презентации – действия към обекти текст и графична форма. Интерактивни презентации – действия към обекти художествен надпис и изображение.

97 МОДУЛ 3 Анимационни действия с обекти. Мултимедийни обекти.
Реализация на интерактивни презентации чрез MS POWER POINT 2010. Още за презентациите и презентационните програми. Microsoft Mouse Mischief.

98 Проекти за самостоятелна работа
МОДУЛ 4 Проекти за самостоятелна работа Проект №5 Създайте БД с име МУЗИКА за управление на музикален магазин. С помощта на СУБД създайте справки за: всички налични музикални инструменти, като се посочат наименование, страна производител и цена; всички компактдискове, съдържащи рокмузика; всички компактдискове на група „Щурците”. Създайте интерактивна компютърна презентация на БД МУЗИКА и я представете пред съучениците си. Изпратете по електронната поща съобщение до вашите съученици с информация за БД МУЗИКА.

99 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКИ СРЕДСТВА
Информационни технологии 5 клас, учебно помагало за задължителна подготовка. Информационни технологии 6 клас, учебно помагало за задължителна подготовка. Информационни технологии 7 клас, учебно помагало за задължителна подготовка. Информационни технологии 8 клас, учебно помагало за задължителна подготовка. Компактни дискове с учебни материали към учебните помагала за 5, 6, 7 и 8 клас. Интернет сайт на учебниците: Авторски колектив: Красимир Манев, Коста Гъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Ангел Ангелов, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Красимир Харизанов, П. Петров (за 8 клас)

100 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКИ СРЕДСТВА
Информационни технологии 9 клас, учебно помагало за задължителна подготовка. Информационни технологии 10 клас, учебно помагало за задължителна подготовка. Компактни дискове с учебни материали към учебните помагала за 9 и 10 клас. Интернет сайт на учебниците: Авторски колектив: Коста Гъров, Стефка Анева, Ангел Ангелов, Елена Тодорова, Димитър Данаилов, Красимир Харизанов

101 Основни учебни дейности в уроците по ИТ
В обучението по всяка учебна дисциплина, включително и по ИТ, има два вида дейности: дейности типични за съответната научна област (условно да ги наречем предметни) и дейности, осигуряващи овладяването на предмета (условно да ги наречем методически).

102 Основни учебни дейности в уроците по ИТ
Основни учебни дейности в уроците по ИТ Считаме, че систематизирането и описването на основните учебни дейности на учениците и учителите в занятията по ИТ може да се използва като стратегия при обучението. Това ще позволи на учителите да предвидят какво ще стане по време на учебния процес, как учениците ще възприемат учебния материал и каква активност ще предизвика той у тях. Можем да изкажем следната хипотеза: с подходящи учебни дейности може да се моделира организацията на уроците по ИТ.

103 Основни учебни дейности в уроците по ИТ
Основни учебни дейности в уроците по ИТ Отчитайки спецификата на обучението по ИТ можем да предложим следната система от основни учебни дейности: Подготовка на учениците за усвояване на нови знания, процедури и умения за прилагане на конкретна ИТ. Въвеждане на нови понятия и процедури от изучаваната ИТ. Усвояване на алгоритми за извършване на конкретни операции от изучаваната ИТ. Практическо изпълнение на задание на компютър, с което се затвърждават знанията и уменията за изучаваната ИТ. Интегриране на различни технологии за изпълнение на по-сложни задания. Поддържане и задълбочаване на стари знания и умения

104 Основни учебни дейности в уроците по ИТ
Основни учебни дейности в уроците по ИТ

105 Основни учебни дейности в уроците по ИТ
Основни учебни дейности в уроците по ИТ

106 ЗА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИТ Учителите по ИТ са поставени в уникална ситуация – никой досега не е преподавал подобни знания в училище и по този начин не може да се използва предишен опит. Те са в доста по-различна ситуация от колегите си по останалите учебни дисциплини. Така например учителите по ИТ често се натъкват на голямо разнообразие в равнището на аудиторията, както и на почти неизбежното наличие на ученици, които знаят и могат повече от самия учител.

107 Често обстоятелствата се усложняват допълнително и от липсата на подходящи технически условия. Като се прибавят и социалните проблеми на учителското съсловие, както и изкушаващите други възможности за хора с компетентност в областта на информатиката и ИТ, става ясно, че изборът да си учител по ИТ изисква известна доза себеотрицание. Направилият въпреки всичко този избор, много скоро се сблъсква и с още една особеност на професията ­ необходимостта да се учи постоянно заради бързите и качествени промени в информационните и комуникационни технологии. Въпреки проблемите, българските учители по ИТ активно разработват методичеки похвати и инструментариуми за повишаване на качеството на обучението.

108 Издателство „Изкуства“ София 1700, Студентски град
ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б тел.: 02/ , 02/ факс: 02/


Изтегли ppt "Някои методически аспекти на обучението по Информационни технологии в българските училищa ПРОФ. Д-Р КОСТА ГЪРОВ."

Сходни презентации


Реклама от Google