Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

„Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни.

Сходни презентации


Презентация по темата: "„Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни."— Препис на презентация:

1 „Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация“ „ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

2 Оперативна програма „Административен капацитет“
Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” Подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост” Бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06 Договор № / г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

3 Дамян Войновски – ръководител
Екип на проекта Дамян Войновски – ръководител Мая Микова – координатор разработки и обучения Цветелина Илиева-Йорданова – координатор организационна дейност и публичност Мариана Китова – счетоводител Боряна Пенева-Куцева – технически сътрудник Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

4 ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ Годишно от административните услуги на ИА „Автомобилна администрация“ се ползват над 5 690 граждани и фирми. Изключителното разнообразие от документи и високия интензитет на документооборота (над 4 милиона броя за една година), свързан с обслужване на автомобилния транспорт, водят до необходимостта от оптимизиране на информационните процеси в агенцията, чрез реализация на съвременни технологични средства и обмен на информация. Потребностите на гражданите и бизнеса са свързани основно с нуждата от качествени административни услуги, достъп до информация и достъп до знания и умения.

5 Обща цел на проекта: Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса и повишаване на тяхното доверие към ИА „Автомобилна администрация“ чрез надграждане на Виртуалната система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация“ и предоставяне на нови електронни услуги. С проекта се цели надграждане и интегриране на съществуващи организационни и технологични ресурси, създаване на изцяло нови функционални информационно-комуникационни решения, развитие и усъвършенстване на услугите, както и въвеждане на нови услуги в съществуващата „Виртуална система за електронно-комуникативна връзка“.

6 Специфични цели Подобряване на административното обслужване и насочването му към потребителя; Усъвършенстване на нормативната база с оглед предоставянето на административни услуги по електронен път; Оптимизиране на процесите за предоставяне на електронни административни услуги; Създаване на условия за интегрирано административно обслужване по електронен път; Изграждане на капацитет за прилагането на политиката за електронното управление; Гарантиране на конфиденциалност и интегритет на информационните активи на ИААА; Осигуряване на надежден достъп до информационните активи на ИААА и оптимизация на използваните ресурси по съхраняването им.

7 Целеви групи: Граждани и Бизнес – потребители на административни услуги на ИА „Автомобилна администрация“ Централна администрация на ИА „Автомобилна администрация“ и регионалните дирекции на агенцията. Държавните институции, с които агенцията обменя информация.

8 Очаквани резултати по проекта
Надграждане на Виртуална електронна система за публичен достъп и административно обслужване, чрез реализиране на 9 електронни услуги свързани с издаване на лицензи за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България; Интеграция на данните, постъпващи от подадените заявки във всички съотносими бази на агенцията с цел автоматизиране на процесите и последващата им пакетна обработка; Разработка на референтен модел на услугите;

9 Очаквани резултати по проекта
Сертификация на услугите съгласно изискванията на НОИОСИС ; Вписване на разработените електронни административни услуги в регистъра на електронните услуги; Повишаване квалификацията на служители за работа с разработените електронни административни услуги Създаване на възможност за извършване на автоматизирани проверки в информационните системи на агенцията и други администрации с цел автоматизиране на процесите; Разработен интерфейс за връзка на електронните регистри с централните системи на електронното управление;

10 Дейност 1: Управление на проекта
Дейности по проекта Дейност 1: Управление на проекта  Дейност 2: Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка   Дейност 3: Закупуване на хардуер и лицензи  Дейност 4: Обучение и подготовка на персонала  Дейност 5: Одит  Дейност 6: Информация и публичност

11 Постигнати резултати по Дейност 1
Сключени 5 договора с членовете на екипа; Разпределени задачи и отговорности между членовете на екипа при управлението на проекта; Своевременно изготвени технически доклади и финансови отчети; Подготвени и проведени обществени поръчки за изпълнение на проектните дейности.

12 Постигнати резултати по Дейност 2
Извършен е технологичен анализ, описани са функционалните спецификации, създадени са референтни модели на услугите, както прототип на разработките. Разработени са 9 електронни услуги свързани с издаване на лицензи за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. Извършени са интеграционни тестове с ЕСОЕД. Подготвени са заявления за вписване на новите електронни услуги в РЕУ, РИО, РРД.

13 Постигнати резултати по Дейност 2
2.1. Реализирани са следните 9 броя електронни услуги: Издаване на лиценз и удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република България Издаване на лиценз и удостоверения на ППС за обществен превоз на товари на територията на Република България Издаване на дубликат на лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България Издаване на дубликат на удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България

14 Постигнати резултати по Дейност 2
Продължаване срока на валидност на лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България Продължаване срока на валидност на лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България Отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България Промени в списъка на превозни средства към лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България Проверка и оценка на представените документи, относно изискването за доказване на финансова стабилност по Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

15

16

17

18 Постигнати резултати по Дейност 3
Направена е поръчка и предстои доставка на един сървър висок клас, на който ще бъде инсталирана системата. Направена е поръчка и се очаква доставка на независимо токозахранване Със сървъра ще бъде доставен лиценз за MS Windows Server 2012 R2 + (x64)

19 Постигнати резултати по Дейност 4
Разработени са учебни материали и помагала за провеждане на обучението Направен е график и от г. започва обучение на служителите, като в рамките на проекта ще приключи Предстои обучение на 30 служители за работа с разработените електронни административни услуги Предстои обучение на 10 обучители за работа с разработените електронни административни услуги Предстои обучение на 2 администратори за работа със системата Обучението ще приключи с изпит и доклад от обученията

20 Постигнати резултати по Дейност 5
Изготвен един междинен доклад за извършен одит на проекта Предстои изготвянето на един окончателен доклад за извършен одит на проекта Извършен контрол и мониторинг от независим одитор върху усвояването на европейски средства и средства от националния бюджет

21 Постигнати резултати по Дейност 6
Тиражирани общо 2000 броя брошури Тиражирани 1000 броя CD-носители Поставена табела с размери 2х1 метра в ИААА Добавена категория в уеб сайта на ИААА - „Проект по ОПАК“ Изготвени две публикации Презентация по проекта изготвена от ИААА Качен банер в сайта на ИААА Проведени 2 пресконференции

22 Интернет адрес за достъп до електронните услуги на агенцията

23

24

25 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Цялата отговорност за съдържанието на настоящата презентация се носи от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

26 БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Проект № / г.    „Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”” БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Изтегли ppt "„Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни."

Сходни презентации


Реклама от Google