Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Външна оценка на проект на ФЗНД „ПО-ЗАЩИТЕНИ ДЕЦА“

Сходни презентации


Презентация по темата: "Външна оценка на проект на ФЗНД „ПО-ЗАЩИТЕНИ ДЕЦА“"— Препис на презентация:

1 Външна оценка на проект на ФЗНД „ПО-ЗАЩИТЕНИ ДЕЦА“
Външна оценка на проект на ФЗНД „ПО-ЗАЩИТЕНИ ДЕЦА“

2 Етапи на оценката Първоначална оценка на ситуацията - ноември януари 2015 година Текущ мониторинг – целия проектен период Финална оценка - декември февруари 2016 година

3 Дефинираната задачата на оценка:
Да отговори на въпроса доколко и как и най-вече дали предложената методология подкрепя работата на помагащите специалисти от системата за закрила (Отделите за закрила на детето и доставчиците на социални услуги за деца) и здравната система в работата с най-уязвимите деца в риск и доколко постигнатите чрез тази методология резултати са качествено по-добри от резултатите постигани чрез различна методология.

4 Първоначална оценка Фокус върху факторите, които могат да повлияят прилагането на един или друг метод в работата. Изводи – по-вероятно използване на метода при работата на доставчиците на социални услуги; повече трудности при ОЗД. Значение на обученията и супервизиите

5 Първоначална оценка Специалистите, които прилагат метода са част от по-големи системи. В тази връзка прилагането на метода не следва да се приема еднопосочно - от страна на специалистите към клиентите, а има отношение към цялата система.

6 Текущ мониторинг Описания на случаи от ОЗД и доставчици на услуги, към които е приложен метода: ОЗД – ползвани за оценката 57 случая Доставчици на услуги –ползвани за оценката 100 случая Случаите са от целия спектър като типове, трудност, продължителност на работа – дават пълна представа за приложимостта на метода

7 Форми на подкрепа Супервизии: Проведени 63 супервизии Интервизии:
Проведени 31 интервизии Работа на местни координатори

8 Изводи Методът предлага инструмент за директна работа на специалистите. Обективизира работата им по отношение на намирането на силните страни на клиентите. Реално инструментът дава възможност на специалиистите, заедно с родителите да открият отговор на въпроса къде са силните страни на семейството, а не дали има такива. Методът е издяло практически насочен, с ясно разписани стъпки. В същото време, този начин на работа дава възможност на специалистите и клиентите да сътворяват своите уникални решения в хода на използването му и по този начин да го надграждат.

9 Изводи Методът улеснява комуникацията с клиентите – деца и родители и изграждането на доверителна връзка между тях, изградена повече на равнопоставеност. Родителите или възрастните, които изпълняват родителската роля са реално овластени, благодарение на използването на този метод и от обекти на въздействието на социалните работници, имат шанса да станат партньори. Методът предполага активно ангажиране на родителите и на детето.

10 Изводи „Научих, че Насоките за сигурно родителство са от децата и родителите, насочени към други родители. Професионалистите просто предават посланието нататък, в други семейства“ Социален работник, ЦОП

11 Изводи „Моделът за работа чрез Насоките за сигурна семейна среда е така структуриран, че детето е водещо, неговите желания и правото му да участва, да споделя и да бъде значимо.“ Социален работник ОЗД

12 „Никога не променяш нещата като се бориш със съществуващата реалност
„Никога не променяш нещата като се бориш със съществуващата реалност. За да промениш нещо, създай нов модел, който прави стария вече негоден“. Бъкминстър Фулър


Изтегли ppt "Външна оценка на проект на ФЗНД „ПО-ЗАЩИТЕНИ ДЕЦА“"

Сходни презентации


Реклама от Google