Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Създаване на циркулярни документи

Сходни презентации


Презентация по темата: "Създаване на циркулярни документи"— Препис на презентация:

1 Създаване на циркулярни документи
инж. Елена Гълбачева

2 1. Структура на циркулярен документ
А) Циркулярни документи: Компютърни текстови документи, които представляват образци, състоящи се от постоянна и изменчива част; Използват се, когато се налага да бъдат създадени голям брой екземпляри от даден документ, в който се променят само отделни компоненти;

3 Б) Решават се различни практически задачи:
Съдаване на пощенски пликове – адресът на подателя е един и същ, но адресът на получателя е различен; Съдаване на множество формулярни писма и електронни съобщения;

4 2. Технология Създава се основен документ, който съдържа информацията - една и съща във всички документи (въвежда се еднократно); Последващо се добавят специфични полета, които носят различна информация във всеки отделен документ;

5 3. Етапи Избор на тип на циркулярния документ (писмо, пощенски плик, електронно съобщение); Избор на основния документ (нов, вече създаден или от шаблон); Свързване към файл, осигуряващ базата от данни, необходими за изменяемата част на документа и избор на записи от нея;

6 Добавяне на полета към основния документ;
Визуализиране и преглед на получения документ; Заключителен етап, при който се разпечатват получените документи или се съхраняват във файл на магнитен носител;

7 Полета за индивидуална информация
Основен документ адрес поздрав Полета за индивидуална информация Основен текст

8 Обединяване на информация в циркулярен документ
Иван Иванов гр. Пловдив ул. „Христо Ботев 1 Уважаеми г-н Иванов,

9 Организация на файл с данни, реализиран в електронна таблица на MS Excel
Иван Иванов гр. Пловдив ул. „Христо Ботев 1 Уважаеми г-н Иванов,

10 4. Създаване на циркулярно писмо
А) Създаване на настройки Меню Mailings – Start mail Merge – команда Envelopеs стартира настройки за отпечатване и форматираме на текста за адресите на получател и подател 1 2 3

11 Б) Създаване на файл с данни След създаване на записи във файла с данни, той се съхранява с разширение .mdb. 6 4 5

12 В) Обединяване и визуализация на записите от файла с данни - Чрез командата Insert Merge Field
7 8

13 Г) Отпечатване на крайния резултат
За визуализиране или персонализиране на резултатите – Finish & Merge - Edit Individual Documents…

14 Въпроси и задачи Какво представляват циркулярните документи?
Какво представляват циркулярните документи? От колко елемента са съставени циркулярните документи и кои са те? Файловете с данни са част от циркулярните документи. Какви данни могат да съдържат те? Създайте циркулярно писмо с пет записа във файла с данни за адрес на получателя. Съхранете циркулярното писмо и файла с данни с име letter_1.


Изтегли ppt "Създаване на циркулярни документи"

Сходни презентации


Реклама от Google