Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

„КОМЕНСКИ – РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА“

Сходни презентации


Презентация по темата: "„КОМЕНСКИ – РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА“"— Препис на презентация:

1 „КОМЕНСКИ – РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА“
ОБЩИНА СЛИВЕН ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ – РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА“ 2011 – 2013 г. проект „Срещу агресията в училище чрез опознаване на природата, културата и спорта на Полша и България“

2 Партньори Участници от България: Община Сливен ПМГ „Добри Чинтулов” – гр. Сливен Спортно училище „Д. Рохов” – гр. Сливен СНЦ „Екопроект – Сливен” Участници от Полша: Община Скочов 1 училище „Х. Бохенек” – гр. Скочов НПО „Осемка” – гр. Скочов

3 Цели на проекта Глобална цел
Превенция и борба срещу насилието, расизма и ксенофобията в училище и повишаване на мотивацията за обучение през целия живот чрез иницииране на прояви, свързани с изучаване и опазване на културно-историческото и природно наследство на нашите региони и водене на здравословен начин на живот

4 Цели на проекта 1. Изследване на произхода и проявленията на насилието и агресията в училище, на расизъм, ксенофобия и липсата на етническа толерантност между учениците и възможностите за тяхното елиминиране чрез осмисляне и разнообразяване на свободното време 2. Изследване на позитивното и негативно влияние на антропогенните фактори върху природното и културно-историческото наследство на двата региона 3. Изследване на полско-българските културни връзки в различни исторически етапи с цел стимулиране на междукултурния диалог 4. Създаване на условия широк кръг от заети в образованието да комуникират помежду си на чужд език, да обменят опит, да работят в екип и да произведат заедно планираните по проекта крайни продукти 5. Популяризиране на философията на Програма „Коменски – регионални партньорства” като форма за създаване на устойчиви европейски общности и формиране на европейска ценностна система

5 Тематични области Първа година – Произход на насилието и агресията и ролята на училището за изграждането на антидискриминационна обществена среда за живот: 1. Изследване на взаимоотношенията между възрастни и деца 2. Анализ чрез анкетиране в участващите училища за това кое кара младите хора да вършат престъпления, да проявяват насилие 3. Изработване на презентации и провеждане на дискусионни полско- български форуми по следните проблемни теми: 3.1. „Агресията сред младите хора” – в училище, на улицата или в дискотеката, толерантност, ксенофобия и дискриминация – познаваме ли същността на тези понятия и какво знаем за тях 3.2 „Престъпление и наказание? Вярвате ли на правосъдието в своята страна?” 3.3. „Ролята на семейната среда за формирането на младия европеец»

6 Тематични области А. Природа и здравословен начин на живот:
Втора година – Да се противопоставим на агресията чрез рационално осмисляне на свободното време и извънкласните и извънучилищни дейности в следните тематични направления: А. Природа и здравословен начин на живот: 1. Природата в нашите региони и ролята на човешката дейност 2. Здравословен начин на живот – възможностите на спорта за преодоляване на агресията и насилието – организиране на тематични тренинги и спортни прояви в двете училища Б. Култура и традиции: 1. По следите на българо-полските отношения 2. При общите славянски корени – обичаи и фолклорен календар

7 Дейности 1. Разработване на урочни практики и презентации по темите за първата учебна година 2. Как да се забавляваме без да сме агресивни – организиране на училищна дискотека със забавни игри, посветени на Световния ден на водата 22. март 3. Отбелязване на Световния ден на Земята 22. април под мотото „Да направим нашето училище по-красиво” 4. Отбелязване на 17. май – Световен ден на спорта под мотото „Спортът срещу агресията”

8 Мобилности Март – 2012 г. Семинар в Полша за представяне на добри полски практики по темата за първата година „Произход на насилието и агресията и ролята на училището за изграждането на антидискриминационна обществена среда за живот” Юни – 2012 г. Семинар в България за представяне на добри български практики по темата за първата учебна година „Произход на насилието и агресията и ролята на училището за изграждането на антидискриминационна обществена среда за живот”

9 Резултати и крайни продукти
1. Кътове Коменски в партньорските организации 2. Разработени и представени урочни практики 3. Проведени часове на класа, дискусии, семинари 4. Озеленяване на училищните дворове 5. Дейности извън училище и в свободното време – уъркшопове сред природата, спортни дейности, опознаване на културно-историческото наследство и др. 6. Издателска работа – рекламни материали по проекта, училищни вестници, информационни бюлетини


Изтегли ppt "„КОМЕНСКИ – РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА“"

Сходни презентации


Реклама от Google