Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ЗДРАВНИЯТ МЕДИАТОР НА РАБОТА В БОЛНИЦА – НОВА ПРАКТИКА

Сходни презентации


Презентация по темата: "ЗДРАВНИЯТ МЕДИАТОР НА РАБОТА В БОЛНИЦА – НОВА ПРАКТИКА"— Препис на презентация:

1 ЗДРАВНИЯТ МЕДИАТОР НА РАБОТА В БОЛНИЦА – НОВА ПРАКТИКА
ЗДРАВНИЯТ МЕДИАТОР НА РАБОТА В БОЛНИЦА – НОВА ПРАКТИКА Сема Асенова, здравен медиатор в община Хасково

2 КАКВА Е ДЕЙНОСТТА НА ЗДРАВНИЯ МЕДИАТОР В МБАЛ?
Допълнително консултиране на пациенти, настанени в болницата, на достъпен език, за диагнозата и вида на техните заболявания и разясняване на начините, по които ще бъдат лекувани. Разясняване на техните права и задължения като пациенти, както и на реда и дисциплината, които трябва да спазват в болницата. Цел: Тези консултации дават възможност на пациентите да вземат информирано решение за престоя си в болницата, за да се избегне преждевременния отказ от лечение и съответно - напускането на болничното заведение от тяхна страна. Постигане на взаимно доверие. Работа по отделения: предимно Детско и Инфекциозно отделение (случаи на хепатит А, морбили и др.), както и във всички други отделения, където възникне нужда от здравен медиатор.

3 КАКВИ СА МАЙКИТЕ И ДЕЦАТА И ОТКЪДЕ СА?
КАКВИ СА МАЙКИТЕ И ДЕЦАТА И ОТКЪДЕ СА? Децата са предимно от града и от близките села, на различна възраст, с различна етническа принадлежност. Проблемите, с които се сблъсквам и консултациите, които давам, не се отнасят само и единствено до хора от ромски произход. Всички хора се нуждаят от някой, който да изслуша проблема и тревогите им, свързани със заболяването на детето.

4 КОИ СА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА С МАЙКИТЕ?
Езиковa бариера – майката не разбира и не говори български, което затруднява комуникацията лекар – пациент; Пояснение на диагнози и неясна терминология; При тежко заболяване на детето – консултиране и разговори с майката, които да я информират за вида на заболяването и да я подготвят за протичането и изхода от него; Непълнолетни майки – обикновено те са с нисък родителски капацитет, липсва им информация относно качественото задоволяване на потребностите на детето, свързани с хранене, сън, обличане, кърмене и др.; Но също и за почти всички останали майки - обяснения за кърменето, захранването на бебето, храненето на децата; Нисък социален статус;

5 КОИ СА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА С МАЙКИТЕ? -
Обяснения за значението на доброто лечение – за да се избегнат честите постъпвания в болницата поради един и същ проблем; За важността лечението да бъде доведено до край и да няма преждевременно напуснали пациенти, без да са били официално изписани. (Често пациенти си тръгват предварително по собствено желание и след 2 дни се връщат). В тези случаи за болницата е важно да получи средствата, полагащи се по клинични пътеки. Обяснения за ползата от имунизациите, различните видове имунизации и раздаване на имунизационни календари на майките. Споделяне на лични истории – при хора, които имат нужда да говорят за свой житейски проблем; Разяснителна работа за правата и задълженията на пациента, обяснение на изискванията за плащане за придружител за деца, навършили 3 г.; Изисквания към поведението в болницата – хигиена, тютюнопушене; Обяснение за видовете контрацепция при някои майки с поредна бременност.

6 РАБОТА С РОДНИНИТЕ И БЛИЗКИТЕ НА БОЛНОТО ДЕТЕ
При тежко заболяване на детето роднините и близките също се нуждаят от подкрепа – в случай на заболяване разширеното семейство е един от най-важните подкрепящи механизми за детето и майката. Традиционно силната връзка между отделния индивид и семейството в ромската култура трябва да бъде зачетена и да се използва нейният потенциал, който може да бъде ангажиран за провеждането на успешно лечение. Тук ролята ми на здравен медиатор е да подпомогна организирането на близките и роднините по посока успешното излекуване на детето – първо да ги успокоя, а след това - да ги посъветвам как могат да бъдат най-полезни.

7 РАБОТА С МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ
Като здравен медиатор аз съм в ролята на посредник в контактите между медицинския персонал и пациентите – позицията ми на трета страна ме задължава да спазвам абсолютна конфиденциалност.

8 ОТ КАКВА ПОДКРЕПА СЕ НУЖДАЕ ЗДРАВНИЯТ МЕДИАТОР В МБАЛ
За да е успешна работата на здравния медиатор, е необходим диалог и подкрепа от целия персонал на болницата. Важно е предварителното представяне на здравния медиатор пред персонала – всички да знаят каква е неговата роля, с какво може да им бъде полезен и в какви случаи да го търсят за помощ. При възникнал проблем здравният медиатор има нужда от подкрепата както на началниците на съответните отделения, в които работи, така и от самия директор на болницата.

9 КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ РАБОТАТА НА ЗДРАВНИЯ МЕДИАТОР В МБАЛ?
За болницата: Подобрена комуникация с пациентите поради преодоляването на комуникационната бариера; Разбиране на някои културни особености, определящи поведението на пациентите; Избягване на конфликти, напр. в случай на смърт; По-добро използване на предлаганите здравни услуги; Намаляване на загубите от незавършени клинични пътеки. За общността: По-добро разбиране на диагнозите и медицинското лечение, което повишава вероятността за успешно излекуване; По-добро интегриране на ромите в системата на здравеопазването; Създаване на усещане за по-голяма сигурност и доверие към медицинския персонал от страна на общността. По-добри резултати от медицинското лечение.

10 ПРЕПОРЪКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НОВАТА ПРАКТИКА
Прилагане на практиката здравен медиатор в болница и в други общини със специфични проблеми. Ако дейността здравен медиатор в болница се разрастне и в други общини, необходимо е да има контакт и диалог между здравните медиатори, работещи в болница.


Изтегли ppt "ЗДРАВНИЯТ МЕДИАТОР НА РАБОТА В БОЛНИЦА – НОВА ПРАКТИКА"

Сходни презентации


Реклама от Google