Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

1 ТЕМА: КОНТЕКСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО.

Сходни презентации


Презентация по темата: "1 ТЕМА: КОНТЕКСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО."— Препис на презентация:

1 1 ТЕМА: КОНТЕКСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО.
ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, МЕНИДЖЪР

2 ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, МЕНИДЖЪР
Контекст на управлението 1.1.Определение - вътрешни и външни дейности и събития за организацията. Външен контекст - конкуренция, технологични промени, икономически условия, политически и законодателни условия, обществена ценностна система, природни условия.

3 Външен контекст Конкуренция - предприятия, които произвеждат или предлагат едни и същи или подобни продукти или услуги; Технологични промени -отнасят се до разработване на нови процедури за производство на стоки и услуги или разработване на нов продукт;

4 Външен контекст Икономически условия - темп на инфлацията, лихвен процент върху кредитите, Брутен национален продукт, парични постъпления. Ако мениджърът не ги познава и отчита, обикновено се стига до тежки загуби за предприятието. Обществена ценностна система - определя реакцията на клиента към продукта и следователно влияе върху продажбите. Променя се във времето и има отношение към начина на взаимоотношенията с други членове на предприятието.

5 Външен контекст Политически процеси - влияят върху предприятието и населението. Физически условия - климатични условия (слънчево, дъждовно, снеговалежи) и природни бедствия (урагани, земетресения) - влияят върху дейността на мениджъра.

6 Вътрешен контекст Вътрешен контекст (ресурси на организацията) информационни ресурси, финансови ресурси, материални ресурси, човешки ресурси.

7 Вътрешен контекст Информационни ресурси - процедури, процеси, данни и други видове знания. Финансови ресурси - капитал и други монетарни инструменти, използвани за осъществяване на настоящи и бъдещи дейности на организацията.

8 Вътрешен контекст Материални ресурси - сгради, оборудване, суровини, обзавеждане и превозни средства Човешки ресурси - членове на предприятието като притежатели на дялово участие, мениджъри, работници, служители и поддържащ персонал.

9 ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, МЕНИДЖЪР
Организация - колектив от хора, систематично ангажирани в осъществяване на определена дейност. Ключовите моменти в дефиницията са: Организацията се състои от хора Тези хора са систематично ангажирани в определена дейност. Това предполага наличието на система от функции, роли и задачи в организацията, насочени към постигане на обща цел.

10 ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, МЕНИДЖЪР
Организацията може да бъде формална и неформална. Формалната организация представлява система от координирани дейности, при които групите от хора работят в сътрудничество под определено ръководство за постигане на общата цел.

11 ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, МЕНИДЖЪР
Успоредно с формалната организация винаги съществува и неформална организация. Хората постъпват и взаимодействат по начини, които не могат да се опишат в справочници, схеми и длъжностни характеристики. Целите на неформалната организация може да съвпадат с целите на формалната, но може и съществено да се различават.

12 ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, МЕНИДЖЪР
Дори когато целите съвпадат, неформалната организация може да оказва негативно влияние, като отнема част от времето, енергията и лоялността на своите членове към фирмата.

13 ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, МЕНИДЖЪР
Положителното влияние на неформалната организация се изразява в: подобряване на комуникацията и координацията допълнително мотивиране на нейните членове установяване на неписани правила, улесняващи дейността на организацията

14 Управление Според Питър Дракър управлението е "особен вид дейност, която превръща неорганизираната тълпа в ефективна, целенасочена и организирана група". То се разглежда като непрекъснат процес на осъществяване на следните дейности: планиране, организиране, кадрово осигуряване, ръководене и контролиране.

15 Мениджър Лице, което отговаря за изпълнението на задачите чрез осъществяване на надзор и наблюдение върху други членове и ресурси на организацията. Според мястото си в йерархията на организацията мениджърите са от начално, средно и висше равнище.

16 Необходимите умения, както и разпределението на времето за изпълнение на основните управленски функции са различни за всяко равнище. Ролите, които мениджърът изпълнява, могат да се обособят в 3 групи (по Минцбърг):

17 Необходимите умения, както и разпределението на времето за изпълнение на основните управленски функции са различни за всяко равнище. Ролите, които мениджърът изпълнява, могат да се обособят в 3 групи (по Минцбърг):

18 междуличностни - роли на фигурант, лидер и свръзка
информационни - роли на комуникатор, разпространител и говорител свързани с вземане на решение - предприемач, разпоредител, разпределител на ресурси, посредник

19 ВЪПРОСИ 1. Кой от изброените фактори не влиза във външния контекст на управление: а) Обществена ценностна система б) Природни условия в) Дъщерни фирми г) Конкуренция

20 2. Кой от изброените фактори се отнася за вътрешния контекст на управление:
а) Конкуренция б) Бизнес - партньори в) Вътрешен контрол г) Финансови ресурси

21 3. Икономическите условия на външния контекст не включват: а) Финансово състояние на фирмата б) Темп на инфлация в) Равнище на безработица г) Брутен национален продукт

22 4. Информационните ресурси не включват: а) Знания и умения на мениджърите б) Документация в) Хардуер г) Софтуер

23 5. Организацията не е: а) Система от съзнателно координирани действия и сили на двама или повече души. б) Колектив от хора, ангажирани в осъществяване на дадена дейност. в) Съвкупност от връзки и взаимоотношения между отделните нива на управление и различните функционални области. г) Колектив от хора с разпределени между тях задачи.

24 6. Кое от следните твърдения е вярно:
Неформалната организация съществува във всяка формална организация. Целите на неформалната организация съвпадат с целите на формалната. Една силна и влиятелна неформална организация в пределите на формалната е желателна.

25 а) Само твърдение 1. б) Твърдения 1 и 3. в) Твърдения 2 и 3
а) Само твърдение 1. б) Твърдения 1 и 3. в) Твърдения 2 и 3. г) Само твърдение 3.

26 7. Кое от следните твърдения е невярно:
а) Управлението е процес на интегриране на средствата и задачите за постигането на определени организационни цели. б) Управлението е процес, насочен към координирани усилия чрез моделиране на структура от задачи, пълномощия, хора и комуникации. в) Управлението е особен вид дейност, която превръща неорганизираната тълпа в ефективна, целенасочена и организирана група. г) Управлението е процес на системна дейност по планиране, организиране, набиране на персонал, ръководене и контролиране с оглед постигане на обща цел.

27 8. Мениджърите от начално равнище отделят най-много време за:
а) Ръководене и контролиране б) Организиране и кадрова дейност в) Планиране и контролиране г) Организиране и ръководене

28 9. Катя е повишена от супервайзер (ръководител от начално равнище) на регионален мениджър - висш пост в тази фирма. Очаква се тя да отделя сравнително повече време за: а) Планиране и ръководене б) Организиране и селекция на персонала в) Планиране и организиране г) Планиране и контролиране

29 в) Умения за вземане на решение г) Умения за контролиране
10. Водещ технолог е току-що повишен в завеждащ лабораторията. Какъв вид умения най - вероятно ще трябва да развие той? а) Умения за общуване б) Технически умения в) Умения за вземане на решение г) Умения за контролиране

30 11. По кой от следните начини Минцбърг групира ролите, изпълнявани от мениджъра:
а) Междуличностни, информационни, посреднически б) Фигурант, свръзка, лидер в) Междуличностни, информационни, по вземане на решения г) Нито едно от предложените

31 12. Кое характеризира най-точно ролите на мениджъра по вземане на решения:
а) Предприемач, посредник б) Предприемач, посредник, разпределител на ресурси в) Предприемач, посредник, разпределител на ресурси, лидер г) Фигурант, свръзка, лидер

32 13. Коя от десетте роли на Минцбърг включва всички основни управленски функции по отношение на подчинените: а) Свръзка б) Лидер в) Разпространител г) Разпоредител

33 14. Когато един мениджър представя пред прекия си началник идеите на своя екип за развитие, той влиза в ролята на: а) Комуникатор б) Фигурант в) Говорител г) Предприемач

34 15. Коя от следните роли по вземане на решения според Минцбърг предполага търсене и използване на благоприятни възможности: а) Предприемач б) Разпоредител в) Разпределител на ресурси г) Посредник

35 16. Коя от следните информационни роли според Минцбърг предполага предаване на информация към членовете на организацията: а) Комуникатор б) Свръзка в) Разпространител г) Говорител

36 17. При първото си постъпване на работа, мениджърът трябва преди всички да демонстрира:
а) Образователния си ценз б) Способност да се разбира с останалите в) Интелигентност г) Умения за боравене с числа

37 18. Кое от следните становища се отнася в най-голяма степен за мениджърските умения:
а) Уменията отстъпват по важност на познанията за работа б) Мениджърските умения се използват в еднаква степен във всяка икономическа сфера в) Мениджърските умения трябва да отговарят на конкретните особености и потребности на организацията г) Уменията се придобиват по естествен начин заедно с мениджърския опит

38 19. В най-малка степен мениджърът е отговорен за:
а) постигането на целите на организацията б) работата на подчинените си в) морала на своите подчинени г) поддържане на етичността и ценностната система на обществото

39 20. Човешките ресурси на организацията включват:
а) работници и служители б) мениджъри в) поддържащ персонал г) притежатели на дялови участия д) всички изложени по-горе

40 21. Обществената ценностна система:
а) остава непроменена с течение на времето б) няма отношение към взаимоотношенията с останалите членове на организацията в) влияе на продажбите, като определя реакцията на клиента към продукта г) помага на мениджъра при взаимоотношенията му с останалите

41 22. Какви умения трябва да притежава мениджърът и ги пояснете:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...


Изтегли ppt "1 ТЕМА: КОНТЕКСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО."

Сходни презентации


Реклама от Google