Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Ресурсна ефективност в туризма

Сходни презентации


Презентация по темата: "Ресурсна ефективност в туризма"— Препис на презентация:

1 Ресурсна ефективност в туризма
REPUBLIC OF BULGARIA Ministry of Tourism Ресурсна ефективност в туризма

2 Туристическа политика
Цели Подобряване на бизнес средата Улесняване на административните процедури Кадрите в туризма Модернизация на съоръженията съгласно принципите на уст.развитие Стратегическата цел е да се повиши конкурентоспособността и ефективността на туристическия сектор в България чрез оптимално използване на наличните природни и антропогенни ресурси в съответствие с пазарните изисквания и очакванията на потребителите за устойчиво развитие на туризма. Усилията на Министерството на туризма са насочени към подобряване на бизнес средата в туристическия район, която включва стимулиране на инвестициите за подобряване на качеството на човешките ресурси в отрасъла и модернизация на съоръженията, съобразно принципите на устойчивото развитие. Стратегическата цел е да се повиши конкурентоспособността и ефективността на туристическия сектор в България чрез оптимално използване на наличните природни и антропогенни ресурси в съответствие с пазарните изисквания и очакванията на потребителите за устойчиво развитие на туризма. Усилията на Министерството на туризма са насочени към подобряване на бизнес средата в туристическия район, която включва стимулиране на инвестициите за подобряване на качеството на човешките ресурси в отрасъла и модернизация на съоръженията, съобразно принципите на устойчивото развитие.

3 Насърчаване на туризма в контекста на политиките за устойчиво развитие
1) Мерки за интегриране на туризма във всички релевантни политики 2) Насърчаване на устойчивостта на туризма 3) Повишаване на разбирането за и видимостта на туризма 1) Адаптиране към променящите се пазари 2) Увеличаване и обогатяване на туристическия потенциал 3) Засилване на социалната база и човешките ресурси на туризма 4) Защита на природните богатства и възстановяване на околната среда Туризмът у нас, както и в останалите страни от Европа и света, се развива в среда на неблагоприятни промени в климата, засилен натиск върху околната среда и други негатив-ни фактори, които влияят пряко и върху състоянието на туристическите ресурси и развитието на туристическата индустрия. Развитието на туризма обаче е в пряка зависимост от факторите на средата и качеството на природните богатства. В условията на глобални климатични промени и постоянно увреждане на околната среда в резултат от човешката дейност, туристическите дестинации са изправени пред множество предизвикателства. Необходими са последователни усилия от страна на всички заинтересовани страни за адаптация към природните процеси и намаляване на вредните въз-действия върху околната среда. Министерството на туризма използва всички налични ресурси за подпомагане на туристическия сектор чрез изготвянето на нови нормативни разпоредби за туристическите дейности, улесняване на административните процедури, подпомагане дейността на регионалните, местните и браншовите туристически организации и популяризиране на България като привлекателна целогодишно дестинация.

4 Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма с Хоризонт 2030
Важни предизвикателства за българския туристически сектор, които са разгледани и в новата дългосрочна стратегия за устойчиво развитие, са: Преодоляване на сезонната и териториална концентрация на българския туристически сектор; Предприемане на мерки за адаптиране на националния туристически продукт към изменението на климата; Защита на околната среда - подкрепа за прилагането на мерки за енергийна ефективност, управление на отпадъците и опазване на биоразнообразието и ландшафта; Преодоляване на прекомерното строителство в морските и планинските курорти чрез правни разпоредби. Туризмът в България се характеризира със сезонност и зависимост от метеорологичните условия и общото състояние на околната среда. Все по-често се наблюдават екстремни явления и при-родни бедствия, които са ясен сигнал за промените в климата. България като туристическа дестинация, но и всяко туристическо предприятие, трябва да направят стъпки за адаптация на туристическото предлагане към настъпващите промени. Сред възможните варианти за действие са разширяване на предлагането в крилата на сезона и извън активния сезон, насърчаване на развитието на алтернативни форми на туризъм с по-ниско негативно въздействие върху околната среда. Затова създаването на работеща институционална рамка и политики за управление на устойчивото развитие на дестинацията са сред най-големите предизвикателства пред Министерство на туризма. Важни предизвикателства за българския туристически сектор, които са разгледани и в новата дългосрочна стратегия за устойчиво развитие, са: Преодоляване на сезонната и териториална концентрация на българския туристически сектор; Предприемане на мерки за адаптиране на националния туристически продукт към изменението на климата; Защита на околната среда - подкрепа за прилагането на мерки за енергийна ефективност, управление на отпадъците и опазване на биоразнообразието и ландшафта; Преодоляване на прекомерното строителство в морските и планинските курорти чрез правни разпоредби.

5 Нарастване на броя на местата за настаняване
БРОЙ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕС 10 И ПОВЕЧЕ ЛЕГЛА БРОЙ легла в МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕС 10 И ПОВЕЧЕ ЛЕГЛА Обемът на настанителната база на туризма в България нараства много бързо от средата на 60-те години на миналия век. Териториалното разпределение на легловата база е с изразена концентрация по Черноморието. Неравномерното териториално разпределение на легловата база се отразява негативно и върху целогодишната ѝ използваемост. Намаляването на сезонността е важно от гледна точка на ограничаването на вредните въздействия върху околната среда и местните общности във високите сезони.

6 Потребление на енергия в туристическите места
Енергийна консумация на 1 туристическа нощувка (kWh) Само 12% от изследваните предприятия са заявили, че използват възобновяема енергия По-характерно е за местата за настаняване (24%), отколкото за ресторантите (8%) и "други" туристически предприятия (0%). Използването на възобновяема енергия се увеличава с размера на предприятията - от 10% за най-малките до 29% за най- големите предприятия. Все още туристическите предприятия, които предприемат действия за намаляване на потреблението на енергия са сравнително малко. В проучване направено съгласно Европейската система от индикатори за устойчиво развитие на туризма (ETIS) в Дунавския район на България през 2015 г. от Софийския университет, в рамките на Дунавската стратегия. потребление на енергия в туристическите места е високо. Само 12% от изследваните предприятия са заявили, че използват възобновяема енергия По-характерно е за местата за настаняване (24%), отколкото за ресторантите (8%) и "други" туристически предприятия (0%). Използването на възобновяема енергия се увеличава с размера на предприятията - от 10% за най-малките до 29% за най-големите предприятия. Средната консумация на енергия в обектите за настаняване се оценява на 30 kWh на 1 туристическа нощувка. Потреблението е сходно за предприятия с до 9 и служители, но рязко намалява за по-големите предприятия

7 Увеличаване на търсенето от страна на потребителите за устойчив туризъм
В отговор на това търсене Нашата политика включва разработване на програми и мерки за устойчиво развитие, свързани с: енергоспестяващи и екологични технологии в сградите и в управлението на туристически обекти прилагане на екологосъобразни технологии и системи и стандарти за качество на услугите за настаняване като използват защитени природни територии като ресурс за устойчивото развитие на туризма контрол качеството на водата постигане на устойчиво управление на отпадъците Според глобално проучване 66% от респондентите в световен мащаб (с 11% повече от 2016 г.) отбелязват, че биха заплатили повече за продукти и услуги от компании, ангажирани с положително социално и екологично въздействие Според глобално проучване 66% от респондентите в световен мащаб (с 11% повече от 2016 г.) отбелязват, че биха заплатили повече за продукти и услуги от компании, ангажирани с положително социално и екологично въздействие. В отговор на това търсене нашата политика включва разработване на програми и мерки за устойчиво развитие, свързани с: енергоспестяващи и екологични технологии в сградите и в управлението на туристически обекти прилагане на екологосъобразни технологии и системи и стандарти за качество на услугите за настаняване като използват защитени природни територии като ресурс за устойчивото развитие на туризма контролира качеството на водата постигане на устойчиво управление на отпадъците

8 Мерки, изложени в Плана за действие на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма с Хоризонт 2030 Развитие на нормативната уредба и политиките в областта на туризма Насърчаване на опазването на околната среда, ефективното управление на ресурсите и прилагането на мерки за адаптация към климатичните промени Операционализация на националната система за устойчиво развитие на туризма (за туристически дестинации) В Плана за действие на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма с Хоризонт 2030 е предвидено също така: Внедряване на национална система за сертифициране на качеството (или национален етикет за качество) в туризма Разработване и разпространение на информационни материали за повишаване на осведомеността за важността на системите за сертифициране Операционализация на националната система за устойчиво развитие на туризма (за туристически дестинации) Следващи стъпки

9 REPUBLIC OF BULGARIA Ministry of Tourism БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Изтегли ppt "Ресурсна ефективност в туризма"

Сходни презентации


Реклама от Google