Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № ? начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за ДЕВЕТИ клас 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения 9.клас изобра- жения Филм слайд № 1

2 Европейският съюз 1. Единният европейски акт
Раздел: Светът след Втората световна война Урок № ? Европейският съюз начало план на урока 1 2 3 1. Единният европейски акт 2. Учредяване на Европейския съюз 3. Разширяването 4. Европейският съюз в началото на XXI в. 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Речник: Единен пазар, Кохезия, Трите стълба, Европейското гражданство, Договорът от Маастрихт, Шенгенски споразумения, Лисабонски договор, Брекзит. слайд № 2

3 Страницата с подписите на Единния европейски акт
1.Единният европейски акт През 80-те години на ХХв. Настъпва оживление в процеса на интеграция. Проведени са първите преки избори за Европейски парламент (1979) и са присъединени новите демокрации от Южна Европа – Гърция (1981), Испания и Португалия (1986). Под енергичното председателство на Жан Делор Европейската комисия предлага близо 300 мерки за въвеждане на единен пазар и оформяне на пространство без граници. Срещнали подкрепата на бизнеса и правителствата, през 1986г. те залягат в Единния европейски акт. Договорът определя 31 декември 1992г. като краен срок за тяхното изпълнение. В отговор на загрижеността за балансиранато стопанско и социално развитие на отделните страни (кохезия) са разширени структурни фондове. Укрепва общоевропейската идентичност. Общностите се сдобиват със символи: синьото знаме с дванадесет златни звезди и Бетовеновата “Ода на радостта”. 1. Единният европейски акт Жак Делор - френски икономист, поли- тик и е първият човек, който е имал 2 мандата като председател на Европейската комисия   ( ). Под негово ръко-  водство Европейската иконо- мическа общност (ЕИО) постига значи- телни интеграционни ус- пехи по програмата за създаване на общ пазар. A. Въвеждане на единен пазар През 80-те години на ХХ в. настъпва оживление в процеса на интеграция. Проведени са първите пре ки избори за Европейски парламент (1979) и са при съединени новите демокрации от Южна Европа – Гърция (1981), Испания и Португалия (1986). Под енергичното председателство на Жан Делор Европей- ската комисия предлага близо 300 мерки за въвеждане на единен пазар и оформяне на пространство без граници. Жан Делор начало план на урока 1 2 3 4 Б. Единния европейски акт Срещнали подкрепата на бизнеса и правителствата, през 1986 г. те залягат в Единния европейски акт. Договорът определя 31 декември 1992 г. като краен срок за тяхното изпълнение. В отговор на загрижеността за балансиранато стопанско и социално развитие на отделните страни (кохезия) са разширени структурни фондове. Страницата с подписите на Единния европейски акт доку- менти В. Символи на ЕС Знаме: синьото знаме с дванадесет златни звезди. Химн на ЕС: Бетовеновата “Ода на радостта”. Мото на ЕС „Обединен в многообразието“ е от 2000 г. Денят на Европа се чества на 9 май всяка година и е посве- тен на мира и единството в Европа. На тази дата се отбеля- зва годишнината от историческата Декларация на Шуман.  изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 3

4 2. Учредяване на Европейския съюз
A. Договорът от Маастрихт за учредяване на ЕС Падането на Берлинската стена и обединението на Германия дават нов тласък на интеграцията. На 7 февруари 1992 г. в Маастрихт е подписан Договорът за учредяване на Европейският съюз, който въвежда единния пазар чрез четирите свободи (на движение, хора, стоки, услу- ги и капитали) и изгражда ЕС на оснавата на три стълба. Урок № ? начало Договорът за Европейския съюз, известен също така като Договорът от Маастрихт, и подписите на 12 министри на външните работи и на финансите от държавите членки около него план на урока 1 Б. Трите стълба Първият включва Общностите. Това е полето на икономическо обединение, което се ръководи от наднационалния принцип. Другите два обхващат правосъдието, вътрешния ред, външ- ната политика и политиката на сигурност. В тях намесата на Брюксел е ограничена и е въведено европейското граждан- ство и все повече решения се вземат с мнозинство. 2 3 Договорът за създаването на Европейския съюз е подписан в Маастрихт. В съответствие с него Съюзът се основава на Европейската общност (първа колона), с две допълнителни области на сътрудничество (2-ра и 3-та колони): Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и Правосъдие и вътрешен ред (ПВР). 4 В. Европейският съюз става факт Въпреки че договорът от Маастрихт въвежда единния пазар и е знак за продължаващото обвързване на Обединена Германия с Обединена Европа, датчаните не го одобряват. Едва след повторен референдум през май 1993 г. Европейският съюз става факт. Ускореното развитие на интеграцията скоро налага изменения. Договорите от Амстердам и Ница въвеждат поста на Върховен пред- ставител по обща външна политика и политика на сигурност, разширя- ват правата на Парламента, включват Шенгенските споразумения и Европейската социална харта. След като ирландците първо отхвърлят договора от Ница, а после го одобряват, той влиза в сила през 2003 г. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Филм слайд № 4

5 3. Разширяването A. Желание за присъединяване
Разширяването на ЕС 1995 г. (жълто) A. Желание за присъединяване През 1995 г. Австрия, Финландия и Швеция стават пълноправни членки. Без да са част от ЕС. Норвегия и Исландия са допуснати до единния пазар и прилагат европейски правни норми. Урок № 35 начало план на урока Б. Разширяването на изток Държавите от ЕС се опасяват, че бързото разрастване ще затрудни работата на съюза.За целта са изработе ни критерии и се водят продължителни преговори с бившите сателити. Те трябва да докажат, че са напълно демократични, имат работеща пазарна икономика и безусловно приемат върховенството на европейското право. В подготовката за членство ЕС оказва финансова помощ и насърчава развитието на икономиката и институциите на кандидатките. Успешният преход в Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Словения, Унгария и Чехия ускоряват пътя им към ЕС. През 2004 г. заедно с Кипър и Малта те влизат в Съюза. Изоставащите балкански страни изчакват още някол- ко години. С приемането на България и Румъния - /2007 г./ и Хърватия /2013г./, ЕС вече има 28 държави членки, с население над 500 милиона души. 1 2 3 4 ЕС 2013 г. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Филм Държави членки Хърватия- нов член Кандидати и потенциални кандидати слайд № 5

6 4. Европейският съюз в началото на XXI в.
A. Разцветът на ЕС Първото десетилетие на 21 век е период на разцвет на ЕС. Положителният ефект от въвеждането на единния пазар бър- се усеща. Съюзът е най-големият и богат търговски блок в света. Общата валута – еврото – се радва на успешен старт, а общото благоденствие на неговите граждани е съизмеримо само с това в САЩ. Урок № ? начало план на урока Различни версии на Европейската конституция 1 Б. Опит за Конституция на ЕС и Лисабонския договор Зад този красив образ обаче се крият редица проблеми. През 2002 и 2003г. Европейският конвент съставя конституция г. тя е одобрена от правителствата с цел да даде трайна рамка на съюза и да преустанови постоянния режим на изработване на нови договори и техните проблемни ратификации. Но ратификацията ѝ среща непреодолими трудности.-Фран- цузите и холандците, водени от вътрешни политически съо- бражения, отхвърлят конституционния акт. По инициатива на ФРГ през 2007 г. е изработен нов договор - Лисабонският. Той премахва трите стълба от Маастрихт и оставя в историята Европейските общности. Като прилага част от разпоредбите на конституцията, Лисабонският договор задава възможност за напускане на ЕС. 2 3 4 доку- менти В. Брекзит Второто десетилетие на 21в. е маркирано от кризата в Евро- зоната, миграционния натиск и проведения на 23 юни 2016г референдум във Великобритания. След 2015г. Финансовата криза е преодоляна, а през 2017 г. миграционния поток е ов- ладян, но резултатите от Брекзит са неясни. 52% от гласувалите в полза на отделяне от ЕС е най-тежкият удар върху европейското единство. изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 6

7 Лисабонският договор Документи:
Урок № ? Създава поста Президент на Европейския съюз, избиран от правителствата и одобряван от Европейският парламент. Върховният представител за външни работи и политика по сигурност се назначава от Европейския съвет и разполага със своя администрация. Премахва системата на „трите стълба“ и слага край на Европейските общности. Изравнява правата на Парламента и Съвета на министрите по почти всички предложения за европейско законодателство. ЕС получава повече правомощия в областта на енергийната политика, конкурентоспособността, екологията, здравеопазването, борбата с тероризма, спорта, туризма и хуманитарната помощ. Въвежда нова формула за гласуване с квалифицирано множество и разширява полето за неговото приложение. Страните членки запазват право на вето в областите: външна политика, данъчна политика, отбрана, отделни институционални въпроси. Признава правото на страна членка да напусне Съюза. Хартата на основните права на ЕС става част от европейското право. начало план на урока 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 7

8 3 1 2 4 Слайд № 8 Урок № ? начало план на урока доку- менти изобра-
жения изобра- жения Филм Слайд № 8

9 Изображения: 3 1 2 4 Слайд № 8 Урок № ? начало план на урока доку-
менти изобра- жения изобра- жения Филм Слайд № 8

10 Урок № ? начало план на урока 1 2 3 4 Еврото е най-амбициозният проект на ЕС. Активната работа по въвеждането на обща валута започва през 1990г., когато по настояване на Франция, Германия се ангажира с разпоредбите на Договора от Маастрихт. Последните въвеждат строги критерии и график за изпълнението им. През 1998г. е създадена Европейската централна банка, която контролира монетарната политика в Еврозоната, а на 1 януари 2002г. еврото влиза в обращение. Независимо че Великобритания, Дания и Швеция не стават част от Еврозоната, за първи път толкова много европейци (около 350 млн.души) си служат с една парична единица. Пълноправни членове   Асоциирани членове   Държави, които не са изпълнили процедурите за пълно прилагане на Шенгенското споразумение   Държави, които частично прилагат Шенгенското споразумение доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 9


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google