Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Задочната форма на обучение в ПГПТ “А. Ц. Буров” - Русе

Сходни презентации


Презентация по темата: "Задочната форма на обучение в ПГПТ “А. Ц. Буров” - Русе"— Препис на презентация:

1 Задочната форма на обучение в ПГПТ “А. Ц. Буров” - Русе
Задочната форма на обучение в ПГПТ “А. Ц. Буров” - Русе една доказана възможност за реинтегриране в образователната система 8. октомври 2015 г.

2 Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)
План за изпълнение на стратегията ( ) Политики за компенсиране на ефекта от преждевременното напускане на училище Мярка: Привличане на преждевременно напусналите за завръщане в образователната система

3 2006 – 2007 Началото е трудно! Няма учебни планове. Написахме ги!
Няма ученици. Намерихме ги! Учениците се страхуват. Мотивирахме ги!

4 брой записани ученици в задочна форма на обучение
През годините упоритата работа продължава, защото посоката е вярна, а резултатите - удовлетворяващи. брой записани ученици в задочна форма на обучение Общо: 566

5 2015 – 2016 Обучение на 282 ученици в задочна форма по 4 специалности
Входящо образователно равнище – завършено основно образование Срок на обучение – четири години Степен на образование – средно Професионална квалификация – III степен Възможности – продължаване на образованието във ВУЗ и професионална реализация

6 специалност: Газова техника
Завършилите тази специалност намират успешна реализация в общински и частни фирми, обслужващи газопреносни мрежи, централно отопление на газ, газстанции и сервизи.

7 специалност: Машини и системи с ЦПУ
Специалността е изключително търсена на пазара на труда в Русе и региона. Завършилите могат успешно да се реализират в държавни и частни фирми и предприятия, чиято дейност изисква използването на машини и съоръжения с ЦПУ.

8 специалност: Машини и съоръжения за заваряване
специалност: Машини и съоръжения за заваряване Усвоилите специалността могат да извършват заваръчни дейности и да контролират качеството им.

9 специалност: Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца
специалност: Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца Завършилите тази специалност могат да реализират професионалните си знания и умения в сферата на ранното предучилищно обучение, както и при работа с деца със специални образователни потребности.

10 Цели, които си поставяме:
Завръщане на преждевременно напусналите училище към формалната система на образование чрез организиране на задочна форма на обучение; Засилена информационна дейност за ползите от образование и възможностите, които предоставя училището ни; Осигуряване на качествен образователен процес за придобиване на средно образование и професионална квалификация; ПОО по професии и специалности, необходими на икономиката.

11 Резултати, които постигнахме
2014/2015

12 Проблеми, с които се сблъскваме:
Недостатъчна информираност на заинтересованите лица за възможностите за реинтеграция в образователната система; Непълнота в информационната база данни за преждевременно напусналите образователната система; Недостатъчно разбиране от страна на работодателите за осигуряване на ученически отпуски на учещите – работници; Продължават да са налице причините за напускане – икономически, социални, образователни, етнокултурни и др., поради което около 20% от учениците отново напускат образователната системата.

13 Това, с което се гордеем!

14 Професионална гимназия по промишлени технологии “Атанас Цонев Буров”
Професионална гимназия по промишлени технологии “Атанас Цонев Буров” сайт: Русе 7000, ул. "Цар Калоян" №11

15 Благодарим Ви за вниманието!
Успешна работа!


Изтегли ppt "Задочната форма на обучение в ПГПТ “А. Ц. Буров” - Русе"

Сходни презентации


Реклама от Google