Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Морбили в Русенска област

Сходни презентации


Презентация по темата: "Морбили в Русенска област"— Препис на презентация:

1 Морбили в Русенска област
за периода г.

2 Морбили в Русенска област за периода 2009-2010 г.
По данни на НЦЗПБ в РБългария при последния подем, регистриран след 16-годишен между-епидемичен период, вкл. прекъсване на местното разпространение през г., заболяемостта достигна 29,7%ooo за 2009 г. – заболели (със засегнати 12 области, предимно в източната половина на страната) и 290,9 %ooo през 2010г.–22004 заболели (с обхванати всички области на страната). Интензивното разпространение на морбили, поради лесния въздушно-капков механизъм на предаване на инфекцията и високата контагиозност (~ 100%), както и натрупване на възприемчиво население, допринесоха за наблюдаваното разпространение на инфекцията. През м. април 2009 г. бяха регистрирани първите случаи на морбили в страната, а в Русенска област – през м. ноември 2009 г.

3 Морбили в Русенска област за периода 2009-2010 г.
Във връзка с епидемичната обстановка по отношение на ваксинопредотвратимата инфекция морбили, министърът на здравеопазването със заповед разпореди организирането и провеждането на извънредна имунизационна кампания срещу морбили на всички лица от 13-месечна до 20-годишна възраст на територията на цялата страна чрез прилагане на една доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола. РЗИ (РИОКОЗ) – Русе изпрати уведомителни писма до Областния управител и кметовете на осемте големи общини и предписания до всички ОПЛ в Русенска област, касаещи организацията, провеждането и отчитането на извънредната имунизационна кампания срещу морбили. Съдействие получихме от представители на неправителствени организации, етнически и религиозни лидери, както и медицински специалисти от училищната здравна мрежа и лечебните заведения. Имунизацията се извърши от личните лекари за лицата от техния пациентски списък. В имунизацията се включиха и имунизационни екипи, организирани от РЗИ (РИОКОЗ). В Имунизационния кабинет на РЗИ (РИОКОЗ) – гр. Русе, бул. “Придунавски” № 68 се обхващаха лица без избран личен лекар. Съгласно указанията на МЗ първоначално по време на имунизационната кампания бяха обхванати лицата в горепосочената възрастова група, принадлежащи към рискови контингенти: всички, които са с непълен имунизационен статус за възрастта си по отношение на триваксината срещу морбили, рубеола и паротит, съгласно действащия Имунизационен календар, като от тях с предимство са живеещите в обособени ромски квартали, махали или селища. ОПЛ ежеседмично отчитаха в отдел „ПЕК” на РЗИ (РИОКОЗ) – гр. Русе броя на обхванатите лица с извънреден прием на комбинираната ваксина срещу морбили, рубеола и паротит. Дейността на Имунизационния кабинет се разшири и популяризира по време на епидемичната ситуация, свързана с разпространението на морбили в Русенска област. Своевременно екип от отдел “ПЕК” посещаваше на място огнището и се издирваха и имунизираха контактните лица, съгласно указанията на МЗ. През 2010 г. в Имунизационния кабинет са проведени 705 извънредни имунизации с триваксина срещу паротит, морбили и рубеола при 252 за 2009 г. В резултат на своевременно предприетите комплексни мерки разпространението на морбили на територията на Русенска област беше сравнително бързо ограничено.

4 Морбили в Русенска област за периода 2009-2010 г.
Показатели: 2009 г. 2010 г. Брой регистрирани случаи 117 269 От тях: - потвърдени 89 207 - вероятни 28 62 Заболяемост 46,57%ооо 107,97%ооо Разпределение по пол: - мъже 56 (47,86%) 126 (46,84%) - жени 61 (52,14%) 143 (53,16%) Разпределение по населени места: - градове 94,87% 76,58% - села 5,31% 23,42% Относителен дял на заболелите, посещаващи организирани колективи: 40,17% 40,89% Хоспитализирани болни: 96 (82,05%) 198 (73,61%) Болни с усложнения (пневмония, диария и др.): 36 (30,77%) 104 (38,66%) Починали 1 Леталитет 0,37% Смъртност 0,40‰оо

5 Морбили в Русенска област за периода 2009-2010 г.
Показатели: 2009 г. 2010 г. Възрастова структура: 0-1 г. 718,74%ооо 1756,82%ооо 1-4 г 268,10%ооо 1020,65%ооо 0-14 г. 252,83%ооо 337,25%ооо 12. Имунизационен статус по отношение на морбили: 117 269 - имунизирани срещу морбили 52 83 - неимунизирани срещу морбили 35, от които 15 са от 0-1 г. 117, от които 38 са от 0-1 г. - без данни за проведена имунизация срещу морбили 30 69

6 Морбили в Русенска област за периода 2009-2010 г.

7 Морбили в Русенска област за периода 2009-2010 г.

8 Морбили в Русенска област за периода 2009-2010 г.
Използвани съкращения в текста: МЗ – министерство на здравеопазването РИОКОЗ – Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве РЗИ – Регионална здравна инспекция ПЕК – Противоепидемичен контрол ОПЛ – общопрактикуващи лекари

9 Благодарим Ви за вниманието!


Изтегли ppt "Морбили в Русенска област"

Сходни презентации


Реклама от Google