Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Сенека Никое знание, даже най – възвишеното и благотворното, но само за мене самия, няма да ми достави удоволствие. Ако биха ми дарили мъдрост, но с едно.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Сенека Никое знание, даже най – възвишеното и благотворното, но само за мене самия, няма да ми достави удоволствие. Ако биха ми дарили мъдрост, но с едно."— Препис на презентация:

1 Сенека Никое знание, даже най – възвишеното и благотворното, но само за мене самия, няма да ми достави удоволствие. Ако биха ми дарили мъдрост, но с едно условие: да я държа само за себе си и да не я споделям с никого – аз бих се отказал от нея.

2 БИНАРНИ УРОЦИ ПО ЛИТЕРАТУРА И ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ
Професионална гимназия по транспорт, гр. Дупница Райна Георгиева, учител по български език и литература инж. Богдан Георгиев, учител по професионална подготовка

3 Като най-голямо препятствие пред учениците се явява зрелостният изпит по български език и литература. Оказва се, че ученици с добра до отлична степен на владеене на учебното съдържание по специалните предмети се стъписват пред художествен текст за анализ. Това може да се преодолее с познавателния пренос от двигателите върху литературата. В основата му е изграждането на позитивен аз-образ на учещия, самооценяващ се като знаещ. С подобна нагласа същият пренася логически структури от силния върху слабия си предмет.

4 бинарно информационно ядро
Така в координатната система с абсциса позитивен аз-образ и ордината знание се разполага бинарно информационно ядро /базисни параметри от два предмета/. бинарно информационно ядро знание позитивен аз-образ

5 Мултимедиен продукт за бинарно обучение по литература и двигатели
Мултимедиен продукт за бинарно обучение по литература и двигатели Съдържа: анимация на идеята на продукта с наслов “Романтиката е сега в моторите”; бинарни обобщителни уроци по литература и двигатели; тестове за проверка и самооценка знанията и уменията на учениците; справочни слайдове – бележки към треньора, изводи, приложения, литературна антология.

6 Задачите са организирани стереотипно при петте уредби на двигателя като наблюдения на схеми с оглед изясняване предназначението, устройството и принципа на действие на съответната уредба. Както се шегуват учениците, след вдишването на бензинните пари, започва “сънят за щастие”. Преминава се към литературните задачи, разпределени в съответствие с екипите.

7 Трябва да се открият аналогии в следните посоки:
Пускова уредба и елементите на сюжета в епически и лиро – епически текст; Запалителна уредба и композиционните особености на повест Горивна уредба и взаимоотношението реално/художествена измислица; Мазителна уредба и формалните белези на художествения текст; Охладителна уредба и текстуален анализ на художествен текст.

8 НЯКОИ УЧЕНИЧЕСКИ ИЗВОДИ
Старият работен цикъл на двигателя завършва с изпускане, така както патриархалният свят на Гераците си отива със смъртта на баба Марга. В дома изпълзяват “хиляди змии”. Пълненето с прясна горивна смес е аналогично с пълненето дома на Гераците с грехове – завист, крамоли, побой, срамна болест и пр. Повествователните линии се сплитат, затяга се възелът около патриархалната задруга до есктремната точка – делбата. Очевидна е аналогията с нагнетяването на газовете до точката на запалване в горивната камера на двигателя.

9 НЯКОИ УЧЕНИЧЕСКИ ИЗВОДИ
Повествователните линии се сплитат, затяга се възелът около патриархалната задруга до есктремната точка – делбата. Очевидна е аналогията с нагнетяването на газовете до точката на запалване.

10 НЯКОИ УЧЕНИЧЕСКИ ИЗВОДИ
Образите от следващите поколения, които напускат мизансцена на повестта, условно могат да се уподобят с отпадните продукти на горенето, които се извеждат от двигателя. Старите светове се оттеглят и освобождават място за новите герои.

11 ИЗВОДИ НА УЧИТЕЛИТЕ “...грешат учителите, които мислят да постигнат образованието на поверените им младежи като им диктуват много и ги заставят да изучават наизуст, без да им дават нужните обяснения. Грешат също и онези, които, като искат всичко да разяснят, не спазват мярката. Те не знаят как предпазливо трябва да се оголва коренът и да се влагат калемчетата на науките.” [ Ян Амос Коменски]


Изтегли ppt "Сенека Никое знание, даже най – възвишеното и благотворното, но само за мене самия, няма да ми достави удоволствие. Ако биха ми дарили мъдрост, но с едно."

Сходни презентации


Реклама от Google