Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 35 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за шести клас 1 2 3 запомни изобра- жения 6.клас Филм слайд 1

2 ПРОМЕНИ В ЖИВОТА НА БЪЛГАРИТЕ
Раздел: Българските земи под османска власт XV – XVII в. Урок № 35 ПРОМЕНИ В ЖИВОТА НА БЪЛГАРИТЕ начало план на урока 1 2 3 1. Политическата промяна 2. Промени в начина на живот на българите 3. Разпространение на исляма сред българите запомни изобра- жения Речник: Вселенската патриаршия, Спахия, Еничари. Филм слайд 2

3 1. Политическата промяна
A. Пречка за нормалното развитие Унищожаването на българската средновековна държавадовело до драматични промени в живота на поколения българи. Те никога не приели Осман- ската империя за своя държава. Замяната на християнската царска власт с ислям- ски владетел станала пречка за нормалното разви- тие на българския народ. Урок № 35 начало план на урока 1 2 3 Б. Българската патриаршия Османците унищожили и Българската патриаршия. Тъй като делели хората не по народност, а по вяра, те признали за единствен духовен глава на право- славните християни Вселенската патриаршия в Истанбул. Стенопис със семейството на болярина Радивой - ктитор на църквата Св. Георги на Кремиковския манастир запомни В. Откъсване от европейската цивилизация Българският народ бил лишен от своя аристокрация. Част от болярите загинали в бой, други били изселе-- ни. Видни духовници и книжовници намерили убе- жище в съседни страни. Завоеванието откъснало българските земи и от евро- пейската цивилизация. Контактите със свободните европейски народи се прекратили за повече от два века. изобра- жения Филм слайд 3 Село Широка лъка в Родопите (до Смолян), основано през XVII век.

4 2. Промени в начина на живот на българите
A. Българските селища Българските селища пострадали тежко в хода на завоеванието. Най-опустошени били районите на военни действия и около важните пътища. Големи групи българи напуснали равнините и се оттеглили в по-защитени планински области. В градовете и в полските села били настанявани мюсюлмани. Българите продължили да живеят в села и да обработват земите, наследени от де- дите им. Урок № 35 начало план на урока 1 2 3 Б. Султанът върховен собственик на земята Обработваемите еми вече принадлежали на султана, който ги давал на спахиите или на някоя джамия. Спахията оставял земята на селяните, като ги задължавал да предават част от реколтата, да плащат данъ-ци и да работят ангария.. Османците постепенно променили номадския си бит и усвоили от българите земеделски умения. Те пренесли от Изтока нови култури, като ориза, пъпеша, прасковата, кайсията. запомни изобра- жения Филм слайд 4

5 3. Разпространение на исляма сред българите A. Налагане на исляма
Мюсюлманите били най-здравата опора на османс- ката държава. За да ги увеличи, властта преселвала в българските земи тюркски племена от Мала Азия. С надежда да избегнат непосилните данъци, някои българи преминавали към исляма доброволно. Смя- ната на вярата била единствен път за издигане в об- ществото. Немалко християни били заставяни да сменят рели- гията си. През XVI-XVII в. османците наложили насилствено исляма в някои райони на Родопите и Македония с цел да смирят непокорните планинци. Друг път за насилствено налагане на исляма било вземането на момчета за еничари и отвличането на девойки за съпруги на мюсюлмани Урок № 35 начало план на урока 1 2 3 еничари запомни Б. Последици от налагането на исляма След няколко поколения смяната на вярата водела до загуба на народността. Тези събития оставили дъл- бок белег в народната памет на българите. Хиляди знайни и незнайни младежи и девойки били убити, но не предали вярата си. Някои от тях, като св. Георги Нови и св. Никола Нови били обявени за нови светци. изобра- жения Филм слайд 5 Св.Георги Нови Св.Никола Нови

6 ... Да запомним ... Насилията, религиозната дискриминация и тежките данъци влошили силно живота на българския народ, но поддържали жив духа на съпротива срещу чуждата османска власт. Урок № 35 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм слайд 6

7 ... Помислете, обсъдете, проучете ...
Урок № 35 1. До какви промени за българското общество и за начина на живот на хората довело унищожаването на държавата? 2. Посочете пътищата за преминаване на християни към исляма. Като имате предвид османския обществен ред, разсъждавайте аргументирано: добро-волно ли е било „доброволното приемане на исляма“ през XV – XVII в. начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм слайд 7

8 Падането на България под турско робство 4.16 мин.
Филми Урок № 35 Падането на България под турско робство мин. Османското нашествие мин. Падането на България под османско иго мин. начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google