Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ИЗГОТВИ Ф№ 118

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ИЗГОТВИ Ф№ 118"— Препис на презентация:

1 ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ИЗГОТВИ Ф№ 118
СЪГЛАСНИ ЗВУКОВЕ 2 КЛАС ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ИЗГОТВИ Ф№ 118 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "ИТ в детската градина и началното училище"

2 Съгласни звукове ЦЕЛИ: -актуализиране на знанията и уменията,
свързани със системата н съгласните звукове -усвояване на умения за откриване на съмнителния Съгласен в думата -осъзнаване на словообразувателната функция на съгласните

3 Очаквани резултати: -ученикът изговаря правилно звучните съгласни в края на думата ученикът може да разграничава звучни и беззвучни съгласни звукове и техните корелативни противопоставяния

4 Предложената презентация е активна-
в компютърния кабинет учениците се разпределят по двойкки. Слайдовете се сменят с кликване на мишката по желание на учениците. При отварянето на даден слайд в ляво долу се появяват активни бутони с инструменти. Те позволяват учениците да пишат направо върху задачите, да правят корекции и да дават предложения. Следват слайдове за проверка.

5 Запиши първата буква от името на всяко животно.

6 Всички сте записали следните букви:Б, П, В, Ф, Г, К, Д, Т, Ж, Ш,З, С Как се наричат техните Звукове?

7 Съгласни звукове Съгласните звукове са звучни и беззвучни. Звучните съгласни съдържат звук и шум, а беззвучните – само шум.

8 Първите букви на тези животни са :
Л, М, Н допиши другите съгласни букви, който са с ясен правопис

9 Кой пръв ще познае записаната пословица
Кой пръв ще познае записаната пословица ? Все още не са светнали лампите на някои съгласни. Кои са те? Какви са по звучност? Н а л ъ а т а а т а к а р а ъ и с

10 Правилно! На лъжата краката са къси !
Разкажете случка с такава поука ДОМАШНА РАБОТА

11 Играйте заедно с героите.
Единият добавя съгласен звук и получава нова дума . Другите премахват съгласен звук и получават нова дума Как крак Буза б-уза Лапа ла-па Котка к-отка кукла скок коса храна

12 Тези думи ли получихте? Как кРак Буза бЛуза Лапа лаМпа Котка кТотка кула кок оса рана Препишете новите думи.

13 Кора дом том шал сърна бор пор вея жал гора зърна фея
Свържи за танц по двойки думите. Помогнете си с танцуващите букви. Кора дом том шал сърна бор пор вея жал гора зърна фея

14 Така ли ги свързахте? пор бор фея вея гора кора том дом жал шал зърна
сърна

15 Препишете думите, като на мястото на звучния съгласен запишете беззвучен.
-ар вар бере -ере гара -ара -ега жега диня -иня -оза коза

16 За да прочетеш поговорката , трябва да отпаднат букви на беззвучните съгласни.Кои са те
? Д в а ж т а/ т, к, с б/ д, т, к в/ р, с, в к м е р и , в е д н а ж р е ж и . с

17 Така ли изпълнихте упражнението?
За да прочетеш поговорката , трябва да отпаднат букви на беззвучните съгласни.Кои са те ? Д в а ж а/ т, к, с б/ д, т, к в/ р, с, в м е р и , в е д н а ж р е ж и . Така ли изпълнихте упражнението?

18 Диктовка от “Книга за учителя по български език “за 2 клас Стр.29
Допълнителна задача: Диктовка от “Книга за учителя по български език “за 2 клас Стр.29 “Храбрите щурци” от Асен Разцветников Да се препишат в един ред само Звучните съгласни , а на друг ред- Само беззвучните.


Изтегли ppt "ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ИЗГОТВИ Ф№ 118"

Сходни презентации


Реклама от Google