Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

Сходни презентации


Презентация по темата: "ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА"— Препис на презентация:

1 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

2 Висшето училище по сигурност и икономика – най-младото ВУ
най-младото ВУ (преобразувано от 43-тото НС - 21.V.2015 г)

3 ИСТОРИЯ Създадено като Колеж по икономика и администрация (КИА) – Пловдив, с Решение на 39- Народно събрание от 29.Х.2003 г., Преобразувано с Решение на 43-тото Народно събрание от 21.V.2015 г., обнародвано в бр. 38 на в. „Държавен вестник“ от 26.V.2015 г. Развива се много динамично, натрупа сериозен имидж и се наложи като едно от най-престижните висши училища в Пловдив и региона.

4 Във ВУСИ студентите могат да бъдат обучавани по 3 професионални направления:
ИКОНОМИКА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

5 От учебната 2016/2017 г. ВУСИ дава възможност за обучение по 11 НОВИ БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ :
5 В ПН „Национална сигурност“ В ПН „Администрация и управление 1 В ПН „Икономика“

6 От учебната 2016/2017 г. ВУСИ дава възможност за обучение по 21 НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ :
12 В ПН „Национална сигурност“ 6 В ПН „Администрация и управление 3 В ПН „Икономика“

7 „Национална сигурност“ е сред приоритетните направления, в които се обучават студенти
Акредитация от НАОА (Протокол № 23/ ) ВУСИ - първото и единствено висше училище в Пловдивския регион, готвещо кадри за системата на националната сигурност – полицията, охранителна дейност, фирмената сигурност и др.

8 ОКС „Бакалавър“ в Професионално направление „Национална сигурност “
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ „Национална сигурност и антитерористична дейност“ „Национална сигурност и борба с киберпрестъпността“ „Регионална и общинска сигурност“ „Корпоративна и фирмена сигурност“ „Криминалистика (Детективска дейност)“ „Защита при бедствия и конфликти“

9 Нови ОКС „Бакалавър“ в Професионално направление „Национална сигурност“
„Гражданска и корпоративна сигурност“ „Национална и регионална сигурност“ „Обществен ред и местно самоуправление“ „Защита на националната сигурност“ „Безопасност и сигурност в туризма“

10 Нови ОКС „Магистър“ в Професионално направление „Национална сигурност“
Нови ОКС „Магистър“ в Професионално направление „Национална сигурност“ „Национална и международна сигурност“ „Противодействие на престъпността и тероризма“ „Киберсигурност“ „Съдебни експертизи със специализации по: криминалистически експертизи; психологически експертизи; икономически експертизи; компютърнотехнически експертизи; пожаротехнически експертизи; строителнотехнически експертизи“ „Митническо разузнаване и разследване“ „Национална и регионална сигурност (Управление на кризи)“ „Национална и регионална сигурност (Защита на класифицира-ната информация)“ „Национална и регионална сигурност (Мениджмънт на мироопазващи операции)“ „Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността“ „Международна сигурност и право“ „Национална сигурност и безопасност на храните“ „Безопасност и сигурност в туризма“

11 „Администрация и управление“ е второто приоритетно направление, в които се обучават студенти
Студентите придобиват умения за управление на частни и общински предприятия, хотели и ресторанти, за водене на делови разговори, справяне с възникнали кризисни и конфликтни ситуации и стават конкурентоспособни на международния трудов пазар.

12 ОКС „Бакалавър“ в Професионално направление „Администрация и управление “
Бизнес администрация“ „Управление на човешките ресурси“ „Мениджмънт на опазване на обществения ред и противодействие на престъпността“ „Мениджмънт на антитерористичната дейност“ „Управление на националната сигурност“ „Управление на регионалната и общинската сигурност“ „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството“

13 Нови ОКС „Бакалавър“ в Професионално направление „Администрация и управление“
„„Управление на бизнеса и предприемачеството“ „Мениджмънт на алтернативния туризъм“ „Управление при бедствия и конфликти“ „Мениджмънт на сигурността и обществения ред“ „Мениджмънт на антитероризма“

14 Нови ОКС „Магистър“ в Професионално направление „Администрация и управление“
• „Стопанско управление“ • „Бизнес администрация“ • „Публична администрация“ • „Управление на проекти“ • „Управление на комуникационните системи“ • „Управление на човешките ресурси“ • „Корпоративно управление“ • „Управление на административно-информационни системи“ • „Управление на държавните институции (Държавно управление)“ • „Мениджмънт на корпоративната сигурност“ • „Управление на регионите (областите, общините, кметствата)“ • „Мениджмънт на сигурността и обществения ред“ • „Мениджмънт на антитероризма“ • „Управление при бедствия и конфликти“ • „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството“ • „Мениджмънт на туристическите (и СПА) услуги“ • „Управление и организация на кинезитерапията“

15 „Икономика “ е третото приоритетно направление, в които се обучават студенти
Подготвя икономисти, които могат да се реализират като ръководители на производствено-търговско-финансовата дейност в предприятия от хранителната индустрия, в търговски дружества, държавни и общински органи на управление, холдинги, консорциуми и други формирования.

16 ОКС „Бакалавър“в Професионално направление „ИКОНОМИКА“
ОКС „Бакалавър“в Професионално направление „ИКОНОМИКА“ Икономика на туризма“ „Бизнес информатика“ „Счетоводство и контрол“ „Финанси“ „Маркетинг“

17 ОКС „Магистър“ в Професионално направление „ИКОНОМИКА “
ОКС „Магистър“ в Професионално направление „ИКОНОМИКА “ „Счетоводство и одит“ „Международен бизнес“ „Банки и банково дело“ „Електронна търговия“ „Маркетинг“ „Бизнес комуникации и PR“ „Финансов мениджмънт“

18 Нови ОКС „Магистър“ в Професионално направление „ИКОНОМИКА“
Нови ОКС „Магистър“ в Професионално направление „ИКОНОМИКА“ Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса Връзки с обществеността и брандинг в управлението на бизнеса в нематериалното производство Международен маркетинг

19 Допълнителна информация – ОКС “Бакалавър“
Специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ е нова и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което предлага тази форма на образова-ние. Тя е изключително полезна, а специалистите – търсени като кадри в институции, учреждения от държавния сектор, в предприятия и фирми от частния сектор във всички сфери на икономиката, както и като специалисти в частни структури за поддържане на обществения ред и сигурност съобразно с новите изисквания към страната ни като член на Европейския съюз. В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ: Теоретични знания: правни отношения в областта на престъпността и опазването на обществения ред в България като член на ЕС; иновационни средства и техники за отбрана; системи за субординация и действия при решаване на кризисни ситуации; основи на психологията; наказателно право; финансово-данъчно право; информационни технологии и информационно осигуряване;

20 Практически умения: решаване на казуси при разкриване на престъпна дейност и залавяне на нарушители; спортно-техническа подготовка за защита и работа със специални средства; работа с хора при трудни или извънредни обстоятелства; познаване на работата на звената в държавните и местните институции за противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Какво може да се работи след завършване? експерти на изпълнителско и ръководно ниво в сферата на МВР и специализираните държавни структури; експерти в местни институции и организации, работещи и в областта на опазването на обществения ред; експерти по създаването и организацията на охранително звено в частни структури; експерти във всички сфери на националното стопанство и др. Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение – редовна, задочна. Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.

21 Специалността „Национална сигурност и антитерористична дейност“ е нова и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което я предлага. Обучението по тази специалност цели студентите да придобият знания за характера на националната сигурност и специфичните особености на антитерористичната дейност и умения и навици за работа в структурите на националната сигурност и в екип по европейските стандарти за сигурност. В процеса на обучението студентите придобиват: Теоретични знания: европейско законодателство за противодействие на тероризма; национално законодателство за противодействие на тероризма; противодействие на тероризма чрез осъществяване на разузнаване; разкриване и разследване на терористични актове; конституционно, административно, гражданско право; финансово разузнаване и фирмена сигурност; контраразузнавателна подготовка и специални разузнавателни средства; минимум един западен език и др.

22 Практически умения: обезпечаване на дипломатическата, авиационната, ядрената, корпоративната сигурност на различни институционални и оперативни равнища; прогнозиране и анализ на събития, инциденти и кризи в сферата на сигурността и антитероризма; водене на преговори и преодоляване на кризи със заложници; използване на оръжие и помощни средства за защита; антитерористични операции; охрана на стратегически обекти и неутрализиране на терористични групи; наблюдение на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим; комплексно използване на сили, средства и методи за предотвратяване, пресичане и разкриване на терористични актове; прилагане на средства, способи и форми на разузнаване и превенция и разкриване на терористични актове и противодействие на тероризма и т.н.

23 Какво може да работи след завършване?
в системата на сигурността и антитероризма в Министерството на вътрешните работи; в органите на частни и държавни структури, свързани със сигурността и отбраната; в българската армия; в митническите служби; в дейности по организация за защита и охрана на дружества от частния сектор, организации с нестопанска цел и изследователски организации с интереси в областта на сигурността и охраната; в системата по сигурността и антитероризма на летищa; в охранителни фирми; в банки и др. Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение – редовна, задочна. Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по специалността „Национална сигурност и антитерористична дейност“.

24 „Бизнес администрация“ е една от най-популярните и атрактивни специалности за студентите в целия свят. Тя формира специалисти с широкопрофилна подготовка по икономика и управление във всички отрасли и дейности на националното стопанство, в публичния и частния сектор. В процеса на обучението студентите придобиват: Теоретични знания: теория и практика на управлението; класически и съвременни икономически теории; съвременни информационни технологии; основи на правото; бизнес комуникации и връзки с обществеността; ключови направления на международната икономика; основи на финансите и счетоводството; минимум един западен език и др. Практически умения: изработване на ефективни управленски решения; диагностициране и усъвършенстване на системите на управление; извършване на задълбочени икономически анализи; активно водене на бизнес преговори с наши и чуждестранни партньори; ефективно общуване в света на бизнеса с колеги и ръководители на всички равнища; набелязване и осъществяване на мерки за рационално и ефективно използване на всички видове ресурси и т.н.

25 Какво може да се работи след завършване?
ръководители на различни равнища на управление на организациите; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на фирмите; съветници (щабни специалисти) на висшето ръководство в стопанските организации (фирми); специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на организациите; консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление и администрация в местните и държавните управленски структури; ръководители на локални и международни проекти. Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение – редовна, задочна. Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по специалността „Бизнес администрация“.

26 Специалността „Финанси“ подготвя специалисти за всички звена на националната финансова система. Обучението включва общотеоретична подготовка в областта на парите, финансите, кредита, застраховането и специализираща подготовка, която оформя професионалното направление на завършилите студенти. В процеса на обучението студентите придобиват: Теоретични знания: теория на общественото и икономическото развитие; модели за финансово управление на обществото; държавни и фирмени финанси; правила на отчетността, планирането, анализа и контрола на стопанската дейност; информационно осигуряване на финансовата система; теория на парите и финансите; банки и банково дело; международни финанси; Практически умения: професионално интерпретиране и прилагане на финансовото законодателство; създаване и прилагане на конкретни технологии за разкриване на държавни приходи; познаване на отчетността и финансовото състояние на данъкоплатците; решаване на конкретни задачи при кредитирането на икономическите агенти и управлението на парите; осъществяване на финансов анализ и упражняване на финансов контрол във финансово-контролните системи;

27 Какво може да се работи след завършване?
Завършилите специалността могат да заемат изпълнителски и ръководни позиции в институции от системата на Министерството на финансите, в местната (общинската) финансова администрация, в управления и отдели на БНБ и на търговските банки, в спестовно-кредитни организации, в НАП, в инвестиционни, застрахователни и пенсионноосигурителни компании, в териториалните поделения на Сметната палата, във финансовите служби и отделите на НОИ и на фирми от различни отрасли и сфери на икономиката. Те могат да работят като: финансови, банкови, застрахователни и осигурителни експерти; финансови консултанти; борсови агенти; специалисти в лизингови, факторингови и други специализирани финансови институции. Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение – редовна, задочна. Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по специалността „Финанси“.

28 Едно от по-старите определения гласи, че маркетингът е проучване на па-зара с оглед на търсенето и предлагането на стоки, а маркетинговият отдел във фирмата се занимава с възможността за пласиране на продукцията. Това понятие е твърде остаряло и в никакъв случай не обхваща всички маркетингови дисциплини, свързани с вътрешнофирмените процеси и пазарните взаимоотношения. Специалността „Маркетинг“ осигурява висококачествена подготовка на специалисти във всички сфери на социалното развитие на страната – икономика, финанси, култура, наука, изкуство, образование и др. В процеса на обучението студентите придобиват: Теоретични знания: маркетингова теория; теории на общественото мнение; теория на рекламата; теория на масовите комуникации; теория на журналистиката; социална психология; теория на анализите; икономически теории.

29 Практически умения: решаване на актуални казуси в областта на маркетинга на фирма, организация и институция; разработване на анализи, прогнози за изследване на общественото мнение; разработване и реализация на кризисни планове по актуални казуси; разработване и налагане на рекламен продукт на пазара; предлагане на стайлинг и работа с клиенти и др. Какво може да се работи след завършване? специалисти маркетолози в публичната администрация, частния сектор и пр.; маркетолог мениджър в дребния, средния и едрия бизнес; експерти във всички видове медии и рекламни агенции; експерти в областта на пиара; експерти в агенции, организации и институции за анализи и прогнози, за създаване и реализиране на стратегии за развитие на пазара на ново производство, фирма или продукт; експерти в държавни и местни органи на управление; творчески и ръководни кадри на мениджмънта във фирми и предприятия в частния и държавния сектор във всички сфери на икономиката. Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение – редовна, задочна. Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по специалността „Маркетинг“.

30 Допълнителна информация – ОКС “Магистър“
Специалност „Противодействие на престъпността и тероризма“ Магистърската програма „Противодействие на престъпността и тероризма“ подготвя специалисти притежаващи знания, умения и компетенции в областта на противодействие на престъпността и тероризма. Обучението преминава през курсове по история на тероризма, кризисен мениджмънт, управление и функциониране на специалните служби, специални разузнавателни средства, специална тактика и специализирана самозащита. В процеса на обучението студентите придобиват: Теоретични знания за : задачите, структурата и организацията на дейността на органите противодействащи на различните форми на престъпността и тероризма; тактиката при планиране и провеждане на мероприятия за недопускане извършване на престъпления и тероризъм; принципите на организация на дейността на структурите от сектора за сигурност за противодействие на престъпността и тероризма; организацията и управлението на специалните служби; правна регламентация на специални разузнавателни средства.

31 Практически умения: организиране и провеждане на първоначални и последващи мероприятия за разкриване на престъпления и терористична дейност; обезпечаването на дипломатическата, авиационната, ядрената, корпоративната сигурност на различни институционални и оперативни равнища; водене на преговори и преодоляване на кризи със заложници; информационно аналитична дейност за противодействие на престъпността и тероризма. Какво може да се работи след завършване? Административни специалисти /мениджъри, ръководители и експерти/ Анализатори по управление и организация: специалист, сигурност Специалисти по администриране на политики: Експерт /сигурност/, Служител по сигурността на информацията, Експерт програми и проекти /сигурност/ Продължителност на обучение една година и половина. Дипломиране: Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на дипломна работа. Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Противодействие на престъпността и тероризма“.

32 Специалност „Киберсигурност“
Магистърската програма „Киберсигурност”, е актуална, адекватна на средата и потребността, атрактивна програма , която осигурява знания, умения и компетенци за справяне с новите заплахи пред киберпространството и сигурността. При все по-бързото развитие на интернет и информационните и комуникационни системи, заплахите за обществото също ще се увеличават с пълна сила. В процеса на обучението студентите придобиват: Теоретични знания: основните аспекти на мениджмънта на киберсигурността методи, средства и процедури за осигуряване на сигурност в киберпространството; прилагане на подходи за вземане на решение и разработване на процедури; техники за сигурност и защита на информационните ресурси; планиране за способности за киберсигурност на базата на сценарии; човешкият фактор в киберсигурността; управлението на IT проекти в публичния и частния сектор; противодействието срещу киберпрестъпления; информационна сигурност, сигурност на приложенията, интернет сигурност; мрежова и комуникационна сигурност; сигурност на системите на критичната информационна инфраструктура.

33 Практически умения: прилагане на съвременни методи и технологии при разработване на проекти за защитени информационни системи; прилагане на подходи за вземане на решение и разработване на процедури и техники за сигурност и защита на информационните ресурси; планиране на ресурсите, оценяване на риска и изграждане на способности в сектора за сигурност; използване на модели и симулации за решаване на изследователски и експертни задачи в сигурността. Какво може да се работи след завършване? Завършилите програмата могат да се реализират като служители в държавната администрация и частния сектор на позиции от средно до висше мениджърско ниво. Продължителност на обучение една година и половина. Дипломиране: Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на дипломна работа. Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Киберсигурност“.

34 Специалност „Международна сигурност и противодействие на тероризма“
Програмата предлага специализирано обучение в областта на международната сигурност и противодействието на тероризма. Обучението се провежда в специализирани курсове по геополитика и сигурност, екологична и технологична сигурност, разузнаване, основи на сигурността, дипломатическо и консулско право, миграции и сигурност, история на тероризма, кризисен мениджмънт, организация и дейност на специалните служби. Обучението е с редовна, интензивна и дистанционна форма и средна продължителност – една година и половина. Специалност и професионална квалификация: Специалност: Международна сигурност и противодействие на тероризма Квалификация: Магистър по международна сигурност и противодействие на тероризма Специализация: Специализирана самозащита Практики: Програмата включва практически занятия по специална тактика и специализирана самозащита Международна мобилност: по програми „Еразъм“

35 Компетенции на завършилите програмата:
Завършилите програмата притежават системни и съвременни знания и умения за: тенденциите, организациите и механизмите за осъществяване на глобалната и регионална сигурност; задачите, структурата и дейността на международните организации за противодействие на тероризма; обезпечаването на дипломатическа, ядрена и корпоративна сигурност на различни институционални и оперативни равнища; прогнозиране и анализ на събития, инциденти и кризи в сферата на сигурността и тероризма. Дипломиране: Завършването на обучение в магистърската програма става с държавен изпит, след покриване изискванията на програмната схема. Професия и възможни заемани длъжности: Като ръководни кадри и експерти в системата на службите за сигурност, частни фирми и корпорации, и преподаватели по специализирана самозащита.

36 УЧЕБНО-МАТЕРИАЛНА БАЗА
ВУ притежава собствена учебно-материална база с над 8000 кв. м разгъната застроена площ и се състои от 4 съставни корпуса, плюс обслужващ сектор: • ректорат; • учебен корпус със семинарни зали и кабинети; • втори учебен корпус с големи лекционни аудитории; • аула за 400 студенти; • търговски обслужващ сектор (копицентър, книжарница, студентски ресторант и др.).

37 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА
гр. Пловдив, бул. «Кукленско шосе» № 13 телефони 032/ ; 032/ ; vusi.bg ; СИМВОЛ НА КАЧЕСТВОТО И ПРЕСТИЖА


Изтегли ppt "ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА"

Сходни презентации


Реклама от Google