Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ. СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР

Сходни презентации


Презентация по темата: "ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ. СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР"— Препис на презентация:

1 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ. СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ. СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР е-ОБЩИНА с АКСТЪР 2010

2 Съдържание на презентацията
Архитектурата на комплекса АКСТЪР-2010 ЕТАПИ при изграждане на общинска информационна система Новости и новите “деца” от фамилията програмни продукти АКСТЪР Възможности за интегриране с други приложения и със системите на е- правителство

3 Какво е АКСТЪР е-управление е-администрация е-кадастър
Група от специалисти по информационни технологии с ядро в Технически университет-София Фамилия от повече от 24 програмни продукта за нуждите на “BACK”, “FRONT”, “WEB” и “GIS” ОФИС с приложение в: е-управление е-администрация е-кадастър е-инженерна инфраструктура е-сигурност

4 С комплекса АКСТЪР работят:
ОБЩИНИ: 130 София + 20 района; Пловдив + 6 района; Бургас + 4 района Сливен, Благоевград, Монтана, Враца, Ловеч, Кнежа, Созопол и много други. ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ: 11 Други: АКБ-ФОРЕСТ, Мини Марица Изток ЧЕЗ-България

5 Архитектура на АКСТЪР-2010
Приложни интерфейси Комуникационен интерфейс Отдалечен контрол

6 ЕТАПИ при изгражданена общинска информационна система.
ЕТАП 1 1.1.Внедряване на АКСТЪР ОФИС: система за електронен документооборот и контрол на административните процеси със системата 1.2.Изграждане на ядрото на Информационната система на общината със системите: АКСТЪР ИМОТИ - АКСТЪР НАЕМИ АКСТЪР КАСА - АКСТЪР ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ Обучение на служители и администратор(и) (продължителност 1-2 седмици)

7 Съвместна работа Няколко думи за петте програми АКСТЪР ОФИС
АКСТЪР КАСА АКСТЪР ВЗЕМАНИЯ АКСТЪР НАЕМИ АКСТЪР ИМОТИ

8 ЕТАП 2 2.1. Изгражадне на WEB портал на общината с програмата АКСТЪР WEB ПОРТАЛ 2.2. Преминаване към цялостен електронен документооборот с внедряване на електронен подпис за всеки служител със системата: АКСТЪР ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС/ АКСТЪР ОБЩИНСКА PKI 2.3. Интегриране на кметствата със общинската информационна чрез технологията АКСТЪР WEB ОФИС Обучение на служители и администратор(и) Продължителност 1-2 седмици

9 ЕТАП 3 Внедряване на системите :
АКСТЪР ТЪРГОВИЯ АКСТЪР НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АКСТЪР ТЕМИДА Модули към АКСТЪР ОФИС: “ПРОЕКТИ”, “ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”, “ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ” Обучение на служители и администратор(и)

10 ЕТАП 4 WEB -информационни услуги
АКСТЪР ОБЩИНСКИ ИМОТИ: Общинската собственост Разпоредителните сделки АКСТЪР ТЪРГОВИЯ: Регистър на разрешителни Регистър на уведомленията. Регистър на временните разрешителни. Регистър на категоризираните обекти АКСТЪР ОФИС: Регистър на индивидуалните административни актове ( Регистър на обществените поръчки Регистър на регулаторните режими. Регистър на проектите Обучение на служители и администратор(и)

11 “BACK” ОФИС

12

13 Милитаризирана зона Демилитаризирана зона

14 ЕТАП 4 АКСТЪР МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Регистрация на декларации (по чл. 14, 17, 54, 61, 32, 49, 117), заявления и други документи Генериране и осчетоводяване на задълженията Приемане на всички видове плащания Справки, отчети, анализи АКСТЪР Местни данъци и такси

15 Архитектура на системата
АКСТЪР Местни данъци и такси 15

16 АКСТЪР Местни данъци и такси
16

17 Възможности на системата
Пълно съответствие със ЗМДТ 2010 Пълно покритие на възможностите на старата информационна система Пълно покритие на новите изисквания Удобства за работа (едно приложение) Богати възможности за дефиниране на права и роли на служителите Пълна история на всички редакции на данни Възможност за възстановяване на състоянието на данните към даден момент Защита на данните и автоматично архивиране АКСТЪР Местни данъци и такси 17

18 Задължения и справки Задължения Автоматично генериране и олихвяване
Годишно облагане Пълна настройка на формулите Една каса Пълна история на задълженията и плащанията по години Справки Справки по декларираните данни Счетоводни справки Контролни справки Изход към рaзлични формати

19 Миграция на данните Специални инструменти за анализ на некоректно натрупаните данни (Пълна съвместимост със съществуващата система) Анализ на некоректни данни и изготване на отчети Средства за посочване ибързо отстраняване на грешките в интерактивен режим Съхраняване на направените изменения за бъдещи анализи. АКСТЪР Местни данъци и такси 19

20 Интероперабилност ОБМЕН НА ДАННИ СЪС: ДРУГИ СИСТЕМИ
Фамилия продукти АКСТЪР АКСТЪР НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АКСТЪР ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ АКСТЪР ОФИС ДРУГИ СИСТЕМИ Сравняване с данни предоставени от КАТ Връзка с локална база данни “Население”

21 Внедряване – 5 работни дни
1. Сключване на договор ден /понеделник/ 2. Обучение на служителите ден /вторник/ 3. Инсталиране на тестова версия и реална практическа работа с нея ден /сряда/ 4. Миграция на данните 2 дни/четвъртък и петък/ 5. Начало на работа в понеделник на следващата седмица АКСТЪР Местни данъци и такси 21

22 АКСТЪР МДТ - Oпции Безплатно обучение
Пробна експлоатация за срок от 2 месеца Възможност за разсрочено плащане

23 ЕТАП 6 Внедряване на системата АКСТЪР ГИС ОФИС поддържаща специализирани регистри със важна геореферирана за общината информация, АКСТЪР ГИС ОФИС обхваща Базово ядро от 10 слоя Разширение от 40 слоя Специализирани подсистеми АКСТЪР КАДАСТЪР АКСТЪР УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ АКСТЪР ПОДЗЕМНИ ПРОВОДИ Обучение на служители и администратор(и)

24 АКСТЪР “ГИС ОФИС” Регулация` Кадастър Много други Сгради Релеф

25 Графични слоеве Много други.. Кадастър Паро- и газопреносна мрежа
Регулация Телефонна мрежа Лесоустройствен план Пътна инфраструктура Застроителен план Екология Улично осветление Градски транспорт Водопровод Много други.. Канализация Слаботокова мрежа Силнотокова мрежа АКСТЪР ГИС ОФИС 25

26 Потребители и права АКСТЪР ГИС ОФИС

27 Тримерен модел Възможности
Изграждане на тримерен модел по данни от преки измервания Въвеждане на структурни линии, линии на прекъсване и други Изчислява обем на повърхнини, разлики между две повърхнини и визуализация на изкопи и насипи Надлъжни и напречни профили на повърхнината Автоматично се създават хоризонтали Тримерна интерактивна визуализация на получения теренен модел АКСТЪР ГИС ОФИС 27

28 Тематични карти Системата разполага с мощен апарат за създаване на тематични карти Картите могат да бъдат оцветени в различни цветове в зависимост от стойностите както на графичните данните така и на семантичната информация Потребителят има възможност чрез лесни за работа диалози да задава сложни условия за всяко поле от данните Така получените тематични карти могат лесно да се отпечатат или да се пренесат в други системи АКСТЪР ГИС ОФИС 28

29 Тематични карти АКСТЪР ГИС ОФИС

30 Улично осветление АКСТЪР ГИС ОФИС

31 Основни възможности Паспортизация на елементите на уличното осветление – стълбове, кабелни трасета, осветители, касетки Следене на провежданите ремонтни дейности и прогнозране на следващи ремонти Създава богат набор изходни документи – справки, баланси и други АКСТЪР ГИС ОФИС 31

32 ГИС АКСТЪР ОФИС - Oпции Безплатно обучение
Пробна експлоатация за срок от 2 месеца Разсрочено плащане за период от две години Безплатно конвертиране на съществуващите към момента данни

33 ЕТАП 7 WEB АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Варианти на реализация: Сървърът в разположен локално в общината Сървърът се хоства от провайдер Ползват се услугите от Ползват се услугите от Реализация на заплащането на услугите: Системата за електронни разплащания в администрацията Системата еpay.bg Банков превод Обучение на служители и администратор(и)

34 WEB АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Клиент WEB УСЛУГИ WEB Броузер АКСТЪР КОМУНИКАТОР Структуриран документ Структуриран документ Серифицирана услуга WEB СЪРВЪР ESOED CLIENT WEB УСЛУГИ АКСТЪР КОМУНИКАТОР АКСТЪР ОФИС

35 АКСТЪР SMS АКСТЪР SMS е система, чрез която ИС на общината или служител може да изпраща кратки текстови съобщения до мобилни телефони в страната и чужбина. Има за цел да предостави на общинската администрация възможност да уведомява гражданите за събития и услуги.

36 Архитектура на системата

37 Функции на системата Поддържа различни възможности за изпращане на мобилни съобщения Поддържа регистър на контактите Групиране на контактите в групи Изпращане на SMS до отделни контакти или телефонни номера Изпращане на SMS до група от контакти Получаване на SMS от мобилни номера

38 Функции на системата Таксуване на входящи SMS – съобщенията, които гражданите изпращат, за да заявят дадена услуга могат да бъдат таксувани по определена тарифа и приходите да влизат в касата на общината Автоматичен отговор на входящи съобщения Пренасочване на входящите съобщения към документооборотната система, с цел уведомяване на отговорно лице

39 Функции на системата Бързи съобщения - поддържане на предварително дефинирани шаблони Реализиране на SMS анкета Автоматично изпращане на съобщения Уеб базиран интуитивен интерфейс, позволяващ лесната работа на потребителя Пълна интеграция със системите на Акстър

40 АКСТЪР R-MОБИЛ: превоз на хора с ограничена мобилност

41 Функциите на системата
Поддръжка на регистър на клиентите - Информация за клиента - Информация за различните решения на ТЕЛК - Информация за помощните уреди, които използва Поддръжка на регистър на служителите, участващи в работния процес систематизиране в групи - съставяне на график за заетост на служителите Приемане и обработка на заявки за превоз Поддръжка на регистър на автомобилите - информация за извършените манипулации върху автомобилите (прегледи и почиствания) - информация за пътните листове Справки

42 Други продукти АКСТЪР ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ АКСТЪР ЖИЛИЩНА КАРТОТЕКА
Автоматизира дейността на общината, свързана с Закона за управление на общинската собственост АКСТЪР ЖИЛИЩНА КАРТОТЕКА Поддържа регистър на нуждаещите се от жилище жители на общината и позволява да се извършва класиране в съответствие с правилата, определени с решение на общинския съвет.

43 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ. СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР
Човек е щастлив, ако сутрин с удоволствие отива на работа и вечер с удоволствие се връща в къщи. АКСТЪР помага на общинския служител да реши само първата половината от задачата си да постигне човешкото щастие.


Изтегли ppt "ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ. СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР"

Сходни презентации


Реклама от Google