Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма” 9002 Варна бул. “Княз Борис І” № 77 Каб. Н-108, тел. 0882 164 787 E-mail:

Сходни презентации


Презентация по темата: "ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма” 9002 Варна бул. “Княз Борис І” № 77 Каб. Н-108, тел. 0882 164 787 E-mail:"— Препис на презентация:

1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма”
9002 Варна бул. “Княз Борис І” № 77 Каб. Н-108, тел

2 INTERNATIONAL TOURISM
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма” ПРЕДЛАГАНИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ТУРИЗЪМ INTERNATIONAL TOURISM

3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма” ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
Доц. д-р Таня Дъбева – ръководител катедра Специалист в областта на франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Проф. д-р Марин Нешков Специалист в областта на макрорегулиране на туристическия бизнес

4 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма” ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
Проф. д-р Светла Ракаджийска Специалист в областта на туристически пазари, маркетинг, мониторинг на туристическия бизнес Доц. д-р Татяна Христова Специалист в областта на мотивация и персонална кариера

5 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма” ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
Доц. д-р Стоян Маринов Специалист в областта на управление на туризма и мониторинг на туристическия бизнес Гл. ас. Д-р Тодор Дянков Специалист в областта на пазари и маркетинг в туризма

6 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма” ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
Гл. ас. д-р Велина Казанджиева Специалист в областта на макрорегулиране на туристическия бизнес Гл. ас. д-р Вилиян Кръстев Специалист в областта на география на туризма

7 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма” ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
Гл. ас. д-р Георгина Луканова Специалист в областта на франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Гл. ас. Мария Велева Специалист в областта на мотивация и персонална кариера

8 ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СЪЩАТА СПЕЦИАЛНОСТ (СС):
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма” УЧЕБЕН ПЛАН на СПЕЦИАЛНОСТ ТУРИЗЪМ ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СЪЩАТА СПЕЦИАЛНОСТ (СС): Валоризация на туристическите ресурси Управление на недвижимата собственост в туризма Макрорегулиране на туристическия бизнес Финансов мениджмънт Мониторинг на туристическия бизнес Мотивация и персонална кариера Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Световна търговия и борси Магистърски семинар Избираема (1) от: Първи чужд език – немски Първи чужд език – френски Втори чужд език - немски Втори чужд език - френски Първи чужд език – английски Втори чужд език - английски Първи чужд език – руски Държавен изпит или защита на дипломна работа

9 ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ В ОБЛАСТТА НА СНУ:
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма” УЧЕБЕН ПЛАН на СПЕЦИАЛНОСТ ТУРИЗЪМ ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ В ОБЛАСТТА НА СНУ: Пазари и маркетинг в туризма Избираема (1) от: Въведение в туризма Първи чужд език – немски Хотелиерство и ресторантьорство Първи чужд език – френски География на туризма Първи чужд език – английски Социална психология в туризма Управление на недвижимата собственост в туризма Пътнически агенциии и транспорт в туризма Финансов мениджмънт Валоризация на туристическите ресурси Мотивация и персонална кариера Макрорегулиране на туристическия бизнес Световна търговия и борси Мониторинг на туристически я бизнес Магистърски семинар Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Втори чужд език - немски Втори чужд език - френски Втори чужд език - английски Първи чужд език – руски Държавен изпит или защита на дипломна работа

10 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма” УЧЕБЕН ПЛАН на СПЕЦИАЛНОСТ ТУРИЗЪМ ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ В ДРУГИ НАПРАВЛЕНИЯ И ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДНДО): Микроикономика Въведение в статистиката Теория на управлението Основи на правото Оптимизационни методи Макроикономика Въведение във финансите Теория на счетоводството Маркетинг Пазари и маркетинг в туризма Избираема (1) от: Въведение в туризма Първи чужд език – немски Хотелиерство и ресторантьорство Първи чужд език – френски География на туризма Първи чужд език – английски Социална психология в туризма Първи чужд език – руски Пътнически агенциии и транспорт в туризма Управление на недвижимата собственост Валоризация на туристическите ресурси Финансов мениджмънт Мотивация и персонална кариера Макрорегулиране на туристическия бизнес Световна търговия и борси Магистърски семинар Мониторинг на туристически я бизнес Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Втори чужд език - немски Втори чужд език - френски Втори чужд език - английски

11 ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ В СЪЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ (СПН):
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма” УЧЕБЕН ПЛАН на СПЕЦИАЛНОСТ ТУРИЗЪМ ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ В СЪЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ (СПН): Микроикономика Въведение в статистиката Теория на управлението Основи на правото Оптимизационни методи Макроикономика Въведение във финансите Теория на счетоводството Маркетинг Икономика и управление на туристическото предприятие Мениджмънт на обслужването в туризма Финансов мениджмънт Мотивация и персонална кариера Реклама и PR в туризма Световна търговия и борси Валоризация на туристическите ресурси Магистърски семинар Макрорегулиране на туристическия бизнес Втори чужд език - немски Мониторинг на туристически Втори чужд език - френски Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Втори чужд език - английски Първи чужд език – руски Избираема (1) от: Първи чужд език – немски Първи чужд език – френски Първи чужд език – английски

12 Завършилите магистри могат да работят в:
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма” РЕАЛИЗАЦИЯ на ЗАВЪРШИЛИТЕ ТУРИЗЪМ Завършилите магистри могат да работят в: областта на управлението на туризма на макроравнище (туристическа дестинация) дейност хотелиерство дейност ресторантьорство дейност туристически транспорт областта на туроператорска дейност областта на обучение и квалификация на кадри по туризъм областта на консултантска дейност и експертизи, свързани с туризма

13 Завършилите магистри могат да бъдат:
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма” ВЪЗМОЖНИ ДЛЪЖНОСТИ ТУРИЗЪМ Завършилите магистри могат да бъдат: управленски кадри на средно и високо мениджърско равнище в сферата на пътническите агенции и транспорт, хотелиерство, ресторантьорство и други свързани с туристическия бизнес дейности управленски кадри, специалисти в областта на публичното регулиране на туристическата дейност на национално, областно и общинско равнище специалисти, консултанти, организатори в неправителствени браншови асоциации, обединения, сдружения и маркетингови организации на туристическа дестинация

14 ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СЪЩАТА СПЕЦИАЛНОСТ (СС):
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма” УЧЕБЕН ПЛАН на СПЕЦИАЛНОСТ INTERNATIONAL TOURISM ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СЪЩАТА СПЕЦИАЛНОСТ (СС): Seminar of master - degree students Macro regulation of tourism business Market analyses in international tourism Tourist destination management Career Management in Tourism The language of international tourism International Economics Software packages for customer relationship management in tourism Hotel and restaurant franchising International marketing in tourism The language of international tourism Държавен изпит или защита на дипломна работа

15 Завършилите магистри могат да работят в:
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма” РЕАЛИЗАЦИЯ на ЗАВЪРШИЛИТЕ INTERNATIONAL TOURISM Завършилите магистри могат да работят в: областта на управление на туризма на макроравнище (туристическа дестинация) областта на управление на туризма на ниво официални международни организации и НПО областта на консултантска дейност и експертиза, свързана с международния туризъм международни хотелиерски и ресторантьорски вериги областта на международен маркетинг в туризма

16 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма” ВЪЗМОЖНИ ДЛЪЖНОСТИ INTERNATIONAL TOURISM Завършилите магистри могат да бъдат: управленски кадри на средно и високо мениджърско равнище в сферата на пътническите агенции и транспорт, хотелиерство, ресторантьорство и други свързани с туристическия бизнес дейности Управленски кадри, специалисти в областта на публичното регулиране на туристическата дейност на национално, областно и общинско равнище Консултанти, организатори в неправителствени браншови асоциации, обединения, сдружения и маркетингови организации на туристическа дестинация Специалисти в международни туристически фирми и организации

17 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма” ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО За студенти бакалаври от същата специалност (СС) или в областта на стопанските науки и управлението (СНУ): редовно обучение – 1 година (2 семестъра); задочно обучение – 1,5 година (3 семестъра). За студенти бакалаври от други направления и други области на висшето образование (ДНДО) или от същото професионално направление (СПН): редовно обучение – 2 години (4 семестъра); задочно обучение – 2,5 години (5 семестъра).

18 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма”
РЕАЛИЗИРАНИ СТУДЕНТИ Гергана Дончева Хотелски мениджър - хотел “Марина Гранд Бийч” Мирослава Малчева Хотелски мениджър - хотел-галерия “Графит”

19 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма”
РЕАЛИЗИРАНИ СТУДЕНТИ Милен Маринов Собственик на “ТОП рент-а-кар” Галя Илиева Хотелски мениджър - хотел “Астера”

20 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма” РЕАЛИЗИРАНИ СТУДЕНТИ
Гергана Занева Изпълнителен директор на HVD Hotels - България Гергана Занева

21 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма”
ПАРТНЬОРИ Варненска туристическа камара Сдружение “Култура и туризъм на Българския Североизток” ВХРА ВАТА Съюз на екскурзоводите в България – клон Варна АЛБЕНА АД ТА АБ Травел БТС ЕЛИТ ТУР ООД и др.

22 Научно-практически конференции с международно участие
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма” ТРАДИЦИИ Научно-практически конференции с международно участие Вечер на специалност Туризъм Клуб “Туризъм” на академичния състав на катедрата и завършилите студенти

23 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма” ТРАДИЦИИ
Пътуващи семинари

24 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма”
Допълнителна информация може да получите на адрес и телефони: ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 9002 Варна, бул. “Княз Борис І” № 77 КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА” Каб. Н-108, тел Е-mail: ЦЕНТЪР “МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ” ст. 106, ет. 1, тел.:


Изтегли ppt "ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Икономика и организация на туризма” 9002 Варна бул. “Княз Борис І” № 77 Каб. Н-108, тел. 0882 164 787 E-mail:"

Сходни презентации


Реклама от Google