Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

АКСТЪР 2016 е-Администрация в действие

Сходни презентации


Презентация по темата: "АКСТЪР 2016 е-Администрация в действие"— Препис на презентация:

1 АКСТЪР 2016 е-Администрация в действие
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР АКСТЪР 2016 е-Администрация в действие 17-та конференция по електронно управление „Големите промени в електронното управление“ 10-11Март 2016г. • хотел БАЛКАН• София маг.инж. Виктор Главев Уважаеми, колеги - казвам се Виктор Главев и отговарям за оперативната съвместимост на продуктите, разработвани от Софтуерна група Акстър. Днес ще Ви представя нашата визия за успешна електронна администрация.

2 Съдържание на презентацията
Пътна карта „АКСТЪР“ - към по-добра е-администрация „Интегрирана информационна система АКСТЪР“ Нови програмни модули от фамилията „АКСТЪР“ Добри практики Презентацията ми ще бъде съсредоточена в две основни направления. Първата част е идеологична и ще разгледа какви са текущите проблеми пред, които са изправени администрациите, с оглед реално внедряване на електронното управление. Ще представя нашето предложение, чиято основна цел е да облекчи процеса на електронизиране работата на администрацията. Във втората част ще разгледаме Интегрирана информационна система АКСТЪР. Тя е ориентирана към конкретни задачи, които извършва всеки служител и е изградена на модулен принцип. След това ще се спра на кратко върху част от новите модули на системата. Накрая ще покажем някои добри резултати, постигнати в областта на електронното управление през изминалата година.

3 Софтуерна група АКСТЪР
Звено към НИС на Технически университет – София Основни дейности Разработка на софтуерни продукти, подпомагащи ежедневната работа на служителите в администрациите Развитие на иновативни технологии и продукти за електронно управление Натрупан опит Повече от 20 години разработка на софтуер със съвременни ИТ средства Богато портфолио от над 30 програмни продукта, внедрени в повече от 200 администрации с брой потребители между 10 и души Ще се спра накратко върху екипа на СГ “Акстър”. Ние сме звено към НИС на Технически Университет – София. Групата се състои от 20 специалиста, занимаващи се с анализ на бизнес процесите, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуер в администрацията. Гордеем се с нашето портфолио, в което присъстват повече от 30 програмни продукта, внедрени както в общински и областни администрации , агенции и министерства, така и болници и не на последно място представители на малкия, среден бизнес, както и големи корпорации

4 Проблеми в е-Управление
Реализирани са скъпоструващи проекти, без да се постигне оптимален резултат от тях, поради различни обстоятелства Всеки нов реализиран проект трябва да подобри и улесни работата на служителите в администрацията, а често се наблюдава обратният ефект При разработване на централизирани системи не се предвиждат средства за интеграция на съществуващи програмни продукти на администрациите Под електронно управление се разбира внедряване на съвременни информационни технологии в работата на администрациите, както и в процесите на комуникация между граждани, бизнес и администрации. Разбира се това е дълъг, сложен и скъп процес, свързан с реорганизиране работата на служителите на администрацията, поради използването на нови инструменти, а именно най-често това са софтуерни приложения. Какви да проблемите – до момента са реализирани скъпоструващи проекти, които не са довели до реални ползи. Можем да изброим не един такъв – като например известната ЕСОЕД, която трябваше да работи ефективно и да обменя документи. На практика, тя и в момента се заменя от друго средство или още протокол, разработено без никакви средства от 5-ти фирми, разработващи системи за управление на документооборот. Друг пример са проекти за предоставяне на електронни услуги, функция, която вече става дори и банална, при положение, че всеки доставчик на системи за документооборот предоставя и такъв вид софтуер. Основната идея на проектите, ориентирани към електронно управление е да улеснят работата на служителите в администрацията. На практика, обаче често се стига до напълно противоположен резултат. Например след разработването и пилотно внедряване на един от проектите за е-услуги, трябваше да се случи следното – служителите на администрацията да работят с две документооборотни системи, използвайки за 30-ина услуги нова система, а за всички останали услуги и документи, другата която и до момента ползват. В резултат на което, бе взето решение двете системи да бъдат интегрирани, като по този начин се запази интегритета на данните в администрацията. И тук възниква следния проблем – при разработването на централизираните системи на е-правителство, не се предвиждат средства за интеграция на съществуващи програмни продукти долу в администрациите – най – често общински.

5 Ръководството не може да проследи реално извършената работа
Конкретни проблеми Създават се централизирани облачни системи Служителите трябва да работят с всяка система отделно С-ми за управление на процесите в адм. са откъснати от работата с тези системи Възниква хаос при възлагане и отчитане на задачи Ръководството не може да проследи реално извършената работа След като маркирахме, кои са основните проблеми на Е-Управление нека се прехвърлим на ниво общинска или областна администрация. В резултат от текущата пътна карта за развити на електронно управление ще бъдат разработени множество централизирани облачни системи, които ще се използват от служителите на администрацията, но те ще притежават различен потребителски интерфейс, а информацията за извършената работа ще бъде разпоъсана. Нещо повече – голяма част от администрациите вече разполагат със системи за управление на документи и работни процеси. На практика тези системи ще бъдат откъснати от новите облачни системи. Това ще доведе до хаос в управлението, възлагането и отчитането на дейности в администрациите. Ръководството няма да може да контролира каква е реално извършената работа.

6 Визия „АКСТЪР“ – пътна карта към по-добро е-Управление
Какво предлагаме: „Платформа на служителя“, чрез която всеки служител извършва всички ежедневни дейности Чрез тази платформа служителят получава и отчита възложените задачи достъпва централизираните регистри и получава необходимите му данни предоставя данни за други администрации или получава данни от други администрации извършва всички дейности, касаещи работата му Каква е нашата визия? Проектиране и създаване на софтуер, фигуративно наречен “Платформа на служителя”. Чрез него всеки служител извършва дейностите, свързани с длъжността му. Чрез този софтуер получава и отчита възложените му задачи, получава достъп до централизирани регистри, предоставя данни на други администрации или получава такива, необходими за изпълнение на комплексни услуги.

7 Архитектура (С) АКСТЪР
Архитектурата на системата е сервизно ориентирана, това означава, че Платформата на служителя комуникира и обменя данни с всички останали централни и локални за администрацията системи посредством предварително определени и описани програмни интерфейси. Разбира се достъпа и предоставянето на данни се осъществява след необходимата идентификация и аутентификация на служителя. (С) АКСТЪР

8 Акценти в предлагания модел
Национално изградените системи предоставят само данни през програмен интерфейс В администрациите ще има два типа софтуер: SOA ориентирани системи, предоставящи определени програмни услуги. Това на практика са различни BACK OFFICE системи, които сега работят като отделни приложения и които ще трябва да осигурят програмен интерфейс Платформи, създадени от различни конкуриращи се фирми, които се грижат да осигурят хомогенен и интегриран графичен потребителски интерфейс Особености на предлагания модел: В администрациите ще има два вида софтуер, работещи като единно цяло. Първия вид са SOA ориентирани модули, предоставящи програмни услуги – на практика това са съществуващите в момента BACK OFFICE системи, които към момента работят като отделни приложения. Те ще трябва да предоставят програмен интерфейс към втория вид софтуер, а именно Платформата на Служителя. Тези платформи ще се създават от различни конкуриращи се производители на софтуер. Националните системи на правителството ще предоставят само данни през програмни интерфейси.

9 Акценти в предлагания модел
Всяка платформа трябва да осигурява възможността да обменя данни с различни подсистеми, работещи в локалната мрежа на администрацията или ползваща облачни услуги Всяка заявка за данни в локалната или облачната система може да се регистрира в локалната система, да се съхрани и ако трябва, да се изпрати където трябва и когато трябва Всяка платформа трябва да осигурява възможността да обменя данни с различни подсистеми, работещи в локалната мрежа на администрацията или ползваща облачни услуги. Всяка заявка за данни в локалната или облачната система може да се регистрира в локалната система, да се съхрани и ако трябва, да се изпрати където трябва и когато трябва

10 Как може да се постигне? Създават се стандартизирани програмни интерфейси (услуги) за обмен на данни На между административно ниво На ниво администрация (между отделни подсистеми) Създават се стандарти за качество на предлаганите програмни услуги (става въпрос за истинските ИТ услуги, а не за „е- услуги за граждани“) Как може да се постигне това нещо. Трябва да се създадат стандартни програмни интерфейси за обмен на данни както между платформата, с която работи служителя и останалите подсистеми в администрацията, така и централизираните системи на администрацията. По този начин администрацията ще може сама да избере с модулите на кой производител на софтуер да работи, след като те бъдат стандартизирани.

11 Как се оценява постигнатото?
Създават се условия за конкуренция между ИТ фирмите, от които администрацията ще се възползва Държавата осигурява заплащане само за конкретни реализирани качествени резултати (функции, услуги, електронни регистри) Държавата осигурява гаранционно обслужване за работещите системи по достойна формула По този начин се създава истинска конкуренция между ИТ фирмите, от които администрацията може само да спечели. От своя страна държавата заплаща само качествено реализирани услуги, регистри или модули.

12 За и против „отворения“ код
Не трябва да се пречи на фирмите разработчици да работят дългосрочно Всяка сериозна фирма притежава ноу-хау, натрупвано в продължение на години Това ноу-хау се крие в милиони редове код Всяка фирма познава софтуера си най-добре и може да извършва бързи и уместни изменения На практика всяка истинска фирма продължава да развива своя софтуер непрекъснато Напоследък става модерно да се говори за отворен код. Какви са нашите притеснения? Ако се наложи всяка фирма да предостави изходния код на разработените си до момента софтуерни продукти, то това би довело да загуба на натрупано ноу хау в продължение на десетки години. От друга страна говорим за системи, които притежават милиони редове код. Как специалист, който за първи път вижда този код, ще съумее да извърши необходимата промяна. По този начин се пречи на фирмите разработчици да работят в дългосрочен план, тъй като те нямат стимул да разработват продукта си. А на практика всяка сериозна, стъпила на пазара фирма иска точно това.

13 Интегрирана информационна система „АКСТЪР”
Платформа на служителя SQL Сървър Сервизни средства Acstre bus Комуникационна платформа Уеб платформа /граждани и бизнес/ Интегрирана информационна система “АКСТЪР” се състои от следните подсистеми или платформи. Платформа на служителя – това представляват всички програмни модули, които са предназначени за работа вътре в администрацията – модул за регистрация на документи, бек офис, регистри. Уеб платформата предоставя модули, ориентирани към гражданите и бизнес от гледна точка на това, че те са клиенти на администрацията. Комуникационната платформа служи за обмен на данни с други централизирани или локални системи в администрацията. Сервизните средства подпомагат работата на администратора като се грижат за безпроблемната работа на системите, създаване на архиви и др.

14 Интегрирана информационна система „АКСТЪР”
Платформа на служителя Acstre bus Документи Регистри Бек Офис Системи за е-управление Интегрирана информационна система “АКСТЪР”, предоставя възможност всеки служител да извършва своята дейност, чрез възлагане и отчитане на задачи. За целта платформата му осигурява достъп до необходимите документи, регистри и бек офис функционалност на базата на неговото служебно положение. Получава достъп до определени справки и може да извършва контрол върху извършваната работа, ако си изисква. Справки Контрол Обмен данни

15 Подсистема „Документи“
Хартиени Електронни Преписки Специализирани документи Договори и обществени поръчки Документи и задачи Архив OCR Пълнотекстово търсене Една основните подсистеми служи за регистрация на документи – хартиени, електронни и формиране на преписки. На практика всички документи се съхраняват в електронен вид. Могат да се регистрират и специализирани документи, които съдържат специфични данни като например – АУАН, НП и др. След обработка документите се съхраняват в електронен архив. Модулът гарантира и възможност за обмен на електронни документи с други администрации. Новости тук са – пълна интеграция със система за Договори и Обществени поръчки, както и вградена функционалност за съгласуване на електронни документи с използването на електронни подписи. Нова функционалност е възможността за регистрация на всякакви документи от други системи, инсталирани в администрацията. Върху сканираните документи може да се извършва OCR обработка, което дава възможност да се търси по ключови думи от тяхното съдържание. И не на последно място системата разполага с нов уеб базиран потребителски интерфейс, който ще разгледаме по-късно Електронен обмен на данни Регистрация на документи от други системи Съгласуване /е-подпис/ Нов уеб интерфейс

16 Бек-офис и регистри Бек Офис Наеми Етажна собственост Имоти
Касови/Безкасови плащания/Пос- терминал Наеми Етажна собственост Имоти Бек Офис Жилищна картотека Разрешителни, лицензии, търговия На този слайд сме показали бек-офис модулите на системата. Накратко модули, които поддържат вътрешните регистри на администрацията като имоти, договори за наеми, етажна собственост, жилищна картотека. Относително нов модул е този за воденето на съдебни дела, известен като Акстър Темида. Също така изграждаме и специализирани регистри, чиято структура се определя от администрацията. Пример за това е регистъра на МРРБ за строителни материали. Искам да изтъкна и модулът за КСД, който служи за регистрация на АУАН и НП. Тук се попълват специфични данни на акта и НП като основание, на което се създава акта, нарушени Закони, наредби, предвидени санкции и глоби.Чрез него може да се проследи как е протекло АНП пред различни инстанции. Модулът притежава интеграция с финансовите модули с цел отчине на събирането на глобите. Позволява и частично погасяване. Съдебни дела Контролно санкционна дейност ГИС /кадастър/ Специализирани регистри

17 Комуникация с граждани и фирми
Е-mail Деловодна справка ГИС портал Нотификации Уеб регистри SMS Уеб услуги Уеб платформа Профил на купувача Усъвършенстван CMS / уеб портал Уеб платформа служи за комуникация между администрацията и гражданите. Администрацията предоставя информация чрез публикуване на различни видове регистри в Интернет, справка за обработката на документи , а потребителите пък могат да подадат по електронен път заявление за административна услуга. След това то автоматично се прехвърля в системата за документооборот, където се изготвя необходимия документ, който от своя страна се предоставя на гражданина чрез уеб платформата. Новост в платформата е портала Кмете Виж, който дава възможност да се изпращат неспешни сигнали към администрацията посредством мобилно приложение. Ще де спрем в детайли на него малко по-късно. Кмете, виж!

18 АКСТЪР „Грижа за сървъра”
„Грижа за сървъра“ АКСТЪР Бекъп АКСТЪР Контрол Напоследък се разпространиха вируси, които криптират данните на потребителите. Ако такъв вирус попадне на сървър на администрацията, тя ще загуби всички свои данни, трупани години наред. Новият модул АКСТЪР Бекъп осигурява създаването и съхранението на резервно копие на всички данни на сървъра, с които работи системата АКСТЪР. Обменът на данни между сървъра и машината на която се създава архива е по защитен канала. Акстър Контрол пък се грижи за текущото състояние на сървърите, като изпраща нотификации към администраторите при възникване на проблем – например драстично намаляване на свободното дисково простронство

19 „АКСТЪР 2016“ Интегрирана система за управление на документооборота,
административните процеси и качеството На този слайд, който е по-скоро е за служебно използване  е представена вътрешна взаимовръзка между модулите на системата.

20 Кмете, Виж! Платформа за изпращане на неспешни сигнали към общините
Смартфон Уеб портал Не изисква влагане на допълнителни средства от страна на администрацията Не изисква допълнително обучение на служителите Интеграция със АКСТЪР ОФИС Отворен API към други системи Увеличава доверието на гражданите в администрацията

21 Акстър УЕБ Офис Този продукт е предназначен основно за служители, които често се намират извън локалната мрежа на администрацията. Те получават пълен достъп до документите и задачите си, регистрирани в АКСТЪР Офис чрез стандартен уеб браузър. Притежава олекотен потребителски интерфейс, Също така предоставя възможност за регистриране на документи. Работи със същата база данни както и АКСТЪР ОФИС, т.е документи регистрирани в АО се виждат тук, както и обратното. Би могъл да се използва и за изнесени извън администрацията работни места.

22 Акстър Мобилен офис Често ръководителите на дирекции и отдели се намират извън администрацията. Акстър мобилен офис, дава възможност да проследят дали поставените от тях задачи са изпълнени директно от мобилния си телефон. Разбира се няма ограничение – всеки служител със смартфон може да отчете поставена към него задача директно от устройството, а също така може да провери статуса на поставените от него задачи.

23 АКСТЪР “ГИС ОФИС” Сгради Релеф Кадастър Регулация
Акстър ГИС офис е пълноценна географска информационна система, която предоставя възможност за изграждане на множество слоеве. Всеки един от тях съдържа графична и текстова информация за определени обекти, например кадастрален слой с информация за собствеността и регулационен слой с информация за устройствения план

24 Слоеве Кадастър Паро- и газопреносна мрежа Регулация Телефонна мрежа
Лесоустройствен план Пътна инфраструктура Застроителен план Екология Улично осветление Градски транспорт Водопровод Много други... Канализация Слаботокова мрежа Силнотокова мрежа АКСТЪР ГИС ОФИС 24

25 Тематични карти Могат да се създават тематични карти АКСТЪР ГИС ОФИС

26 Публикуване в интернет
Позволява публикуване на картна информация на сайта на общината Интеграция с регистрите на администрацията Които да се публикуват на страницата на администрацията. Например ако в населеното място има зони за контролиране паркиране (синя, зелена)

27 Добри практики Пълен електронен обмен на документи между Столична община и 24 районни администрации и общински предприятия Предоставяне на информационна система и електронни услуги за нуждите на Програма „Култура 2016” на Столична Община Е-Област Перник Е-Област Враца През изминалата година се утвърди електронния обмен на документи между звената на Столична община, включващи всички Столични райони, няколко дирекции и Общински предприятия. За нуждите на Дирекция Култура на СО бяха създадени 10 електронни услуги за кандидатстване и одобрение на проекти в областта на културата. Една голяма част от проекти, а именно около 250 на брой бяха подадени по електронен път и то само в рамките на няколко седмици. Всичко е доказателство че при използването на правилен подход и провеждане на необходимата кампания за популизиране могат да бъдат постигнат положителни резулатати. Бяха внедрени Електронна област Перник и Враца.

28 Добри практики Брой обменени документи на месечна база м/у СО и звената й. Виждате максимумът е м. Декември почти 6000

29 Добри практики На практика по-важно е статискта за броя транзакции за обмен на документи, тъй като често един документ се изпраща до няколко администрации едновременно. Отново максимум м. Декември

30 Софтуер под наем Програмите и базите данни са в общината
Вместо голяма сума в началото се заплащат малки месечни вноски Можете да спрете по всяко време Преференциални цени при покупка на безсрочен лиценз И накрая една нова възможност за използване на нашите продукти, наречена Софтуер под наем . Всеки един нашите продукти може да бъде инсталиран във Вашата администрация, като той физически се намира там, но Вие заплащате малки равни месечни вноски, като по този начин се избягва състресения в бюджета на администрацията. Наподобява лизинг с 0% първоначална вноска, като можете да се откажете във всеки един момент.

31 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР /acstre @acstre (02) (02)


Изтегли ppt "АКСТЪР 2016 е-Администрация в действие"

Сходни презентации


Реклама от Google