Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 19 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ОСМИ клас 1 2 3 4 изобра- жения изобра- жения 8.клас Филм слайд 1

2 Индустриалната революция
Раздел III Векът на национализма (XIX в.) Урок № 19 Индустриалната революция начало план на урока 1 2 3 1. Причини и предпоставки 2. Англия – люлката на модерната индустрия 3. Нова социална структура 4. Проблемите 4 изобра- жения изобра- жения Речник: Индустриална революция, Фабрична система, Патент, Урбанизация, Пролетариат, Конкуренция, Криза на свръхпроизводството. Филм слайд 2

3 1. Причини и предпоставки
A. Същност на индустриалната революция Индустриялната революция е общоевропейско явление, което започва и се развива в Англия в периода г. Нововъведенията са в три посоки: 1. замяна на човешката енергия с тази на машините; 2. замяна на животинската енергия с двигатели, преобразуващи топлинната енергия в движеща сила (тяга); 3. употребата на нови източници на енергия (въглища). Резултатът от тези замени е увеличаване на производителността. Урок № 19 начало план на урока 1 Парната машина на Джеймс Уат Създаването на парния двигател поставя началото на Индустриалната революция във Великобритания. Първите машини се използват за изпомпване на водата от въ-глищните мини, което позволява увелича-ването на тяхната дълбочина. 2 3 4 Б. Причините за индустриалната революция се коренят: В развитието на нуката. Нуждата на капиталистическата система от евтина и масова продукция на стоки. В. Предпоставките за зараждането на индустриалната революция в Англия Свободни капитали, свободна работна ръка и високо равнище на грамотност. Благоприятния обществен климат, формиран от гъвкавата социална структура, която защитава собствеността и религи- озната търпимост. През втората половина на XVIII в. поредица от нововъведения в текстилното производство водят до появата и налагането на фабричната система. изобра- жения изобра- жения Филм слайд 3 Джеймс Уат

4 2. Англия – люлката на модерната индустрия
Предачната машина “Джени” A. Нововъведения в тектилното производство. Основните нововъведения са в текстилното производство:“летяща- та совалка” и предачната машина “Джени”, чиято производител- носте с 24 пъти по-висока от тази на ръчните предачи, а с меха- ничния стан дори едно дете може да произведе 15 пъти повече. През г. в Англия са издадени 2600 патента за открития. Урок № 19 начало план на урока 1 Б. Индустриални центрове, патенти, жп линии, речни канали Модерните индустриални градове, като Манчестър, Лийдс и Глас изместват глухите провинциални селища. Процесът на бурно нараствяне на градовете е наречен урбанизация. За едно десетилетие ( ) населението на Лондон нараства със 130 хиляди и надхвърля 1,5 млн души. Новите индустриални центрове са свързани с находища на въглища и желязо и пристанищата чрез системата на речни канали и пътища. През 1825г. първият парен локомотив, построен от Джорж Стивънсън тръгва по линията Стоктън -Дарлингтън е използван отначало за превоз на въглища, а 1830 г. е открита и линия между Ливърпул и Манчестър за пътнически превози. 2 3 4 Локомотивът, конструиран г. за въглищна мина изобра- жения В. Светът става все по-достъпен за хора и стоки Индустриализацията на Англия е стимулирана от бързите парни кораби и локомотиви. През 1840 г. параходът “Великият запад” прекосява за две седмици Атлантическия океан. През 1869 г. е открит Суецкият канал. Светът става все по- достъпен за хора и стоки с въвеждането на електрическия телеграф, който позволя-ва бързо предаване на информация. изобра- жения Филм слайд 4 Първото преминаване на Суецкия канал

5 3. Нова социална структура
A. От “общество на съсловията” към “общество на класите” Главната промяна в създаването на индустриалното общество е пре- ходът от “общество на съсловията” към “общество на класите”. В съсловното общество определящи са родовия произход и притежа- ваната земя, а класовата принадлежност не се дава по рождение. Всеки според способностите си може да се изкачи в по-горна класа и това е важен стимул за активност. Урок № 19 начало план на урока 1 Б. Новите класи На мястото на трите съсловия се появяват новите класи: буржоазия- едра, средна и дребна, и работническата класа - наемни работници. Индустриалната революция предизвиква преразпределение на богатствата, влиянието и властта в обществото. Поземлената аристокрация запада, буржоазията укрепва, уве- личава се новта градска класа - промишленият пролетариат. 2 3 Буржоа 4 В. Положението на пролетариата Тази нова класа включва разнообразни професии, родени в хода на индустриалната революция. Квалифицираните работници получават надница (редовно дневно възнаграждение), което им позволява да живеят в отно сителен конфорт, да притежават жилище и да се хранят с месо два-три пъти седмично. Доходите в тектилната индустрия са по-ниски, и в този сектор ра- ботят предимно жени и деца, които допъват семейния бюджет. Работния ден продължава от 12 до 14 часа, с час и половина почивка за обяд. Промишлен пролетариат изобра- жения изобра- жения Филм слайд 5

6 4. Проблемите A. Нестабилност Б. Кризи на сврухпроизводството
Едни от най-сериозните проблеми на новата индустриална икономика е нейната нестабилност. Строгият контрол на гилдиите и цеховете върху произ- водството и пазара от доиндустриалния период отпада. Урок № 19 начало план на урока Б. Кризи на сврухпроизводството Създават се благоприятни условия за свободната конкуренция, но води до опасност от кризи на свръхпроизводството. Добрите и лошите времена се редуват на всеки четири-пет години. По всяко време работниците могат да загубят работата си и с това – единствения източник на доходи. Например в Манчестър, Англия , 1841 – 1842 г. около 75 % от всички работници са без работа. 1 2 3 4 В. Различията между богатството и бедността Събрани в огромните индустиални центрове, работ ницитесе превръщат в сила, която може да оказва влияние върху посоката на общественото развитие. Дотогава основният проблем в обществото е неравен ството между привилегировани и непривилегировани, сега на преден план излизат различията между богатството и бедността, които залягат в осно- вата на т.нар. социален въпрос. Идва времето на масовите обществени движения. изобра- жения изобра- жения Филм слайд 6

7 Помислете, обяснете, обсъдете
1. Посочете причините и предпоставките за индустриалната революция. Обяснете защо явлението започва точно в Англия в средата на XVIII в. 2. Обобщете индустриалната революция в таблица: а) причини и предпо-ставки; б) нововъведения; в) урбанизация; г) транспорт и съобщения; д) социална структура на индустриалното общество; е) проблеми на капиталистическата икономика. 3. Определете основните икономически и социални промени в резултат на индустриалната революция. Помислете за политически последици от нея. 4. Проведете дискусия на тема: “В кое общество искам да живея – в доиндуст-риалното или индустриалното?”. Посочете положителни и отрицателни страни от протичащите процеси. Урок № 19 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения изобра- жения Филм . слайд 7

8 1 2 3 Слайд 8 Урок № 19 начало план на урока изобра- жения изобра-
4 изобра- жения изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google