Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 14 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ОСМИ клас 1 2 3 4 запомни изобра- жения 8.клас Филм слайд 1

2 Просвещението 1. “Осмели се да познаеш” – научната революция
Раздел II Векът на Просвещението (XVIII в.) Урок № 14 Просвещението начало план на урока 1 2 1. “Осмели се да познаеш” – научната революция 2. Философите 3. Общественият договор 4. Енциклопедията 3 4 запомни изобра- жения Речник: Просвещение, Нау́чната революция, Трите власти , Обществения договор, “Енциклопедия” или Тълковен речник на науките, изкуствата и занаятите . Филм слайд 2

3 1. “Осмели се да познаеш” – научната революция
A. Същност на Просвещението Подобно на Ренесанса, Просвещението е широко движение, което обхваща природните и обществените науки и културата през XVIII в. Названието му идва от убеждението, че утвърждаването на разума и знанията ще премахне средновековните догми и предразсъдъци. Хората вярват, че чрез просветата може да се осъществяват дълбоки промени в обществото и да се постигнат справедливи отношения основани на разума, свободата и равенството. Урок № 1 Урок № 14 начало план на урока Б. “Трябва да разбера за да повярвам” На границата между XVII и XVIII в. Европейският запад из- живява научна революция и старата максима “Трябва да повярвам, за да разбера”, отстъпва място на модерната наука. Тя се стреми към точно познание на света, основано на екс- периментални наблюдения и математически изчисления – “Трябва да разбера, за да повярвам”. 1 Галилео Галилей 2 3 4 В. Причините за промяната Те са заложени в развитието на математиката, астрономията и биологията. Университетите се превръщат в центрове на научната мисъл. Великите географски открития налагат изобретенията на точните уреди, като телескопа на италианския физик Галилео Галилей. Исак Нютон ( ) обединява постиженията на астрономията и физиката и извежда основните закони за движението, като ключово е постижението му за закона за гравитацията. запомни изобра- жения Филм Г. Триумф - светът може да бъде променен и подобрен Научната революция предизвиква цялостна промяна във възгледите за света. В основата на промяната стои идеята, че свят, който може да бъде опознат, може да бъде променен и подобрен. слайд 3 Исак Нютон

4 2. Философите A. Джон Лок Б. Франсоа Мари Аруе - Волтер
Важна последица от научната револщция е, че интелектуалците – хората на умствения труд стават една от водещите обществени групи. Сред мислителите на Ранното просвещение е английският философ Д. Лок, който в “Два трактата за управлението” (1689) обосновава естествените права, които всеки човек притежава – на живот, свобода и собственост. Отхвърля вярата във всесилната държава и е за идеята, че властта произхожда и принадлежи на народа и трябва да бъде разделена на законодателна и изпълнителна власт. Урок № 14 начало Джон Лок план на урока 1 2 Б. Франсоа Мари Аруе - Волтер Обвинява Католическата църква в лицемерие и нетърпимост към друго- мислещите, като проповядва религиозна толерантност. Утвърждава идеята, че само силно, но просветено монархическо управ- ление може да осигури обществения напредък. Мисли на Волтер: “Не съм съгласен с това, което казваш, но докато съм жив ще защитавам правото ти да го казваш”, “Моите права свършват там, където започват правата на другите” , “Никой проблем не може да устои на атаките на постоянното мислене”, “Суеверността прави хората глупаци”. 3 4 Волтер В. Шарл Луи Монтескьо  Френският мислител Монтескьо развива възгледите на Лок за разделението на властта в труда си “За духа на законите” (1748), като към законодателната и изпълнителната прибавя и независимата съдебна власт. Трите власти – законодателната, изпълнителната и съдебната власт да действат несависимо една от друга и да се контролират взаимно. По-късно схемата на Лок и Монтескьо е възприета в държавното устрой- ство на съвременните демократични общества. запомни изобра- жения Филм слайд 4 Монтескьо

5 3. Общественият договор Б. За обществения договор – политическата
3. Общественият договор A. Жан-Жак Русо предлага едни от най-радикалните идеи Критикува остро обществената система, в която живее, и вижда имущественото неравенство и деспотизма като източник за социалните недъзи. Според него “златното” време на равенство и свобода е останало в миналото (“естественото състояние” - на човека преди появата на частната собственост). Идеализира “естественото състояние”, но не предлага връщане назад: за него “естествено състояние” е цен- ностна позиция и от тази позиция разработва своята политическа теория – “За обществения договор”. Урок № 14 начало план на урока 1 2 3 4 Жан-Жак Русо Б. За обществения договор – политическата теория на Жан-Жак Русо (1762) Според Русо между управляващи и управлявани има “договор”, като управляваните се отказват от част от правата си в името на това да бъдат управлявани добре . Когато избраните да управляват не се справят, управля- ваните (т.е. всички ние) имат право да ги свалят и заме- нят с други. Русо въвежда два от основните принципи на модерната държава: 1) равенство на всички пред закона; 2) народен суверинитет. запомни изобра- жения Филм слайд 5

6 4. Енциклопедията A. Манифест на новите политически идеи Дени Дидро
Вярата на просветителите в способността на науката да въздейства на обществото, намира израз в създаването на първата френска “Енциклопедия” или Тълковен реч- ник на науките, изкуствата и занаятите (1751–1780). Дени Дидро е основател и редактор на Енциклопедията. Той изказва догадки за съществуване в неживата природа на способност за биологическа еволюция. Въпреки че не е само негово дело, Енциклопедията носи негов отпечатък.  Този огромен труд е много повече от обобщение на човеш- кото знание от XVIII в. и става манифест на новите поли- тически идеи и осъществява връзката между духовния свят и реалния свят на политиката. Съставителите наричани “енциклопедисти”, се възприемат като носители на разума, науката и обществения прогрес. Урок № 14 начало план на урока 1 2 3 4 Дени Дидро Б. Идеите на просветителите подготвят почвата за идването на новата епоха Идеите на просветителите се разпростра- няват в салоните и академиите, в кабинетите за четене и кафенетата Така бавно, но неотклонно те проникват навсякъде в Европа и завладяват умовете, подготвяйки почвата за идването на една нова епоха. запомни изобра- жения Филм слайд 6

7 Помислете, обяснете, обсъдете
1. Потърсете приемствеността на развитието на науката през Ренесанса и Просвещението. 2. Представете идеите на големите философи на Просвещението по отношение на политиката, религията и обществото, като ги противопоставите с принципите на абсолютизма. 3. Проучете по-подробно създателите на “Енциклопедията”. Дайте примери с голямата енциклопедия от наши дни. 4. Посочете идеите и принципите, които продължават да са в основата на съвременният демократичен модел. 5. Обяснете философията на Просвещението по следния начин: запишете самостоятелно десет думи/понятия, които според вас я характеризират най-точно. Сравнете с отговорите на класа и изведете общи понятия. Урок № 14 начало план на урока 1 2 3 4 запомни изобра- жения Филм слайд 7

8 1 2 3 4 Слайд 8 Урок № 14 начало план на урока запомни изобра- жения
Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google