Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ и участието на Централна библиотека на БАН XXІX.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ и участието на Централна библиотека на БАН XXІX."— Препис на презентация:

1 Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ и участието на Централна библиотека на БАН XXІX Национална конференция на ББИА "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето“, 6 – 7 юни 2019, София

2 Цел на програмата Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ се създава в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България Програмата се финансира от Министерството на образованието и науката с изпълнение на РЕШЕНИЕ № 577 от 17 август 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални научни програми (ННП). 1. Разработване на дигитални инструменти за изследване, представяне и популяризиране на българското културно-историческо наследство, в това число и създаване на информационни системи и платформи с включена геолокация на културно-историческото наследство в България, с цел неговото изучаване, опазване и популяризиране и превръщането му в общественополезен ресурс. 2. Създаване на научно-изследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство. XXІX Национална конференция на ББИА "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето“, 6 – 7 юни 2019, София

3 Очаквани резултати Създаване на нови съвременни и общодостъпни форми на представяне на научните постижения на хуманитаристиката пред българското общество в областта на културно-историческото наследство и разкриването му пред широката общественост, чрез използване на „свързани отворени данни“ XXІX Национална конференция на ББИА "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето“, 6 – 7 юни 2019, София

4 Дейности по националната програма
Дейности по преглед на наличната и създаване на нова научна инфраструктура за изследване на българското културно и историческо наследство. Дейности по разработването на научно-изследователски програми в областта на културно историческо наследство. Създаване на образователни програми в областта на културно историческо наследство. Дейности по разработка на научни и научно-приложни продукти. XXІX Национална конференция на ББИА "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето“, 6 – 7 юни 2019, София

5 Партньори по програмата
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – водещ партньор Българска академия на науките – партньор Югозападен университет „Неофит Рилски“ – партньор Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – партньор Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – партньор Технически университет-София – партньор XXІX Национална конференция на ББИА "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето“, 6 – 7 юни 2019, София

6 БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ Институт за литература Институт за балканистика с Център по тракология Институт за исторически изследвания Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей Институт за изследване на изкуствата Национален археологически институт с музей Кирило-методиевски научен център Института за математически изследвания Централната библиотека на БАН  XXІX Национална конференция на ББИА "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето“, 6 – 7 юни 2019, София

7 Участието на Централната библиотека на БАН
Работен пакет № 3 Създаване на образователни програми в областта на културно-историческото наследство Създаване на библиография по Кирилометодиавистика в библиотечно-иинформационната система ALEPH500 Работен пакет № 4 Дейности по разработката на научни и научно-приложни продукти Дигитализиране на литературни периодични издания от 20-те години на XX век , създаване на дигитална колекция „Периодика и литература“ т. 6 от поредицата „Периодика и литература“ XXІX Национална конференция на ББИА "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето"6 – 7 юни 2019, София

8 РП 3.2 Образователни продукти Създаване на библиография по Кирило-методиавистика в библиотечно-иинформационната система ALEPH500 Интегриране и редактиране на около библиографски записи на Кирило-методиевския център към БАН в библиотечно-информационната система ALEPH500 на ЦБ-БАН XXІX Национална конференция на ББИА "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето“, 6 – 7 юни 2019, София

9 В момента в тази база има 2124 броя библиографски записа, които са редактирани
XXІX Национална конференция на ББИА "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето“, 6 – 7 юни 2019, София

10 Постигнати резултати Достъпът до библиографските данни е свободен. Аналитично са разработени сборници, монографии, периодични издания, които съдържат литература, посветена на кирило-методиавистиката. Информацията, която читателят получава е за наличността на тези документи в библиотеката на БАН, а чрез сводния каталог НАБИС се открива тяхното местоположение и в други библиотеки в страната. XXІX Национална конференция на ББИА "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето“, 6 – 7 юни 2019, София

11 РП 4.1 Дигитализация и виртуализация на културното наследство Дигитализиране на литературни периодични издания от началото на XX век, т. 6 от поредицата „Периодика и литература“ Тази поредица е пръв опит за цялостно научно изследване на литературния периодичен печат от Освобождението до 1944 г. Изданието е богат източник на непознати факти от българската културна история. Съдържа научно-аналитични студии и статии за литературни списания и вестници, смесени и хумористични издания. Всяка статия запознава читателите с историята на изданието, социокултурната ситуация, в която то излиза, естетическата му програма, композицонното му структуриране. Ние следваме линията на поредицата, но в нова дигитална среда. Научно-аналитичните статии се допълват с изображения на всички годишнини на периодичните изданията. XXІX Национална конференция на ББИА "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето“, 6 – 7 юни 2019, София

12

13

14

15 Постигнати резултати Достъпът до дигиталната колекция е свободен. Периодични издания, които са експонирани са изключителна библиографска рядкост. Чрез тази платформа те стават достояние до голям кръг читатели. В момента сме обработили 4 издания от НБКМ и 2 издания от ЦБ- БАН. Сканираните файлове са Към тях са направени съответните мета данни. Дигиталната колекция „Периодика и литература“ т. 6 е експонирана в НАБИС репозиториум чрез платформата Dspace и е на свободен достъп в интернет пространството. XXІX Национална конференция на ББИА "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето“, 6 – 7 юни 2019, София

16 Ефект за обществото Периодичните издания от този период са със статут на Книжовно- документално наследство. В фондовете, както на ЦБ-БАН, така и на специалните библиотеки от академичната библиотечна мрежа на БАН има ценни колекции, които трябва да бъдат дигитализирани. В последните години ЦБ-БАН съсредоточава своите усилия в тази насока, като до момента са експонирани над 3800 заглавия, а участието ни в този проект и създаването на колекция „Периодика и литература“ т. 6, е част от тези усилия. Не на последно място трябва да се отбележи положителния резултат от съвместната работа между различни институции. Доброто партньорството и сътрудничеството между ЦБ-БАН, Института за литература и НБКМ е пример за добра практика в реализирането на този проект. XXІX Национална конференция на ББИА "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето“, 6 – 7 юни 2019, София

17 От 2011 г. ЦБ-БАН работи по проект дигитализация и участва със своите колекции в НАБИС репозиториум с заглавия ( файла) XII конференция„Образованието и изследванията в информационното общество”, Пловдив, май 2019

18 Опазване на книжовно-документалното наследство в ЦБ-БАН
Колекция „Списание на Българската академия на наукитѣ“ Книжовното наследство на Марин Дринов Библиотека на Феликс Каниц - титулни страници Възрожденски книги ( ) Из личната библиотека на Феликс Каниц Колекция «Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина ( )» Колекция „Периодическо списание на Българското книжовно дружество“ Славянски ръкописи от Британската библиотека (микрофилми) Колекция „Училищен преглед“ Чужди старопечатни, редки и ценни издания Периодика и литература Т. 6 Вестник «Мир» Вестник «Зора» XXІX Национална конференция на ББИА "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето“, 6 – 7 юни 2019, София

19 Връзка с ЦБ-БАН

20 Реализирани проекти по дигитализация на ЦБ-БАН
Предоставени дигитализирани обекти в „Световна дигитална библиотека” (World Digital Library) - част от колекцията „Възрожденски книги г“.

21 Предоставяне на дигитализирани обекти в EUROPEANA - проект AthenaPlus (2013–2015) – ІІ етап - Библиотеката на Феликс Каниц, част от колекцията“Възрожденски книги “.

22 Връзка с ЦБ-БАН

23 Връзка с ЦБ-БАН

24 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
XII


Изтегли ppt "Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ и участието на Централна библиотека на БАН XXІX."

Сходни презентации


Реклама от Google