Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Начини за въвеждане на данни в СУБД

Сходни презентации


Презентация по темата: "Начини за въвеждане на данни в СУБД"— Препис на презентация:

1 Начини за въвеждане на данни в СУБД

2 Задание Създаване на система за управление на база от данни в автомивка “Старт”

3 Възложител ЕООД “Старт”, Бургас, ул. Мара Бунева 23

4 Целева група Описание на обекта Служители в автомивката
Автомивката разполага с 4 клетки за миене на автомобили. В нея работят общо 8 служители и един управител. На разположение има само един компютър, към който е свързан принтер.

5 Услуги

6 Служители Марин Костов Иван Василев Павел Петров Георги Караманов
Георги Караманов Стоян Илиев Коста Павлов Михаил Добрев Никола Карлов Атанас Добрев - управител

7 Задача Да се създаде система, която да позволява:
Всеки служител да приема поръчка за миене на автомобил, като въвежда марката автомобил, неговия регистрационен номер, дата на поръчката, часа на приемане и клетка, в която ще се обслужва автомобила; 1 задача Учениците се запознават сами със заданието. След това учителят поставя контролни въпроси, като: Колко души е общо персонала в автомивката? С колко клетки за измиване на автомобилите разполага автомивката? Как се приема автомобил за измиване?

8 ... Всеки служител да издава бележка на клиента с извършените услуги в автомивката и сумата, която трябва да се заплати за тях

9 ... Управителят да прави следните справки, които могат да се отпечатват: За оборота през деня; За оборотите на всяка една клетка и всеки един служител за деня; За оборота в определен период от време като дни.

10 Принципи при проектирането на СУБД
Уникалност Единен информационен поток Полета с елементарна информация По-малки, но повече таблици Условия за създаване на връзки 2 задача Задачата се изпълнява колективно, като учителят определя различни ученици да прочитат различните принципи. След запознаването с принципи, учителят с помощта на учениците припомня в базата данни за кафенето как този принцип е бил изпълнен.

11 Уникалност

12 Единен информационен поток

13 Полета с елементарна информация

14 По-малки, но повече таблици

15 Условия за създаване на връзки

16 Разгледайте таблиците
3 задача Учениците разглеждат самостоятелно таблиците в рамките на 3-4 минути.

17

18 Отговорете на въпросите:
Кои от таблиците са необходими за създаване на система за автомивката и защо? Кои полета от таблбиците трябва да бъдат ключови? Всички таблици ли ще имат ключови полета Какви връзки и от какъв тип са необходими? 4 задача Задачата се изпълнява колективно, като учителят поставя въпросите и учениците отговарят. Тук при аргументирането на отговорите трябва да се прави препратка към основните принципи от задача 2. Очаква се да бъдат формулирани следните отговори: Кои от таблиците са необходими за създаването на система за автомивката? Клиенти - 2, тъй като за ключово поле може да бъде избран номера на автомобила Обслужване - 2, в която трябва да се свърже номера на поръчката с услугата Поръчки - 1, в която се пази базисна информация за поръчката Служители, Вид автомобил, Марки автомобили, Услуга Кои полета от таблиците трябва да бъдат ключови? Клиенти - 2: Car; Обслужване - 2: няма ключово поле; Поръчки - 1: ID_order; Служители: ID_personal; Вид автомобил: ID_type; Марки автомобили: ID_model; Услуга: ID_service Какви връзки и от какъв тип трябва да се направят между таблиците, за да се изпълнят изискванията на заданието?

19 Защо информацията за марките автомобили е в отделна таблица?
Защо информацията за марките автомобили е в отделна таблица? За кои таблици трябва предварително да са въведени данни в други таблици? В кои таблици данните ще се избират отпредварително въведен списък? Защо информацията за марките автомобили е в отделна таблица? Марките автомобили се повтарят, но са ограничен брой. За кои таблици трябва предварително да са въведени данни в други таблици? Клиенти - 2: за полетата Type_car и Car; Поръчки - 1: за полетата Clients и Personal За кои полета в някои таблици, стойностите ще се избират от предварително въведен списък, който няма да се съхранява в отделна таблица? В таблицата Поръчки -1 за полето Cell стойностите ще се избират от списък, който е номерата на клетките, тъй като те са само 4.

20 Създайте таблиците за заданието
1 - 2 задача Учениците самостоятелно изпълняват задачите, като учителят проверява за тяхната коректност.

21 Въведете Данни в таблицата за видовете автомобили, като имате предвид заданието. 3 задача По задачата се работи колективно, без да се демонстрира нейното изпълнение от учителя. Учениците изброяват марки автомобили, които се въвеждат от всички в групата.

22 Създайте Форма за въвеждане на данни в таблицата за марките автомобили и въведете възможно най- голям брой Форма за въвеждане на данни в таблицата за персонала и въведете служителите 4 задача Задачата се изпълнява самостоятелно от учениците.

23 Направете необходимите връзки между таблиците
5 задача Учителят припомня необходимостта от връзки между таблиците за извличане на информация от базата данни. Поставя задачата за самостоятелно изпълнение, като при необходимост помага.


Изтегли ppt "Начини за въвеждане на данни в СУБД"

Сходни презентации


Реклама от Google