Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Регионално управление на образованието - Благоевград.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Регионално управление на образованието - Благоевград."— Препис на презентация:

1 Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Регионално управление на образованието - Благоевград

2 Резултати от анкетно проучване
Резултати от анкетно проучване (проведено в периода януари – юни 2017 г.)

3 Провеждане на проучването
В периода януари – юни 2017 г. са предоставени 1054 административни услуги, свързани с признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави. За същия период от потребителите на административни услуги са попълнени общо 35 анкетни карти.

4 Провеждане на проучването
Проучването се провежда чрез попълване на анкетни карти от потребителите. Анкетните карти са налични на хартиен носител в стаята за административно обслужване и в електронен вид на интернет страницата на РУО - Благоевград.

5 Обща информация за потребителите на административни услуги
Преобладаващата част от потребителите са в активна трудоспособна възраст (между 25 и 55 години). Всички анкетирани имат завършено средно или висше образование. Основната част от заявителите на административни услуги са работещи (71%) и работодатели (17%).

6 Данни за пол, възраст, образование и социално положение на анкетираните лица

7 Достъпност на информацията за предлаганите административни услуги
Повече от половината анкетирани са получили информация за административните услуги директно от РУО - Благоевград – от интернет страницата на РУО (29%), в телефонен разговор със служител (21%) и от информационното табло (16%). Преобладаващата част от потребителите (94%) не са срещнали трудности при информирането си. 77% от запитаните са ползвали административните услуги на РУО и друг път.

8 Откъде получихте първоначална информация за извършваните от РУО - Благоевград услуги?

9 Лесно ли открихте информация за интересуващата Ви административна услуга?

10 Ползвали ли сте досега услугите на нашата администрация?

11 Разбираемост на предоставяната информация в различни форми
86 % от потребителите определят като изчерпателна както информацията в писмена форма, така и получената от служителите в стаята за административно обслужване. Повече от 83 % от запитаните определят получената информация за административните услуги, извършвани от РУО - Благоевград, като разбираема и точна.

12 Изчерпателна ли е представената Ви информация в писмена форма: формуляри, указания, Харта на клиента и др.?

13 Разбираема ли е представената Ви информация в писмена форма: формуляри, указания, Харта на клиента и др.?

14 Считате ли, че информацията, която получихте от служителите в стаята за административно обслужване,е изчерпателна?

15 Считате ли, че информацията, която получихте от служителите в стаята за административно обслужване, е разбираема?

16 Считате ли, че информацията, която получихте от служителите в стаята за административно обслужване, е точна?

17 Удовлетвореност от нововъведенията в административното обслужване в РУО-Благоевград
Осигуряването на възможност за изпращане и получаване на подадените документи по пощата представлява улеснение за 46% от потребителите. 71% от анкетираните се възползват и от възможността да заплатят дължимите такси чрез ПОС терминално устройство на място в РУО – Благоевград.

18 Ползвате ли въведените нови канали за достъп до услугите ‐ изпращане и получаване на документи по пощата?

19 Ползвате ли осигурения нов канал за заплащане на дължими държавни такси чрез ПОС терминално устройство в РУО Благоевград?

20 Срокове за изпълнение и корупционен риск
Всички потребителите на административни услуги считат, че сроковете за изпълнение се спазват. Нито един от анкетираните не посочва да се е сблъсквал с корупционни практики, използвайки административните услуги на РУО - Благоевград. Преобладаваща част от запитаните са заявили, че биха информирали МОН (59%) или медиите (19%), в случай че станат свидетели на корупционни действия.

21 Спазват ли се сроковете за извършване на заявена от Вас административна услуга?

22 Сблъсквали ли сте се с явлението корупция в качеството си на потребител на административни услуги в РУО-Благоевград?

23 Как бихте реагирали, ако станете свидетел на даден/приет подкуп?

24 Доволни ли сте от обслужването?

25 Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в РУО -Благоевград
94% от попълнилите анкетни карти заявяват, че са доволни от административното обслужване в РУО-Благоевград Потребителите считат за коректно и професионално предоставеното административно обслужване от страна на служителите в РУО - Благовеград.


Изтегли ppt "Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Регионално управление на образованието - Благоевград."

Сходни презентации


Реклама от Google