Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Залог на глагола.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Залог на глагола."— Препис на презентация:

1 Залог на глагола

2 Залогови отношения, изразявани от личните глаголи:
Глаголното лице е активно —  актив (деятелен залог). Примери: уча, разговарям, усмихвам се, разцъфтя. Глаголното лице е пасивно — пасив (страдателен залог). Примери: Планът се начерта/ беше начертан, Слуша ми се музика, На малолетни не се продават алкохол и цигари. Глаголното лице е и деятел и засегнат — рефлексив (възвратен залог). Примери: Аз се мия, Петър си обува скиорските обувки, Те се разбират и си помагат, Подстригва се при един и същ фризьор от дете.

3 Залогът показва какво е отношението на подлога към действието в изречението. Българският глагол има два залога: деятелен и страдателен. Глаголът е в ДЕЯТЕЛЕН ЗАЛОГ, когато действието се върши от глаголното лице (подлога). Всички глаголи в българския език имат форми за деятелен залог. Глаголът е в СТРАДАТЕЛЕН ЗАЛОГ, когато действието не се върши от глаголното лице (от подлога), а то понася действието. Не всички глаголи в българския език имат форми за страдателен залог, а само преходните.

4 Страдателният залог се изразява и с помощта на сложни глаголни форми, образувани със страдателно причастие, напр. поканен съм, забравен е, сокът е изпит. Всички тези страдателно – глаголни форми са еднозначни - те могат да бъдат само в страдателен залог. Затова тези форми могат да се използват като критерий в залоговото значение: Тази книга много се търси напоследък - е от страдателен залог, тъй като може да се каже и Тази книга е много търсена напоследък – знаем, че формата търсена е не може да бъде в друг залог, освен в страдателен.

5 Според някои автори залогът показва отношение между субекта и обекта на глаголното действие или , ако преминем на синтактично равнище – отношението между подлога и прякото допълнение. Следователно залог ще имат само преходните глаголи, които имат пряко допълнение. Наистина, поначало само преходните глаголи могат да се менят по залог, тоест от деятелен да стават в страдателен залог.

6 За да извършим тази операция, очевидно ни е необходимо пряко допълнение, което да превърнем в подлог в страдателен залог, а пък подлогът от деятелензалог се превръща в непряко допълнение, напр. Много детски хорове изпълняват тази песен става в страдателен залог Тази песен се изпълнява от много хорове. Глаголът изпълнявам е преходен личен глагол – за да съществува действието изпълняване, трябва да има някой, който „да изпълнява”, но трябва да има и нещо, което „ да се изпълнява”.

7 Естественият израз е в деятелен залог – глаголното лице върши действието, което пада върху предмета на действието, тоест върху неговия обект. Така и изречението от деятелен залог Мария е написала писмоще стане в страдателен залог Писмото е написано от Мария.

8 Страдателни глаголни форми
Формите на страдателния залог са сложни и се образуват по два начина: с помощта на частицата се и на минало страдателно причастие. Възвратно местоименната частица се е по произход старият винителен падеж от личното възвратно местоимение, кратка форма. Тази кратка форма се употребява съвсем естествено и редовно и в съвременния български език: Той се изми е равно на Той изми себе си и както себе си във второто изречение е пряко допълнение, така и се в първото изречение отбелязва прякото допълнение. Следователно, когато се може да се замени със себе си, то не е частица, а си е личното възвратно местоимение.

9 Възвратноместоименни форми за страдателен залог има за всички глаголни времена и наклонения от свършен и несвършен вид. Към формите за деятелен чисто и просто се прибавя частицата се и се получава страдателната форма за съответното лице, число, време и наклонение.

10 Глаголът в изречението Детето яде ябълка е в деятелен залог, сегашно време. Неговата страдателна възвратноместоименна форма ще се получи просто като прибавим частицата се, само че подлог ще стане прякото допълнение ябълка, а детето от подлог ще стане непряко допълнение с предлога от : Ябълката се яде от детето. В минало свършено време ще стане: Ябълката се ядеше от детето, и т.н.

11 Спомагателният глагол съм има още две разновидности, които намират сравнително често приложение в страдателния залог. Това са формите бивам и бъда, а пък от бъда има една специална форма за минало свършено време бидох, биде, бидохме, бидохте, бидохм, бидоха, която в миналото се е употребявала само в причастно – страдателните форми за минало свършено време, напр. Той биде извикан в полицейското управление, равнозначно на деятелен залог Извикаха го в полицейското управление. Тези остарели форми имат предимство пред съвременните причастно – страдателни форми за минало свършено време, докато формите от типа той беше извикан са многозначни, в случая много често се смесват минало свършено и минало предварително време.

12 Възвратен залог Възвратен залог – глаголното лице е и актор,и засегнат.В него влизат: -пряковъзвратни глаголи- формите съдържат възвратноместоимение “се”. Само пряковъзвратните глаголи допускат теста за заместаване със “себе си” без да са синоними Аз се мия . Реша се NB има един клас пряковъзвратни глаголо,в които възвратността се подчератва от словообразователния формант “сам”.Момчето се самоуби -косвеновъзвратни форми – форми със “си”.Глаголното лице и актор и непряко засегнат,облагодетелствен от действието Иван си купува кстюм -взаимни глаголи – със “се”,”си” .при тях,които са pluralia tantum,има най-малко две глаголни лица,които извършват еднакво действие,като всяко от тяй е и актор,и засегнат,но от действието на другото лице Децата се бият .Те си пишат NB има и глаголи reflexive tantum –ръкувам се ,сбогувам се -каузативновъзвратни глаголи –предизвиква действието,а то се извършва от друго лице;влизат глаголи със “се” и “си” Утре ще си вадя зъб Шия си рокля при една дизайнерка

13 Безличен залог -безлични глаголи –нямат семантична роля,не е нито актор,нито засегнат; Спи ми се Домързя ме и си легнах


Изтегли ppt "Залог на глагола."

Сходни презентации


Реклама от Google